Modify settings and columns
  
Xem: 
NguồnLọc
RightMenuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<div style="font-size:1px; display:none;">
&nbsp;
</div>
RightMenu1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<div style="font-size:1px;">&nbsp<div>
Quyết định thành lậpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p>Trang n&agrave;y đang x&acirc;y dựng...</p>
Cơ sở pháp lýDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p>Trang n&agrave;y đang x&acirc;y dựng...</p>
Chức năng, nhiệm vụDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<div id="ctl00_m_g_2648a4e9_1f23_4b22_9030_7e08d7f50db9">
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial"><font color="#9d0202"><strong>T&ecirc;n, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư ph&aacute;p</strong></font></span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><strong>a/ T&ecirc;n của cơ quan:</strong> Sở Tư ph&aacute;p th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><strong><br />
b/ Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:<br />
&nbsp;</strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><strong>- Chức năng:<br />
&nbsp;</strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">Sở Tư ph&aacute;p l&agrave; cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n thuộc UBND Th&agrave;nh phố, gi&uacute;p UBND Th&agrave;nh phố thực hiện chức năng quản l&yacute; Nh&agrave; nước về c&ocirc;ng t&aacute;c tư ph&aacute;p trong phạm vi th&agrave;nh phố v&agrave; chịu sự chỉ đạo, quản l&yacute; về chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ của Bộ Tư ph&aacute;p.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><strong><br />
&nbsp;- Nhiệm vụ:<br />
&nbsp;</strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 1.Gi&uacute;p UBND Th&agrave;nh phố quản l&yacute; thống nhất việc ban h&agrave;nh văn bản quy phạm ph&aacute;p luật của UBND Th&agrave;nh phố.- Chủ tr&igrave; soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật theo sự ph&acirc;n c&ocirc;ng của UBND Th&agrave;nh phố.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Được UBND Th&agrave;nh phố ủy nhiệm xem x&eacute;t v&agrave; c&oacute; &yacute; kiến về mặt ph&aacute;p l&yacute; c&aacute;c dự thảo văn bản quy phạm ph&aacute;p luật do cơ quan kh&aacute;c của UBND Th&agrave;nh phố soạn thảo trước khi tr&igrave;nh UBND Th&agrave;nh phố quyết định ban h&agrave;nh.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tổ chức lấy &yacute; kiến nh&acirc;n d&acirc;n về c&aacute;c dự &aacute;n Luật, Ph&aacute;p lệnh v&agrave; c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật kh&aacute;c theo sự chỉ đạo của UBND Th&agrave;nh phố v&agrave; Bộ Tư ph&aacute;p.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; - R&agrave; so&aacute;t, thẩm tra t&iacute;nh hợp ph&aacute;p của c&aacute;c văn bản do c&aacute;c Sở, ng&agrave;nh v&agrave; UBND quận - huyện ban h&agrave;nh để c&oacute; kiến nghị UBND Th&agrave;nh phố, cơ quan c&oacute; thẩm quyền xem x&eacute;t y&ecirc;u cầu sửa đổi, bổ sung hay b&atilde;i bỏ; hệ thống h&oacute;a văn bản quy phạm ph&aacute;p luật ở th&agrave;nh phố.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 2. Gi&uacute;p UBND Th&agrave;nh phố quản l&yacute; Nh&agrave; nước c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c tư ph&aacute;p kh&aacute;c tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, bao gồm c&ocirc;ng t&aacute;c c&ocirc;ng chứng, gi&aacute;m định Tư ph&aacute;p, hoạt động của Tổ chức Luật sư (trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i), c&aacute;c tổ chức tư vấn ph&aacute;p luật, Trọng t&agrave;i kinh tế, dịch vụ b&aacute;n đấu gi&aacute; t&agrave;i sản, trợ gi&uacute;p ph&aacute;p l&yacute; Nh&agrave; nước theo quy định của ph&aacute;p luật, thực hiện quản l&yacute; Nh&agrave; nước đối với Hội luật gia Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c Hội quần ch&uacute;ng theo ph&acirc;n c&ocirc;ng của UBND Th&agrave;nh phố.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><br />
&nbsp; 3. Gi&uacute;p UBND Th&agrave;nh phố quản l&yacute; c&ocirc;ng t&aacute;c Thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh theo quy định của Ph&aacute;p lệnh Thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự v&agrave; hướng dẫn của Bộ Tư ph&aacute;p.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 4. Lập kế hoạch tr&igrave;nh UBND Th&agrave;nh phố v&agrave; phối hợp với c&aacute;c đơn vị, tổ chức thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố; quản l&yacute;, hướng dẫn nghiệp vụ v&agrave; tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c h&ograve;a giải trong phạm vi th&agrave;nh phố; hướng dẫn, kiểm tra việc quản l&yacute;, sử dụng tủ s&aacute;ch ph&aacute;p luật ở x&atilde;, phường, thị trấn.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 5. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra v&agrave; thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c hộ tịch, quốc tịch, l&yacute; lịch tư ph&aacute;p, thống k&ecirc; tư ph&aacute;p theo quy định của ph&aacute;p luật; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Bộ Tư ph&aacute;p thực hiện một số c&ocirc;ng t&aacute;c tư ph&aacute;p kh&aacute;c thuộc thẩm quyền.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 6. Bồi dưỡng kiến thức ph&aacute;p luật v&agrave; hướng dẫn nghiệp vụ cho c&aacute;n bộ Tư ph&aacute;p trong phạm vi Th&agrave;nh phố.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 7. Thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức c&aacute;n bộ đối với c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức thuộc thẩm quyền quản l&yacute; của Sở Tư ph&aacute;p.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 8. Thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c Thanh tra trong ng&agrave;nh theo quy định của ph&aacute;p luật. <br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 9. Gi&uacute;p Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra văn bản quy phạm ph&aacute;p luật tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.<br />
<br />
&nbsp; 10. Quản l&yacute; việc nu&ocirc;i con nu&ocirc;i quốc tế.</span></span></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
Giới thiệu chungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-indent: 0.5in"><span style="font-size: large"><span style="color: #0000ff"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'">NH&Agrave; B&Egrave;: VƯƠN TẦM CAO MỚI</span></b></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-indent: 0.5in">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><u><strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt">H&ograve;a chung với kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi của Th&agrave;nh phố v&agrave; cả nước lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng kỷ niệm 35 năm ng&agrave;y giải ph&oacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2010); 120 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh k&iacute;nh y&ecirc;u; kỷ niệm lần thứ 124 ng&agrave;y Quốc tế lao động v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng c&aacute;c cấp, Ban Bi&ecirc;n tập website huyện Nh&agrave; B&egrave; xin giới thiệu b&agrave;i viết &ldquo; Nh&agrave; B&egrave; vươn tầm cao mới&rdquo; của t&aacute;c giả L&ecirc; Nguyễn nh&igrave;n lại một c&aacute;ch tổng qu&aacute;t những th&agrave;nh tựu m&agrave; huyện Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; đạt được trong 35 năm x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển Huyện.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></strong></u><strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt"><span style="mso-spacerun: yes"> </span></span></strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt"><img width="400" height="217" alt="" src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/04051005LN_pic01.jpg" /></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt">35 năm đ&atilde; tr&ocirc;i qua, nhưng kh&iacute; thế h&agrave;o h&ugrave;ng của cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy m&ugrave;a Xu&acirc;n năm 1975 m&agrave; đỉnh cao l&agrave; chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh giải ph&ograve;ng ho&agrave;n to&agrave;n miền Nam, thống nhất đất nước vẫn c&ograve;n in s&acirc;u trong l&ograve;ng mỗi ch&uacute;ng ta. Đ&acirc;y l&agrave; thắng lợi vĩ đại của d&acirc;n tộc ta trong cuộc kh&aacute;ng chiến trường kỳ chống đế quốc x&acirc;m lược. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt">Trong 2 cuộc kh&aacute;ng chiến, Nh&agrave; B&egrave; từng giữ vị tr&iacute; qu&acirc;n sự hết sức quan trọng. Thời kỳ chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p, Nh&agrave; B&egrave; l&agrave; căn cứ địa kh&aacute;ng chiến của S&agrave;i G&ograve;n, Gia Định, Khu 7 v&agrave; khu S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Chợ lớn. Thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, Nh&agrave; B&egrave; l&agrave; căn cứ b&agrave;n đạp, căn cứ l&otilde;m ven đ&ocirc; S&agrave;i G&ograve;n, v&ugrave;ng tranh chấp &aacute;c liệt v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; nơi bố tr&iacute; cơ sở hậu cần chiến tranh của địch. Qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; ki&ecirc;n cường b&aacute;m trụ, chịu đựng mu&ocirc;n v&agrave;n gian khổ, hy sinh, đấu tranh giằng co quyết liệt với địch, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc vai tr&ograve; b&agrave;n đạp, ti&ecirc;u diệt v&agrave; ph&aacute; hủy một bộ phận lớn sinh lực v&agrave; v&ocirc; số kho t&agrave;ng dự trữ chiến tranh của ch&uacute;ng.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt">M&ugrave;a xu&acirc;n năm 1975, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n Nh&agrave; B&egrave; c&ugrave;ng với nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; cả nước bước v&agrave;o chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử, với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, đ&atilde; lập n&ecirc;n bao chiến c&ocirc;ng vang dội, g&oacute;p phần xứng đ&aacute;ng v&agrave;o thắng lợi chung của to&agrave;n d&acirc;n tộc. Ngược d&ograve;ng lịch sử về với những ng&agrave;y th&aacute;ng 4 năm ấy lịch sử Đảng bộ huyện Nh&agrave; B&egrave; ch&eacute;p lại: Đ&ecirc;m 28/4/1975, một đo&agrave;n c&aacute;n bộ đ&atilde; về x&atilde; Phứơc Lộc, nắm t&igrave;nh h&igrave;nh ph&aacute;t động quần ch&uacute;ng chuẩn bị lực lượng. S&aacute;ng 29/4/1975, du k&iacute;ch đột nhập đ&aacute;nh địch ở Phứơc Lộc. S&aacute;ng 30/4/1975 lực lượng vũ trang Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Long Hậu chiếm trụ sở x&atilde; Nhơn Đức. Nh&acirc;n d&acirc;n Phứơc Long, Phứơc Lộc, Long Kiểng đ&atilde; nổi dậy chiếm c&aacute;c trụ sở x&atilde;. Tại 3 c&ocirc;ng ty Shell, Esso, Caltex khi bọn chủ h&atilde;ng bỏ chạy, binh l&iacute;nh tan r&atilde;, c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&atilde; thu gom vũ kh&iacute;, tự lập ra Ủy ban c&ocirc;ng nh&acirc;n để bảo vệ h&atilde;ng, chờ c&aacute;ch mạng đến. Nh&acirc;n d&acirc;n T&acirc;n Thuận nổi dậy chiếm b&oacute;t cảnh s&aacute;t, tước vũ kh&iacute; địch v&agrave; lập Ban tự quản. Nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c ấp 2, ấp 6, ấp 7 x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n đ&atilde; huy động xuồng, ghe chở bộ đội Đo&agrave;n 10 sang s&ocirc;ng So&agrave;i Rạp phối hợp c&ugrave;ng Trung đo&agrave;n 88 chiếm giữ cảng v&agrave; hệ thống kho t&agrave;ng dự trữ chiến tranh của địch l&uacute;c 13 giờ 30 ph&uacute;t ng&agrave;y 30/4/1975. Nh&acirc;n d&acirc;n cũng đ&atilde; chủ động đưa ghe, xuồng đ&oacute;n lực lượng<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>c&aacute;ch mạng từ căn cứ về tiếp quản Nh&agrave; B&egrave;. