Modify settings and columns
  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SettingsLọc
DichVuCongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Settings>
  <DichVuCong>
    <Web>/</Web>
    <ThuTucHanhChinhConfig>
      <ListUrl>/Lists/TTHCDB</ListUrl>
      <TenThuTucHanhChinh>Title</TenThuTucHanhChinh>
      <CoSoPhapLy>C_x0103_n_x0020_c_x1ee9__x0020_p</CoSoPhapLy>
      <TrinhTuThucHien>Quy_x0020_tr_x00ec_nh_x0020_gi_x</TrinhTuThucHien>
      <ThanhPhanHoSo>H_x1ed3__x0020_s_x01a1__x0020_c_</ThanhPhanHoSo>
      <DoiTuong>_x0110__x1ed1_i_x0020_t_x01b0__x</DoiTuong>
      <ThoiGianGiaiQuyet>Th_x1edd_i_x0020_gian_x0020_gi_x</ThoiGianGiaiQuyet>
      <LePhi>LePhi</LePhi>
      <CoQuanBanHanh>C_x01a1__x0020_quan_x0020_ban_x0</CoQuanBanHanh>
      <LinhVuc>L_x0129_nh_x0020_v_x1ef1_c</LinhVuc>
      <CapDo>CapDo</CapDo>
      <DVCURL>DVCURL</DVCURL>
      <Key>Key</Key>
    </ThuTucHanhChinhConfig>
  </DichVuCong>
</Settings>
Tìm kiếm