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt">Đến 17 giờ 15 ph&uacute;t ng&agrave;y 30/4/1975, cờ c&aacute;ch mạng được k&eacute;o l&ecirc;n tr&ecirc;n n&oacute;c dinh Quận Trưởng. Ch&iacute;nh quyền về tay nh&acirc;n d&acirc;n. Ta đ&atilde; tiếp quản to&agrave;n bộ kh&iacute; t&agrave;i, bảo vệ nguy&ecirc;n vẹn được c&aacute;c kho t&agrave;ng, đặc biệt l&agrave; Tổng kho xăng dầu; ổn định đời sống nh&acirc;n d&acirc;n ngay trong những ng&agrave;y đầu giải ph&oacute;ng. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt">Chiến thắng ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 4 năm 1975 đ&atilde; kết th&uacute;c một chặng đường đấu tranh hết sức quang vinh nhưng cũng nhiều đau thương mất m&aacute;t. Trong hai cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n v&agrave; đế quốc, c&oacute; h&agrave;ng ng&agrave;n người con ưu t&uacute; của Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; mọi miền đất nước đ&atilde; chiến đấu anh dũng hy sinh. Cho đến nay, Đảng bộ, Ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; truy t&igrave;m được h&agrave;ng ng&agrave;n liệt sĩ, trong số đ&oacute;, c&oacute; 1.391 liệt sĩ l&agrave; người con của mảnh đất Nh&agrave; B&egrave; anh h&ugrave;ng. Vẫn c&ograve;n nhiều anh h&ugrave;ng liệt sĩ chưa t&igrave;m được h&agrave;i cốt hoặc chưa biết t&ecirc;n. To&agrave;n Huyện c&oacute; 41 Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, 101 thương binh, 132 t&ugrave; ch&iacute;nh trị, 1242 gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng. Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave; m&atilde;i m&atilde;i biết ơn v&agrave; ghi nhớ những cống hiến, hy sinh lớn lao của c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ, c&aacute;c B&agrave; mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, c&aacute;c gia đ&igrave;nh thương binh-liệt sĩ, gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng đ&atilde; kh&ocirc;ng tiếc m&aacute;u xương c&ocirc;ng sức cho độc lập, tự do h&ocirc;m nay.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt">Sau 30 th&aacute;ng 4 năm 1975, tuy ta tiếp quản gần như nguy&ecirc;n vẹn, nhưng cơ sở vật chất chủ yếu phục vụ cho bộ m&aacute;y chiến tranh của Mỹ, gồm: 3 H&atilde;ng dầu, 01 c&ocirc;ng xưởng hải qu&acirc;n, Kho 18, 02 nh&agrave; m&aacute;y c&aacute;n th&eacute;p v&agrave; một v&agrave;i cơ sở sản xuất, đ&oacute;ng t&agrave;u thuyền. N&ocirc;ng nghiệp manh m&uacute;n, lạc hậu. Điện, nước sinh hoạt chỉ tập trung dọc trục lộ Trần Xu&acirc;n Soạn v&agrave; Li&ecirc;n tỉnh 15. C&oacute; hai trường trung học c&ocirc;ng lập, hơn 5 trường tiểu học v&agrave; một số lớp sơ học ở n&ocirc;ng th&ocirc;n. Cả Huyện chỉ c&oacute; một cơ sở y tế tại Ph&uacute; Xu&acirc;n ( nay l&agrave;m Trạm y tế Thị trấn). 70% d&acirc;n Nh&agrave; B&egrave; l&agrave;m nghề n&ocirc;ng, ngh&egrave;o, &iacute;t học, con đ&ocirc;ng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề. Trước những bề bộn kh&oacute; khăn đ&oacute;, với tinh thần đo&agrave;n kết, vượt kh&oacute;, Đảng bộ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Huyện ta đ&atilde; ra sức h&agrave;n gắn vết thương chiến tranh, vừa cứu đ&oacute;i, xo&aacute; m&ugrave; chữ, vừa t&igrave;m c&aacute;ch kh&ocirc;i phục v&agrave; ph&aacute;t triển sản xuất, chăm lo đời sống. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt">Ph&aacute;t huy truyền thống anh h&ugrave;ng, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n Nh&agrave; B&egrave; ra sức h&agrave;n gắn vết thương chiến tranh, x&acirc;y dựng v&agrave; kiến thiết lại qu&ecirc; hương. Trong những năm đầu, Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; c&oacute; bước chuyển m&igrave;nh mạnh mẽ về mọi mặt, đời sống vật chất, tinh thần của người d&acirc;n từng bước được cải thiện. Đặc biệt, khu vực ph&iacute;a Bắc của Huyện c&oacute; tốc độ đ&ocirc; thị h&oacute;a kh&aacute; cao, cơ sở hạ tầng v&agrave; c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp &ndash; tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp &ndash; thương mại dịch vụ ph&aacute;t triển nhanh. Trong đ&oacute;, Khu Chế xuất T&acirc;n Thuận đầu ti&ecirc;n v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất nước được h&igrave;nh th&agrave;nh, đi v&agrave;o hoạt động chưa đầy 5 năm đ&atilde; t&aacute;c động t&iacute;ch cực đến sự ph&aacute;t triển kinh tế-x&atilde; hội của v&ugrave;ng đất nhiễm ph&egrave;n mặn Nh&agrave; B&egrave;. Đến th&aacute;ng 4/1997, một phần ph&iacute;a Bắc của Huyện được t&aacute;ch ra để th&agrave;nh lập quận mới. <o:p></o:p></span><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt">Nh&agrave; B&egrave; c&ograve;n lại gồm 6 x&atilde; n&ocirc;ng th&ocirc;n v&agrave; một phần thị trấn, diện t&iacute;ch 10.040 Ha, với khoảng 60.000 nh&acirc;n khẩu, tương đương số d&acirc;n Nh&agrave; B&egrave; l&uacute;c mới giải ph&oacute;ng (ng&agrave;y 30/4/75). Cơ sở vật chất vừa thiếu, vừa yếu, đường giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n xuống cấp, to&agrave;n Huyện chỉ c&oacute; v&agrave;i km đường nhựa. Nguồn nước phục vụ cho sản xuất v&agrave; sinh hoạt chưa đầy đủ. N&ocirc;ng nghiệp chưa t&igrave;m được hướng đi vững chắc. Mặt bằng d&acirc;n tr&iacute; thấp. Đời sống một bộ phận diện ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; d&acirc;n ngh&egrave;o c&ograve;n thấp so với mặt bằng chung của Th&agrave;nh phố.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt">Tiếp tục sự nghiệp c&aacute;ch mạng, Đảng bộ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Nh&agrave; B&egrave; bắt tay v&agrave;o x&acirc;y dựng một Huyện gần như mới ho&agrave;n to&agrave;n. Đến nay, huyện Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; c&oacute; sự ph&aacute;t triển vượt bậc về mọi mặt, đời sống nh&acirc;n d&acirc;n được n&acirc;ng cao, bộ mặt n&ocirc;ng th&ocirc;n thay đổi nhanh ch&oacute;ng v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng khang trang đẹp đẽ hơn. Kinh tế của Huyện trong 5 năm gần đ&acirc;y đ&atilde; c&oacute; bước chuyển biến kh&aacute; t&iacute;ch cực: Tốc độ tăng trưởng b&igrave;nh qu&acirc;n của c&aacute;c ng&agrave;nh kinh tế do Huyện quản l&yacute; đạt tr&ecirc;n 26,67%,<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>trong đ&oacute; ng&agrave;nh CN-TTCN l&agrave; 24,75%, TM-DV l&agrave; 29,77% v&agrave; n&ocirc;ng nghiệp đạt 1,44%. Khu c&ocirc;ng nghiệp Hiệp Phước tiếp tục thu h&uacute;t đầu tư mạnh mẽ, việc Cảng container Trung t&acirc;m S&agrave;i G&ograve;n đi v&agrave;o hoạt động với hệ thống cầu cảng hiện đại đ&atilde; ph&aacute;t huy thế mạnh v&agrave; hiệu quả, t&aacute;c động t&iacute;ch cực đến sự ph&aacute;t triển chung của Huyện, đồng thời g&oacute;p phần giải quyết việc l&agrave;m cho hơn 7000 lao động, trong đ&oacute; phần lớn l&agrave; con em Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; c&aacute;c v&ugrave;ng l&acirc;n cận. Kết cấu hạ tầng được quan t&acirc;m đầu tư, từng bước ho&agrave;n thiện, tạo thuận lợi ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, t&aacute;c động mạnh đến sự thay đổi bộ mặt n&ocirc;ng th&ocirc;n Huyện. Thu ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước tăng cao, năm sau cao hơn năm trước, ri&ecirc;ng trong giai đoạn 2005 &ndash; 2010 thu đạt h&agrave;ng ng&agrave;n tỷ đồng, tăng gần gấp 5 lần so với gia đoạn 5 năm trước đ&acirc;y. Chương tr&igrave;nh n&acirc;ng cấp, mở rộng đường hẻm theo phương ch&acirc;m &ldquo;Nh&agrave; nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n c&ugrave;ng l&agrave;m&rdquo; tiếp tục được triển khai thực hiện đạt kết quả t&iacute;ch cực. Chỉ trong 5 năm từ 2005 &ndash; 2009, Huyện đ&atilde; thực hiện ho&agrave;n chỉnh 70 c&ocirc;ng tr&igrave;nh, với tổng số vốn gần 205 tỷ, trong đ&oacute; nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp đ&oacute;ng g&oacute;p bằng c&aacute;c h&igrave;nh thức ng&agrave;y c&ocirc;ng lao động, tiền mặt v&agrave; chủ yếu l&agrave; gi&aacute; trị quyền sử dụng đất, với tổng trị gi&aacute; hơn 94 tỷ đồng. Đến nay, to&agrave;n Huyện c&oacute; 451/475 tuyến đường được trải nhựa hoặc b&ecirc; t&ocirc;ng ho&aacute;, đan ho&aacute; chiếm tỷ lệ 94,95%. Tổng số hộ sử dụng điện đạt 96,65% /tổng hộ d&acirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; 90% hộ c&oacute; điện kế. Nước sạch được phủ gần k&iacute;n c&aacute;c v&ugrave;ng d&acirc;n cư, phục vụ tr&ecirc;n 99,5% hộ d&acirc;n, trong đ&oacute; hệ thống mạng lưới nước m&aacute;y đ&atilde; được lắp đặt ở<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>địa b&agrave;n thị trấn Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n v&agrave; đang tiếp tục đầu tư mở rộng để khi nh&agrave; m&aacute;y nước BOO Thủ Đức ph&aacute;t nước c&oacute; sẵn điều kiện đưa nước về phục vụ nhu cầu sinh hoạt v&agrave; sản xuất của người d&acirc;n. 7/7 x&atilde; - thị trấn đều c&oacute; trạm y tế, với đầy đủ trang thiết bị, y, b&aacute;c sĩ, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu chăm s&oacute;c sức khoẻ cộng đồng. Hệ thống trường lớp v&agrave; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy v&agrave; học được tiếp tục đầu tư ho&agrave;n thiện, đảm bảo ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn y&ecirc;u cầu gi&aacute;o dục to&agrave;n diện. Đến nay, tại địa b&agrave;n c&aacute;c x&atilde; - thị trấn đều c&oacute; trường mầm non, trường tiểu học v&agrave; trung học cơ sở; 5/7 x&atilde; - thị trấn c&oacute; trường đạt chuẩn quốc gia; gần 100% c&aacute;c trường tiểu học v&agrave; trung học cơ sở thực hiện dạy 2 buổi/ng&agrave;y. Số lượng học sinh tăng l&ecirc;n theo từng năm, từ 13.218 học sinh với 311 lớp năm 2006 đến nay c&oacute; 14.968 học sinh với 388 lớp ở c&aacute;c cấp, bậc học. C&ocirc;ng t&aacute;c chống m&ugrave; chữ, phổ cập gi&aacute;o dục tiểu học đ&uacute;ng độ tuổi v&agrave; phổ cập trung học cơ sở được củng cố, 100% x&atilde; &ndash; thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập gi&aacute;o dục bậc trung học từ năm 2008. Mặt bằng học vấn được n&acirc;ng từ mức lớp 5,19 v&agrave;o năm 2005 l&ecirc;n mức lớp 7 v&agrave;o năm 2010. C&ocirc;ng t&aacute;c dạy nghề bước đầu được mở rộng, gắn li&ecirc;n kết dạy nghề với giải quyết việc l&agrave;m. H&agrave;ng năm giới thiệu gần 1800 lao động c&oacute; việc l&agrave;m mới, ổn định trong lĩnh vực phi n&ocirc;ng nghiệp. Cơ cấu lao động của Huyện đ&atilde; chuyển dịch theo hướng c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện nay c&oacute; 90% lao động trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghiệp &ndash; dịch vụ v&agrave; c&aacute;c nghề phi n&ocirc;ng nghiệp, lao động n&ocirc;ng nghiệp c&ograve;n lại khoảng 10%. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt">Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; xuất sắc ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o giai đoạn 2 theo ti&ecirc;u ch&iacute; của Th&agrave;nh phố, đến nay kh&ocirc;ng c&ograve;n hộ ngh&egrave;o thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm v&agrave; đang triển khai giai đoạn 3 theo mục ti&ecirc;u giảm hộ ngh&egrave;o, tăng hộ kh&aacute;. Thu nhập b&igrave;nh qu&acirc;n đầu người tăng từ 6,47 triệu đồng/người/năm năm 2005 l&ecirc;n 15 triệu đồng/người/năm trong năm 2010. Đời sống văn h&oacute;a tinh thần của nh&acirc;n d&acirc;n c&oacute; nhiều chuyển biến t&iacute;ch cực. Trong 35 năm qua, Đảng bộ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Nh&agrave; B&egrave; lu&ocirc;n quan t&acirc;m chăm lo gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, c&oacute; c&ocirc;ng c&aacute;ch mạng. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt">An ninh quốc ph&ograve;ng lu&ocirc;n được tăng cường &ndash; giữ vững ổn định ch&iacute;nh trị, đảm bảo trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội,<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>chuyển ho&aacute; được c&aacute;c địa b&agrave;n trọng điểm phức tạp; x&acirc;y dựng khu vực ph&ograve;ng thủ vững chắc, xuất hiện nhiều gương điển h&igrave;nh trong phong tr&agrave;o quần ch&uacute;ng bảo vệ an ninh Tổ quốc. C&ocirc;ng t&aacute;c quốc ph&ograve;ng &ndash; qu&acirc;n sự địa phương từng bước được n&acirc;ng cao về chất, sẵn s&agrave;ng đối ph&oacute; với mọi &acirc;m mưu v&agrave; thủ đoạn của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện l&ecirc;n đường bảo vệ Tổ quốc.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt">Hệ thống bộ m&aacute;y Đảng, ch&iacute;nh quyền v&agrave; đo&agrave;n thể từ huyện đến cơ sở<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>kh&ocirc;ng ngừng được củng cố, xứng đ&aacute;ng l&agrave; người l&atilde;nh đạo, l&agrave; chỗ dựa đ&aacute;ng tin cậy của quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n, được nh&acirc;n d&acirc;n t&iacute;n nhiệm. Nhiều phong tr&agrave;o do Mặt trận Tổ quốc v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể ph&aacute;t động mang lại kết quả thiết thực, g&oacute;p phần v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ vững chắc Tổ quốc cũng như qu&ecirc; hương Nh&agrave; B&egrave; anh h&ugrave;ng.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt">Nh&agrave; B&egrave; đang chuyển m&igrave;nh mạnh mẽ v&agrave; vươn l&ecirc;n tầm cao mới. Với lợi thế nằm tr&ecirc;n hướng của Th&agrave;nh phố tiến ra Biển Đ&ocirc;ng, Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; v&agrave; đang được mở ra nhiều cơ hội ph&aacute;t triển v&agrave; trong tương lai kh&ocirc;ng xa sẽ trở th&agrave;nh một khu vực c&ocirc;ng nghiệp &ndash; đ&ocirc; thị - cảng v&agrave; l&agrave; một v&ugrave;ng kinh tế năng động của Th&agrave;nh phố. <o:p></o:p></span><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; text-indent: 0.5in"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt">L&ecirc; Nguyễn<o:p></o:p></span><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
Sơ đồ tổ chứcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><img width="360" height="742" alt="" src="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2012-8/So-do-to-chuc_DOI-SIZE_EDIT.jpg" /></span></strong></p>
Nhân sự lãnh đạoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p>
<table border="0" style="width: 100%">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl03_news_title_link"><strong>Ban Gi&aacute;m đốc</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail0">
            <p class="style2"><font color="#0a4ea0" size="2" face="Arial">Gi&aacute;m đốc: B&agrave; Ng&ocirc; Minh Hồng</font></p>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Sinh năm 1957</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Qu&ecirc; qu&aacute;n: x&atilde; Đồng T&acirc;n, huyện Ứng H&ograve;a, tỉnh H&agrave; T&acirc;y</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">D&acirc;n tộc: Kinh.&nbsp; T&ocirc;n gi&aacute;o: kh&ocirc;ng&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n Luật, Cao cấp ch&iacute;nh trị, Cử nh&acirc;n Đức văn</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ng&agrave;y v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam: 22/8/1986.</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ngạch c&ocirc;ng chức: Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tham gia C&aacute;ch mạng: năm 1982. Từ th&aacute;ng 9/1997 - đến nay: Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p.</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">C&aacute;c chức vụ (chức danh) kh&aacute;c: Đại biểu Quốc hội kh&aacute;o XII; Đại biểu HĐND Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Ph&oacute; Ban Ph&aacute;p chế Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Đại biểu Quốc hội kho&aacute; XII</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Điện thoại cơ quan: 08.38243156<br />
                &nbsp;</font></p>
                </li>
            </ul>
            <p class="style2"><font color="#0a4ea0" size="2" face="Arial">Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc thường trực: &Ocirc;ng Mai Lương Kh&ocirc;i</font></p>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Sinh năm 1967</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Qu&ecirc; qu&aacute;n: x&atilde; T&acirc;n Th&ocirc;ng Hội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Ch&iacute; Minh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">D&acirc;n tộc: Kinh.&nbsp; T&ocirc;n gi&aacute;o: kh&ocirc;ng&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n Luật, Cử nh&acirc;n ch&iacute;nh trị</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ng&agrave;y v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam: 02/02/1996.</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ngạch c&ocirc;ng chức: Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tham gia C&aacute;ch mạng: năm 1989. Từ th&aacute;ng 03/2006 - đến nay: Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p; Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến gi&aacute;o dục Ph&aacute;p luật Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Điện thoại cơ quan: 08.38230437</font></p>
                </li>
            </ul>
            <p class="style2"><font color="#0a4ea0" size="2" face="Arial"><br />
            Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc: &Ocirc;ng H&agrave; Phước T&agrave;i</font></p>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Sinh năm 1955</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Qu&ecirc; qu&aacute;n: Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">D&acirc;n tộc: Kinh.&nbsp; T&ocirc;n gi&aacute;o: kh&ocirc;ng&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n Luật, Cử nh&acirc;n ch&iacute;nh trị</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ng&agrave;y v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam: 21/12/1976</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ngạch c&ocirc;ng chức: Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tham gia C&aacute;ch mạng: năm 1968. Từ th&aacute;ng 05/2007 - đến nay: Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p; Ki&ecirc;m Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m trợ gi&uacute;p ph&aacute;p l&yacute;</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Điện thoại cơ quan: 08.38294256</font></p>
                </li>
            </ul>
            <p class="style2"><font color="#0a4ea0" size="2" face="Arial"><br />
            Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc: B&agrave; Ung Thị Xu&acirc;n Hương</font></p>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Sinh 1964</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Qu&ecirc; qu&aacute;n: x&atilde; Thới Ho&agrave;, huyện Bến C&aacute;t, tỉnh B&igrave;nh Dương</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">D&acirc;n tộc: Kinh.&nbsp; T&ocirc;n gi&aacute;o: kh&ocirc;ng&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n Luật, Cử nh&acirc;n ch&iacute;nh trị</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ng&agrave;y v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam: 05/7/1995</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ngạch c&ocirc;ng chức: Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Từ th&aacute;ng 11/2008 - đến nay: Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">C&aacute;c chức vụ (chức danh) kh&aacute;c: B&iacute; thư Chi bộ cơ quan Sở</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Điện thoại cơ quan: 08.38225365</font></p>
                </li>
            </ul>
            <p class="style2"><font color="#0a4ea0" size="2" face="Arial">Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc: B&agrave; L&ecirc; Thị B&igrave;nh Minh</font></p>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Sinh 1962</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Qu&ecirc; qu&aacute;n: </font>&nbsp;<font size="2" face="Arial">phường B&igrave;nh Đ&ocirc;ng, quận 8, Tp. Hồ Ch&iacute; Minh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">D&acirc;n tộc: Kinh.&nbsp; T&ocirc;n gi&aacute;o: kh&ocirc;ng&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tr&igrave;nh độ: Cao học Luật, Cao cấp ch&iacute;nh trị</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ng&agrave;y v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam: 16/01/1999</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ngạch c&ocirc;ng chức: Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Từ th&aacute;ng 05/2009 - đến nay: Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Điện thoại cơ quan: 08.38256471</font></p>
                </li>
            </ul>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl04_news_title_link"><strong>Văn ph&ograve;ng Sở</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail1"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">
            <div align="justify">
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><strong>Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng</strong> : <br />
                &Ocirc;ng Nguyễn Đ&igrave;nh M&ocirc;n - Cử nh&acirc;n Luật,&nbsp;Đại học&nbsp;Kinh tế <br />
                ĐT cơ quan:&nbsp; 38.243157<br />
                &nbsp;</p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><strong>Ph&oacute; ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng</strong>:<font size="2" face="Arial"> &Ocirc;ng Huỳnh Tấn Đạt - Cử nh&acirc;n Luật, Cử nh&acirc;n H&agrave;nh ch&iacute;nh</font> <br />
                ĐT cơ quan: 38.297052 - 105</p>
                </li>
            </ul>
            </div>
            </span></span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl05_news_title_link"><strong>Ph&ograve;ng Kiểm tra văn bản</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail2">
            <ul>
                <li>
                <p class="style3" align="justify"><font size="2" face="Arial"><b>Trưởng ph&ograve;ng:&nbsp; </b>&Ocirc;ng Nguyễn Triều Lưu - Cử nh&acirc;n Luật<br />
                </font><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">ĐT cơ quan:</span><font size="2" face="Arial"> 38.222424 </font><br />
                &nbsp;</p>
                </li>
                <li>
                <div align="justify">
                <p class="style3"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong> : B&agrave; Trần Việt Th&aacute;i - Cử nh&acirc;n Luật <br />
                ĐT cơ quan:<font size="2" face="Arial"> 38.222424 </font></p>
                </div>
                </li>
            </ul>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl06_news_title_link"><strong>Ph&ograve;ng Tổ chức</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail3">
            <ul>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Trưởng ph&ograve;ng</strong>: B&agrave; Phạm Thu Lan - Cử nh&acirc;n Luật<br />
                Điện thoại cơ quan: 38223276<br />
                &nbsp;</span></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>:&nbsp;B&agrave; Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thạc sỹ Luật <br />
                Điện thoại cơ quan: 38223276<br />
                &nbsp;</span></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>:&nbsp;&Ocirc;ng Nguyễn Quốc Thắng - Cử nh&acirc;n Luật <br />
                Điện thoại cơ quan: 38223276</span></p>
                </li>
            </ul>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl07_news_title_link"><strong>Ph&ograve;ng Bổ trợ Tư ph&aacute;p</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail4">
            <ul>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Trưởng ph&ograve;ng</strong> : &Ocirc;ng Trần Văn Bảy - Thạc sỹ Luật </span></p>
                <div align="justify">
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">ĐT cơ quan 38.225368<br />
                &nbsp;</span></p>
                </div>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong> : B&agrave; L&acirc;m Quỳnh Thơ - Thạc sỹ Luật<br />
                ĐT cơ quan: 38.225368</span></p>
                </li>
            </ul>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl08_news_title_link"><strong>Ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail5">
            <ul>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Trưởng ph&ograve;ng</strong>: B&agrave; Ung Thị Xu&acirc;n Hương - Thạc sỹ Luật, Cử nh&acirc;n Ch&iacute;nh trị - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở ki&ecirc;m Trưởng ph&ograve;ng.<br />
                ĐT cơ quan 38.294455<br />
                </span><font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>:&nbsp;B&agrave; Nguyễn Thị Kim Li&ecirc;n - Thạc sỹ Luật <br />
                ĐT cơ quan 38.294455<br />
                </span><font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>:&nbsp;&Ocirc;ng L&ecirc; Đức Thanh - Cử nh&acirc;n Luật <br />
                ĐT cơ quan 38.294455<br />
                &nbsp;</span></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>:&nbsp;B&agrave; Dương Thị Thanh Lan - Cử nh&acirc;n Luật <br />
                ĐT cơ quan 38.294455<br />
                &nbsp;</span></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>:&nbsp;&Ocirc;ng Nguyễn Hải Trường - Cử nh&acirc;n Luật <br />
                ĐT cơ quan 38.294455<br />
                &nbsp;</span></p>
                </li>
            </ul>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl09_news_title_link"><strong>Thanh tra Sở</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail6">
            <div align="justify">
            <p class="style3" style="margin-top: 0cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0pt"><font face="Arial"><span style="font-family: UVnTime; font-size: 10pt"><strong>Ch&aacute;nh Thanh tra</strong> : &Ocirc;ng L&acirc;m Quốc Th&aacute;i - Cử nh&acirc;n Luật&nbsp;</span> <font size="2"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span> </font></font></p>
            <p class="style3" style="margin-top: 0cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">ĐT cơ quan 38.223292</span></p>
            <p class="style3" style="margin-top: 0cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0pt">&nbsp;</p>
            <p class="style3" style="margin-top: 0cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0pt"><font face="Arial"><span style="font-family: UVnTime; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Ch&aacute;nh Thanh tra</strong> : &Ocirc;ng Phan Thanh T&ugrave;ng - Cử nh&acirc;n Luật&nbsp;</span> <font size="2"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span> </font></font></p>
            <p class="style3" style="margin-top: 0cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">ĐT cơ quan 38.223292</span></p>
            </div>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl10_news_title_link"><strong>Ph&ograve;ng Tuy&ecirc;n truyền</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail7"><blockquote>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Trưởng ph&ograve;ng</strong>: &Ocirc;ng Dương Đ&igrave;nh Thọ -&nbsp;Cử nh&acirc;n Luật<br />
                Điện&nbsp;thoại cơ quan 38.242893<br />
                &nbsp;</span></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>: &Ocirc;ng Phan Hải Hồ -&nbsp;Thạc sỹ Luật<br />
                Điện&nbsp;thoại cơ quan 38.242893</span></p>
                </li>
            </ul>
            </blockquote></span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl11_news_title_link"><strong>Ph&ograve;ng Hộ tịch - L&yacute; lịch Tư ph&aacute;p - Quốc tịch</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail">
            <div align="justify">
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial"><b>Trưởng ph&ograve;ng: </b>&Ocirc;ng Nguyễn Văn Vũ - Thạc sĩ Luật<br />
                ĐT cơ quan 38.251402</font></p>
                </li>
            </ul>
            </div>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial"><b>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng:</b> &Ocirc;ng Hồng Văn Hải - Cử nh&acirc;n Luật<br />
                ĐT cơ quan 38.251402&nbsp;</font> <br />
                &nbsp;</p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng: </strong>&Ocirc;ng L&ecirc; Văn Đ&ocirc;ng Như - Cử nh&acirc;n Luật<br />
                ĐT cơ quan: 38.251402 <br />
                &nbsp;</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng: </strong>B&agrave; Ho&agrave;ng Thị Hương Lan<strong> - </strong>Cử nh&acirc;n Luật<strong><br />
                </strong>ĐT cơ quan: 38.251402 <br />
                &nbsp;</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng: </strong>&Ocirc;ng Nguyễn Đức Thịnh <strong>- </strong>Cử nh&acirc;n Luật<strong><br />
                </strong>ĐT cơ quan: 38.251402 </font></p>
                </li>
            </ul>
            </span></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
Mot cua dien tuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<table border="1" cellspacing="0" bordercolor="#4586f9" cellpadding="0" width="200" align="center">
    <tbody>
        <tr align="center" bgcolor="#4586f9">
            <td height="25" valign="top" width="200" style="color: #ffffff; font-weight: bold; padding-top: 5px; size: 12px">MỘT CỬA ĐIỆN TỬ</td>
        </tr>
        <tr align="center">
            <td height="150" valign="top">
            <p align="center" style="text-align: center"><a href="http://e1gate.ict-hcm.gov.vn/"><iframe id="I1" height="150" marginheight="0" src="http://motcua.ict-hcm.gov.vn/Default.aspx?tabid=81" frameborder="0" width="170" name="I1" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe></a></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
Các địa chỉ cần biếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width: 100%; border-collapse: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt">
    <tbody>
        <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
            <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 3.75pt; background-color: transparent; padding-left: 3.75pt; padding-right: 3.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 3.75pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 13pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">C&aacute;c địa chỉ li&ecirc;n hệ</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 3.75pt; background-color: transparent; padding-left: 3.75pt; padding-right: 3.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 3.75pt">
            <div align="center">
            <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="border-collapse: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in">
                <tbody>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: blue 1pt solid; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Đơn vị</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: blue 1pt solid; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: blue 1pt solid; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Số điện thoại</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 1">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Văn Ph&ograve;ng Huyện ủy</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828919</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 2">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Ban Tổ chức Huyện ủy</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828972</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 3">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- UB Kiểm tra Huyện ủy</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828973</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 4">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Ban D&acirc;n vận Huyện ủy</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828975</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 5">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Huyện ủy</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828974</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 6">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Trung t&acirc;m Bồi dưỡng CT</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7851622</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 7">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Huyện </span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828513</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 8">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Hội Cựu chiến binh Huyện</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8738775</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 9">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Huyện</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828885</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 10">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao Động Huyện</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7827883</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 11">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Huyện Đo&agrave;n </span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7810459</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 12">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Hội Chữ Thập Đỏ </span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828624</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 13">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Thường Trực HĐND</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828402</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 14">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Ph&ograve;ng Nội vụ</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828450</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 15">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Ph&ograve;ng T&agrave;i ch&iacute;nh - Kế hoạch </span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7827449</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 16">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Ph&ograve;ng Kinh Tế</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828496</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 17">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Ph&ograve;ng Quản l&yacute; Đ&ocirc; thị</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">18 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828492</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 18">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Ph&ograve;ng T&agrave;i nguy&ecirc;n - M&ocirc;i trường</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828774</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 19">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Ph&ograve;ng LĐ-TBXH Huyện</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828454</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 20">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục Huyện</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8725889</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 21">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Ph&ograve;ng Tư Ph&aacute;p</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828602</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 22">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Ph&ograve;ng Thống K&ecirc;</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7827842</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 23">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Ph&ograve;ng VH-TT-TT</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828029</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 24">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; * <i>Đội KTLN 814/TTg</i></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828029</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 25">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Thanh tra Huyện</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828456</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 26">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- BQL.Dự &aacute;n ĐT-XDCT</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828222</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 27">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Ban Bồi thường-GPMB </span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828018</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 28">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Chi cục Thuế</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 29">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Đội QLTTĐT Huyện</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7827874</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 30">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Nh&agrave; Thiếu Nhi</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7827874</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 31">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Chi nh&aacute;nh giới thiệu Việc l&agrave;m&nbsp; </span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7810119</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 32">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Ủy ban DS, GĐ&amp;Trẻ em</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">330 Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828823</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 33">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Trạm Th&uacute; y Huyện</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Nguyễn Văn Tạo ấp 2 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 34">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- C&ocirc;ng An Huyện </span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Ph&uacute; Mỹ </span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7851743</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 35">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; * <i>Đội Cảnh s&aacute;t GT-TT-CĐ</i></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7851654</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 36">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; * <i>Đội Cảnh s&aacute;t Kinh tế</i></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7851652</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 37">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; * <i>Đội Cảnh s&aacute;t Điều tra</i></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7851656</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 38">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; * <i>Đội Cảnh s&aacute;t H&igrave;nh sự</i> </span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7851657</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 39">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; * <i>Đội 113</i> </span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 40">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự Huyện</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828900</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 41">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- T&ograve;a &aacute;n Nh&acirc;n d&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7851430 - 7850700</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 42">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Viện Kiểm s&aacute;t Nh&acirc;n d&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7827209</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 43; mso-yfti-lastrow: yes">
                        <td valign="top" width="246" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: blue 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 184.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Đội Thi h&agrave;nh &aacute;n Huyện</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="228" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 171pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Nguyễn B&igrave;nh ấp 1 Ph&uacute; Xu&acirc;n</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top" width="103" style="border-bottom: blue 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 77.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: blue 1pt solid; padding-top: 0in">
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7828512</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            </div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
CKNS-Năm 2004Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&ocirc;ng khai ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2004</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<ol type="1">
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/scan0007(1).pdf"><font color="#0000ff">Quyết định của UBND Huyện Nh&agrave; B&egrave; về việc giao dự to&aacute;n thu chi thuộc ng&acirc;n s&aacute;ch huyện năm 2004 cho c&aacute;c đơn vị trực thuộc</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2004-2.pdf"><font color="#0000ff">Dự to&aacute;n chi ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước của c&aacute;c cơ quan đơn vị thuộc UBND Huyện được cơ quan c&oacute; thẩm quyền giao năm 2004</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> <o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2004-3.pdf"><font color="#0000ff">Dự to&aacute;n thu chi ng&acirc;n s&aacute;ch của c&aacute;c X&atilde; - Thị trấn đ&atilde; được cấp c&oacute; thẩm quyền giao (Ph&ograve;ng T&agrave;i ch&iacute;nh Kế hoạch thẩm định) năm 2004</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> <o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2004-4.pdf"><font color="#0000ff">Dự to&aacute;n thu ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; được Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Huyện quyết định năm 2004</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> <o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/nam2004-5.pdf"><font color="#0000ff">Dự to&aacute;n chi ng&acirc;n s&aacute;ch địa phương đ&atilde; được Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n quyết định năm 2004</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> <o:p></o:p></span></li>
</ol>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
CKNS-Năm 2005Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.0pt">C&ocirc;ng khai ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2005</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<ol type="1">
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2005-1.pdf"><font color="#0000ff">Bảng c&acirc;n đối thu chi ng&acirc;n s&aacute;ch X&atilde;, Thị trấn năm 2005</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2005-2.pdf"><font color="#0000ff">Dự to&aacute;n chi ng&acirc;n s&aacute;ch X&atilde;, Thị trấn năm 2005</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2005-3.pdf"><font color="#0000ff">Dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2005 (UBND Thị trấn)</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2005-4.pdf"><font color="#0000ff">Dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2005 (UBND X&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n)</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2005-5.pdf"><font color="#0000ff">Dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2005 (UBND X&atilde; Phước Kiển)</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2005-6.pdf"><font color="#0000ff">Dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2005 (UBND X&atilde; Phước Lộc)</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2005-7.pdf"><font color="#0000ff">Dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2005 (UBND X&atilde; Nhơn Đức)</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2005-8.pdf"><font color="#0000ff">Dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2005 (UBND X&atilde; Long Thới)</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2005-9.pdf"><font color="#0000ff">Dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2005 (UBND X&atilde; Hiệp Phước)</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2005-10.pdf"><font color="#0000ff">Danh s&aacute;ch c&aacute;c đơn vị sử dụng kinh ph&iacute; thuộc ng&acirc;n s&aacute;ch Huyện năm 2005</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></li>
</ol>
CKNS-Năm 2006Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.0pt">C&ocirc;ng khai ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2006</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<ol type="1">
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2006-1.pdf"><font color="#0000ff">C&acirc;n đối dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch Huyện năm 2006</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2006-2.pdf"><font color="#0000ff">Dự to&aacute;n thu ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện Nh&agrave; B&egrave; năm 2006</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2006-3.pdf"><font color="#0000ff">Tỷ lệ phần trăm (%) ph&acirc;n chia c&aacute;c khoản thu giữa ng&acirc;n s&aacute;ch cấp Tỉnh, cấp Huyện v&agrave; cấp X&atilde; đ&atilde; được HĐND cấp Tỉnh quyết định năm 2006</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2006-4.pdf"><font color="#0000ff">C&acirc;n đối dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch Huyện v&agrave; ng&acirc;n s&aacute;ch của X&atilde; - Phường, thị trấn năm 2006</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2006-5.pdf"><font color="#0000ff">Dự to&aacute;n chi ng&acirc;n s&aacute;ch Huyện Nh&agrave; B&egrave; năm 2006</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2006-6.pdf"><font color="#0000ff">Dự to&aacute;n chi x&acirc;y dựng cơ bản của ng&acirc;n s&aacute;ch cấp Huyện năm 2006</font></a></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></span></li>
</ol>
CKNS-Năm 2007Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center">&nbsp;<strong><small><big><span style="font-family: Times New Roman"><span style="font-size: medium">Năm 2019</span></span></big></small></strong></p>
<p style="text-align: center"><small><big><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2019-1/QĐ%2070%20Về%20C&ocirc;ng%20khai%20DT%202019%20huyện%20NB%20%2014.01.2019.pdf">C&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2019 của huyện Nh&agrave; B&egrave;&nbsp;(Quyết định số 70/QĐ-UBND ng&agrave;y&nbsp;14 th&aacute;ng&nbsp;01 năm 2019)</a></big></small></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><small><big><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2019-6/C&ocirc;ng%20khai%20số%20liệu%20thu%20chi%20NS%2012%20th&aacute;ng%20năm%202018.pdf">Th&ocirc;ng b&aacute;o c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai số liệu thu - chi&nbsp; ng&acirc;n s&aacute;ch 12 th&aacute;ng năm 2018 (Theo Th&ocirc;ng b&aacute;o số 05/TB-TCKH ng&agrave;y 07 th&aacute;ng 01 năm 2019)</a></big></small></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><small><big><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2019-6/C&ocirc;ng%20khai%20số%20liệu%20thu%20chi%20NS%203%20th&aacute;ng%20đầu%202019.pdf">Th&ocirc;ng b&aacute;o c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai số liệu thu - chi ng&acirc;n s&aacute;ch 3 th&aacute;ng đầu năm 2019&nbsp;(Theo th&ocirc;ng b&aacute;o số 45/TB-TCKH ng&agrave;y 12 th&aacute;ng 4 năm 2019)</a></big></small></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><small><big><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2019-7/TB%2098%20TCKH%20C&ocirc;ng%20khai%20NS%206%20th&aacute;ng%20đầu%20năm%202019.pdf">Th&ocirc;ng b&aacute;o c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai số liệu thu - chi ng&acirc;n s&aacute;ch 6 th&aacute;ng đầu năm 2019 (Theo Th&ocirc;ng b&aacute;o số 98/TB-TCKH ng&agrave;y 15 th&aacute;ng 7 năm 2019)</a></big></small></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><small><big><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2019-12/TB%20114%20%20C&ocirc;ng%20khai%20Thu%20-%20Chi%209%20th&aacute;ng%20năm%202019%2010.10.2019.pdf">Th&ocirc;ng b&aacute;o c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai số liệu thu - chi ng&acirc;n s&aacute;ch 9 th&aacute;ng đầu năm 2019 (Theo Th&ocirc;ng b&aacute;o số 114/TB-TCKH ng&agrave;y 10 th&aacute;ng 10 năm 2019)</a></big></small></p>
<p style="text-align: center"><small><big><span style="font-family: Times New Roman"><span style="font-size: medium"><strong>Quyết to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2017</strong></span></span></big></small></p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2018-12/quyet%20toan%20ngan%20sach%20Huyen%202017.pdf"><small><big><span style="font-family: Times New Roman"><span style="font-size: medium">Số liệu quyết to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2017 (Quyết định số 2325/QĐ-UBND ng&agrave;y 20 th&aacute;ng 09 năm 2018)</span></span></big></small></a></p>
<p style="text-align: center"><small><big><span style="font-family: Times New Roman">&nbsp;</span></big></small></p>
<p style="text-align: center"><small><big><span style="font-family: Times New Roman"><span style="font-size: medium"><strong>Năm 2018</strong></span></span></big></small></p>
<p style="text-align: center"><small><big><strong><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2019-6/C&ocirc;ng%20khai%20DTNS%20theo%20QĐ%20417%20QĐ-UBND%2015%2001%202018.pdf">Quyết định số 417/QĐ-UBND ng&agrave;y 15/01/2018 về việc c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2018 của huyện Nh&agrave; B&egrave;</a></strong></big></small></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><small><big><strong><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2019-6/C&ocirc;ng%20khai%20ng&acirc;n%20s&aacute;ch%20theo%20CV%2028%20BC-TCKH%2015%2001%202018.pdf">C&ocirc;ng văn số 28/BC-TCKH ng&agrave;y 15/01/2018 về B&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh thực hiện c&ocirc;ng khai dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước năm 2018 của huyện Nh&agrave; B&egrave;</a></strong></big></small></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><small><big><strong><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2019-6/C&ocirc;ng%20khai%20Phụ%20lục%20c&acirc;n%20đối%20NS%202018.pdf">C&aacute;c bảng phụ lục&nbsp;đ&iacute;nh k&egrave;m</a></strong></big></small></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><code><span style="letter-spacing: -0.1pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2018-12/cong%20khai%20quy%201.2018.pdf"><span style="font-size: medium"><big><small><span style="font-family: Times New Roman">T&igrave;nh h&igrave;nh thực hiện dự to&aacute;n&nbsp;3 th&aacute;ng đầu năm 2018</span></small></big></span></a></span></code></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><span style="letter-spacing: -0.1pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><span style="letter-spacing: -0.1pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2018-12/cong%20khai%206%20thang%202018%20ngay%2013-7-18.pdf"><small><big><span style="font-family: Times New Roman"><span id="1544686737181E" style="display: none">&nbsp;</span><span style="font-size: medium">T&igrave;nh h&igrave;nh thực hiện dự to&aacute;n&nbsp;6 th&aacute;ng đầu năm 2018</span></span></big></small></a></span></span></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><small><big><span style="font-family: Times New Roman"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></span></big></small><span style="letter-spacing: -0.1pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2018-12/cong%20khai%209%20thang%202018.pdf"><small><big><span style="font-family: Times New Roman"><span style="font-size: medium">T&igrave;nh h&igrave;nh thực hiện dự to&aacute;n&nbsp;9 th&aacute;ng đầu năm 2018</span></span></big></small></a></span>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2019-9/1649%20ngay%2026%207%202019%20cong%20khai%20quyet%20toan%20ngan%20sach%20Huyen%20nam%202018.pdf"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Times New Roman">C&ocirc;ng bố Quyết định số 1649/QĐ-UBND ng&agrave;y 26/7/2019 về c&ocirc;ng khai quyết to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch Huyện năm 2018</span></span></a></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2019-11/QĐ%202495%20C&ocirc;ng%20Khai%20QT%20NS%20Huyện%202018-11.10.2018.pdf"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Times New Roman">C&ocirc;ng bố Quyết định số 2495/QĐ-UBND ng&agrave;y 11/10/2019 về c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai quyết to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch Huyện năm 2018</span></span></a></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><strong><span style="font-size: small">Năm 2015</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><strong><span style="font-size: small">Năm 2014</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><a href="http://nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2015-4/Quyet%20dinh%20cong%20khai%202014_1.doc">Quyết định số 95/QĐ-UBND ng&agrave;y 12 th&aacute;ng 02 năm 2014 của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave; về việc c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai Dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2014</a></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><strong>Năm 2013</strong></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: Arial; mso-ansi-language: VI; mso-fareast-language: VI; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="font-size: small">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2015-3/cong%20khai%20ngan%20sach_2013.pdf">Quyết định số 22/QĐ-UBND ng&agrave;y 15 th&aacute;ng 01 năm 2013 &nbsp;của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave; về việc c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2013</a></span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: small"><strong>Năm 2012</strong></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 9pt; text-decoration: none; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #003399; text-underline: none">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2012-2/QD%20giao%20chi%20tieu%20du%20toan.pdf">Quyết định số 515/QĐ-UBND ng&agrave;y 23 th&aacute;ng 12 năm 2011 của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave; về giao chỉ ti&ecirc;u dự to&aacute;n thu &ndash; chi ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2012 cho c&aacute;c đơn vị trực thuộc Huyện</a></span></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: small"><strong>Năm 2011</strong></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 9pt; text-decoration: none; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #003399; text-underline: none">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-10/QD_299.pdf">Quyết định số 299/QĐ-UBND ng&agrave;y 20/12/2010 về giao chỉ ti&ecirc;u dự to&aacute;n thu - chi ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2011 cho c&aacute;c đơn vị trực thuộc Huyện</a></span><o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 9pt; text-decoration: none; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #003399; text-underline: none">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-7/Du%20toan%20thu%20NS.pdf">Dự to&aacute;n thu ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2011 ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ng&agrave;y&nbsp; 20/12/2010</a></span><o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 9pt; text-decoration: none; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #003399; text-underline: none">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-7/Du%20toan%20chi%20NS.pdf">Dự to&aacute;n&nbsp;chi ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2011 ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ng&agrave;y&nbsp; 20/12/2010</a></span><o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 9pt; text-decoration: none; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #003399; text-underline: none">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-7/Du%20tu%20toan%20ngan%20sach%20xa%20nam%202011.pdf">Dự to&aacute;n&nbsp;ng&acirc;n s&aacute;ch x&atilde; năm 2011 ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ng&agrave;y&nbsp; 20/12/2010</a></span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: small"><strong>Năm 2010</strong></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2015-4/Ngan%20sach%202010.pdf">Quyết định số 345/QĐ-UBND ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 12 năm 2009 của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave; về ban h&agrave;nh dự to&aacute;n thu - chi ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2010 cho c&aacute;c đơn vị trực thuộc Huyện.</a></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: small"><strong>Năm 2009</strong></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; color: blue; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: VI; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="font-size: 9pt; text-decoration: none; color: #003399; text-underline: none">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-5/1599-09-QDUB.pdf">Quyết định số 1599/QĐ-UBND ng&agrave;y 31/12/2008 về ban h&agrave;nh dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch huyện năm 2009 cho c&aacute;c đơn vị trực thuộc.</a></span></span><span style="font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; color: blue; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: VI; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="font-size: 9pt; text-decoration: none; color: #003399; text-underline: none">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-5/bang1599-09-QDUBND.pdf">Bảng dự to&aacute;n chi ng&acirc;n s&aacute;ch huyện năm 2009 ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ng&agrave;y 31/12/2008.</a></span></span><span style="font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; color: blue; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: VI; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="font-size: 9pt; text-decoration: none; color: #003399; text-underline: none">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-5/1621-09-QDUB-xa.pdf">Quyết định số 1621/QĐ-UBND ng&agrave;y 31/12/2008 về giao dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch huyện năm 2009 cho c&aacute;c x&atilde; - thị trấn.</a></span></span><span style="font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt"><span style="font-size: 9pt; text-decoration: none; color: blue; text-underline: none">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-5/bang1621-09-QDUBND-xa.pdf">Bảng dự to&aacute;n thu ng&acirc;n s&aacute;ch x&atilde; năm 2009&nbsp;ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 1621/QĐ-UBND ng&agrave;y 31/12/2008</a></span></span><span style="font-size: 9pt; color: #003399; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: VI; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: small"><strong>Năm 2008</strong></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; color: blue; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: VI; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><span style="font-size: 9pt; text-decoration: none; color: #003399; text-underline: none">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-5/dieuchinh1598-08-QDUB.pdf">Quyết định số 1598/QĐ-UBND ng&agrave;y 31/12/2008 về điều chỉnh dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch Huyện năm 2008 cho c&aacute;c đơn vị trực thuộc.</a></span></span><span style="font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; color: blue; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: VI; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><span style="font-size: 9pt; text-decoration: none; color: #003399; text-underline: none">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-5/bangdieuchinh1598-08-QDUB.pdf">Bảng&nbsp;điều chỉnh dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch Huyện năm 2008 ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 1598/QĐ-UBND ng&agrave;y 31/12/2008.</a></span></span><span style="font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: small"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 150%">Năm 2007</span></b></span><span style="font-size: 15pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<ul type="disc">
    <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2007-1.pdf"><font color="#0000ff">Giao dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch Huyện năm 2007 cho c&aacute;c đơn vị trực thuộc.</font></a></span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> </span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></li>
</ul>
<ul type="disc">
    <li class="MsoNormal" style="color: blue; text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2007-2.pdf"><font color="#0000ff">Quyết định về giao chỉ ti&ecirc;u kế hoạch đầu tư x&acirc;y dựng năm 2007 nguồn vốn Th&agrave;nh phố ph&acirc;n cấp cho Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện quản l&yacute;.</font></a><o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="color: blue; text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1">&nbsp;</li>
    <li class="MsoNormal" style="color: blue; text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2007-3.pdf"><font color="#0000ff">Kế hoạch đầu tư x&acirc;y dựng cơ bản năm 2007 nguồn vốn Th&agrave;nh phố ph&acirc;n cấp cho Huyện (ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 103/2007/QĐ-UBNDng&agrave;y 07/3/2007 của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave;).&nbsp;</font></a></span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: windowtext; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> </span></li>
    <li class="MsoNormal" style="color: blue; text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1">&nbsp;</li>
    <li class="MsoNormal" style="color: blue; text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2007-4.pdf"><font color="#0000ff">Quyết định 176/QĐ-UBND ng&agrave;y 27/4/2007 của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave; về giao chỉ ti&ecirc;u kế hoạch c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh chuẩn bị đầu tư năm 2007 nguồn vốn Th&agrave;nh phố ph&acirc;n cấp cho Huyện.</font></a><o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="color: blue; text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1">&nbsp;</li>
    <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2007-5.pdf"><font color="#0000ff">Kế hoạch thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh chuẩn bị đầu tư năm 2007 nguồn vốn Th&agrave;nh phố ph&acirc;n cấp cho Huyện (ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ng&agrave;y 27/4/2007 của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave;).</font></a></span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1">&nbsp;</li>
    <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2007-6.pdf"><font color="#0000ff">Quyết định 313/QĐ-UBND ng&agrave;y 17/7/2007 của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave; về điều chỉnh dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch huyện năm 2007 cho c&aacute;c đơn vị trực thuộc.</font></a><o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="color: blue; text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1">&nbsp;</li>
    <li class="MsoNormal" style="color: blue; text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2007-7.pdf"><font color="#0000ff">Điều chỉnh dự to&aacute;n chi ng&acirc;n s&aacute;ch huyện năm 2007 (Ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định 313/QĐ-UBND ng&agrave;y 17/7/2007 của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave; về điều chỉnh dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch huyện năm 2007 cho c&aacute;c đơn vị trực thuộc.).</font></a><o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="color: blue; text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1">&nbsp;</li>
    <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2007-8.pdf"><font color="#0000ff">Điều chỉnh dự to&aacute;n kinh ph&iacute; c&aacute;c đơn vị ng&agrave;nh dọc (Ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định 313/QĐ-UBND ng&agrave;y 17/7/2007 của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave; về điều chỉnh dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch huyện năm 2007 cho c&aacute;c đơn vị trực thuộc.)</font></a></span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1">&nbsp;</li>
    <li class="MsoNormal" style="color: blue; text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2007-9.pdf"><font color="#0000ff">Quyết định số 403/QĐ-UBNDng&agrave;y 30/8/2007 của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave; về giao điều chỉnh, bổ sung chỉ ti&ecirc;u kế hoạch đầu tư x&acirc;y dựng năm 2007 nguồn vốn Th&agrave;nh phố ph&acirc;n cấp cho Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Huyện quản l&yacute;.</font></a><o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="color: blue; text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2007-10.pdf"><font color="#0000ff">Kế hoạch x&acirc;y dựng cơ bản điều chỉnh năm 2007 (Ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định 403/QĐ-UBND ng&agrave;y 30/8/2007 của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave;).</font></a><o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="color: blue; text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1">&nbsp;</li>
    <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2007-11.pdf"><font color="#0000ff">Quyết định 762/QĐ-UBND ng&agrave;y 24/12/2007 của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave; về giao dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch huyện năm 2008 cho c&aacute;c đơn vị trực thuộc.</font></a></span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></li>
    <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1">&nbsp;</li>
    <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2007-12.pdf"><font color="#0000ff">Điều chỉnh dự to&aacute;n chi ng&acirc;n s&aacute;ch huyện năm 2007&nbsp;(Ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định 762/QĐ-UBND ng&agrave;y 24/12/2007 của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave; về giao dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch huyện năm 2008 cho c&aacute;c đơn vị trực thuộc)</font></a></span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 150%"><o:p></o:p></span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%"><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2016-6/Ngansach2015.pdf"><span style="font-size: x-small"><u><span style="color: blue; line-height: 150%; mso-ansi-language: VI; mso-fareast-language: VI">Quyết định số </span><span lang="IT" style="color: blue; line-height: 150%; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: VI">28</span></u><u><span style="color: blue; line-height: 150%; mso-ansi-language: VI; mso-fareast-language: VI">/QĐ-UBND ng&agrave;y </span></u><u><span lang="IT" style="color: blue; line-height: 150%; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: VI">21</span></u><u><span style="color: blue; line-height: 150%; mso-ansi-language: VI; mso-fareast-language: VI"> th&aacute;ng 0</span></u><u><span lang="IT" style="color: blue; line-height: 150%; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: VI">1</span></u><u><span style="color: blue; line-height: 150%; mso-ansi-language: VI; mso-fareast-language: VI"> năm 201</span></u><u><span lang="IT" style="color: blue; line-height: 150%; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: VI">5</span></u><u><span style="color: blue; line-height: 150%; mso-ansi-language: VI; mso-fareast-language: VI"> của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave; về việc c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai </span></u><u><span lang="IT" style="color: blue; line-height: 150%; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: VI">d</span></u><u><span style="color: blue; line-height: 150%; mso-ansi-language: VI; mso-fareast-language: VI">ự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch năm 201</span><span lang="IT" style="color: blue; line-height: 150%; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: VI">5</span></u></span><span lang="IT" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: VI"><o:p></o:p></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
CKNS-Năm 2008Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Năm 2008</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><span style="color: blue"><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-5/dieuchinh1598-08-QDUB.pdf">Quyết định số 1598/QĐ-UBND ng&agrave;y 31/12/2008 về điều chỉnh dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch Huyện năm 2008 cho c&aacute;c đơn vị trực thuộc.</a></span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><span style="color: blue"><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-5/bangdieuchinh1598-08-QDUB.pdf">Bảng&nbsp;điều chỉnh dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch Huyện năm 2008 ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 1598/QĐ-UBND ng&agrave;y 31/12/2008.</a></span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><o:p><font size="3" face="Calibri">&nbsp;</font></o:p></p>
<p>&nbsp;</p>
CKNS-Năm 2009Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Năm 2009</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: blue"><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-5/1599-09-QDUB.pdf">Quyết định số 1599/QĐ-UBND ng&agrave;y 31/12/2008 về ban h&agrave;nh dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch huyện năm 2009 cho c&aacute;c đơn vị trực thuộc.</a></span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: blue"><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-5/bang1599-09-QDUBND.pdf">Bảng dự to&aacute;n chi ng&acirc;n s&aacute;ch huyện năm 2009 ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ng&agrave;y 31/12/2008.</a></span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: blue"><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-5/1621-09-QDUB-xa.pdf">Quyết định số 1621/QĐ-UBND ng&agrave;y 31/12/2008 về giao dự to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch huyện năm 2009 cho c&aacute;c x&atilde; - thị trấn.</a></span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-5/bang1621-09-QDUBND-xa.pdf"><span style="color: blue">Bảng dự to&aacute;n thu ng&acirc;n s&aacute;ch x&atilde; năm 2009&nbsp;ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 1621/QĐ-UBND ng&agrave;y 31/12/2008</span><o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p>&nbsp;</p>
CKNS-Năm 2010Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-10/QD_299.pdf">Quyết định số 299/QĐ-UBND ng&agrave;y 20/12/2010 về giao chỉ ti&ecirc;u dự to&aacute;n thu - chi ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2011 cho c&aacute;c đơn vị trực thuộc Huyện</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-7/Du%20toan%20thu%20NS.pdf">Dự to&aacute;n thu ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2011 ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ng&agrave;y&nbsp; 20/12/2010</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-7/Du%20toan%20chi%20NS.pdf">Dự to&aacute;n&nbsp;chi ng&acirc;n s&aacute;ch năm 2011 ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ng&agrave;y&nbsp; 20/12/2010</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-7/Du%20tu%20toan%20ngan%20sach%20xa%20nam%202011.pdf">Dự to&aacute;n&nbsp;ng&acirc;n s&aacute;ch x&atilde; năm 2011 ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ng&agrave;y&nbsp; 20/12/2010</a></p>
Trung tâm dạy nghềDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: #3366ff"><b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Trung t&acirc;m dạy nghề Huyện Nh&agrave; B&egrave;</span></b></span><b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><img hspace="10" alt="" align="left" width="200" height="150" src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/ttdn_01.jpg" /><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">189 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, x&atilde; LongThới, huyện Nh&agrave; B&egrave;, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Điện thoại: 7800059 - 7800153 Fax :7800059</span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Website: <a href="http://ttdnnhabe.edu.vn">http://ttdnnhabe.edu.vn</a></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">I.Tổng qu&aacute;t:</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">-Nhiệmvụ v&agrave; mục ti&ecirc;u đ&agrave;o tạo :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+Tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề h&agrave;ng nămđược Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Huyện giao, ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hộicủa Huyện.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+Tổ chức c&aacute;c lớp dạy nghề ngắn hạn c&oacute; nhu cầuở địa phương; li&ecirc;n kết với c&aacute;c cơ sở đ&agrave;o tạo kh&aacute;c, c&aacute;c cơ sở sản xuất để tổ chứcđ&agrave;o tạo c&ocirc;ng nh&acirc;n kỹ thuật, đ&aacute;p ứng nhu cầu học nghề v&agrave; giải quyết việc l&agrave;m tạiđịa phương; tổ chức dạy nghề cho học sinh phổ th&ocirc;ng ở địaphương<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+Tổ chức c&aacute;c lớp bồi dưỡng nghề, tập huấn kỹthuật mới để n&acirc;ng cao tay nghề cho người lao động, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượngv&agrave; hiệu quả sản xuất.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+Tổ chức sản xuất, dịch vụ kết hợp với đ&agrave;otạo nghề nhằm n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo, giảng dạy l&yacute; thuyết với r&egrave;n luyện kỹnăng thực h&agrave;nh cho người học nghề v&agrave; tạo th&ecirc;m nguồn thu nhập cho trungt&acirc;m.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+Quản l&yacute; v&agrave; sử dụng c&oacute; hiệu quả cơ sở vậtchất - kỹ thuật, lao động v&agrave; tiền vốn của trung t&acirc;m theo quy định của nh&agrave;nước.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">II. TỔCHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG T&Acirc;M DẠY NGHỀ :<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">1. T&igrave;nhtrạng cơ sở vật chất dạy nghề hiện c&oacute; :</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">-Trung t&acirc;m Dạy nghề Nh&agrave; B&egrave; được th&agrave;nh lậpv&agrave;o năm 2000 v&agrave; đưa v&agrave;o sử dụng. Cho đến nay c&oacute; 07 ph&ograve;ng dạy l&yacute; thuyết, c&oacute; 11ph&ograve;ng dạy thực h&agrave;nh v&agrave; 07 ph&ograve;ng l&agrave;m việc.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">2. Nănglực đ&agrave;o tạo :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">a.Khả năng đ&agrave;o tạo :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">-Hệ ch&iacute;nh quy (d&agrave;i hạn) : 200 họcvi&ecirc;n<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Hệ 3,5 năm (THCN)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Hệ 2,5 năm(CNKT)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">-Hệ ngắn hạn : 700 lượt học vi&ecirc;n<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Đ&agrave;o tạo gắn giải quyết việcl&agrave;m<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Đ&agrave;o tạo XKLĐ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">b.Lưu lượng đ&agrave;o tạo : 300 họcvi&ecirc;n<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">3. Độingũ gi&aacute;o vi&ecirc;n, trang thiết bị phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo nghề:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">a.Gi&aacute;o vi&ecirc;n :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">-Số lượng gi&aacute;o vi&ecirc;n hiện c&oacute; ( số bi&ecirc;n chếv&agrave; số cơ hữu thỉnh giảng )<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tổng số hiện c&oacute;: 34 gi&aacute;o vi&ecirc;n<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trong đ&oacute;:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Số cơ hữu:21<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Số thỉnh giảng:13<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Tr&igrave;nh độ nghiệp vụ, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, kinhnghiệm của đội ngũ gi&aacute;o vi&ecirc;n<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Đại học: 27 gi&aacute;ovi&ecirc;n<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Cao đẳng : 06 gi&aacute;ovi&ecirc;n<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Trung học : 02 gi&aacute;ovi&ecirc;n<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Sư phạm bậc 1: 09 gi&aacute;ovi&ecirc;n<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Sư phạm bậc 2: 13 gi&aacute;ovi&ecirc;n<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Sư phạm chuy&ecirc;n ng&agrave;nh: 09gi&aacute;o vi&ecirc;n<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">-Tr&igrave;nh độ tin học: <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Tr&igrave;nh độ A: 01 gi&aacute;ovi&ecirc;n<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Cử nh&acirc;n: 03 gi&aacute;ovi&ecirc;n<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Tr&igrave;nh độ anh văn:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>+ Tr&igrave;nh độ B : 03 gi&aacute;ovi&ecirc;n<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">b.Trangthiết bị phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Trangthiết bị dạy nghề tuy c&oacute; đầu tư, nhưng c&ograve;n thiếu v&agrave; lạc hậu trong việc đ&aacute;p ứngnhu cầu giảng dạy v&agrave; thường xuy&ecirc;n cập nhật với thực tế sảnxuất.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Hiện tại Trung t&acirc;m c&oacute;:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ 03 Xưởng may với :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">57 m&aacute;ymay<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">05 m&aacute;yvắt sổ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">01 m&aacute;yth&ugrave;a khuy<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">02 m&aacute;yđ&iacute;nh n&uacute;t<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">01 m&aacute;yth&ecirc;u<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">01 m&aacute;ycansai<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 5pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">01 b&agrave;ncắt vải<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Cuối năm2004 đầu tư th&ecirc;m 01 xưởng may từ nguồn ng&acirc;n s&aacute;ch với tổng số vốn đầu tư khoảng400 triệu đồng.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ 01 xưởng tiện với: 04 m&aacute;y tiện, 01 m&aacute;yb&agrave;o, 01 m&aacute;y phay<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ 01 xưởng h&agrave;n với : 15 m&aacute;y h&agrave;nđiện<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ 01 xưởng cơ - điện tử : 02 m&ocirc; h&igrave;nh điềukhiển hệ thống thủy lực<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 0.5in"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">bằng kh&iacute;cụ điện v&agrave; PLC hoặc LOGO (đầu tư năm 2004 từ nguồn Chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u quốcgia)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 0.5in"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ 01xưởng PLC: 02 m&ocirc; h&igrave;nh kh&iacute; n&eacute;n, 02 m&ocirc; h&igrave;nh thủy lực, 01 m&ocirc; h&igrave;nh điều khiển d&atilde;yđộng cơ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ 01 xưởng điện lạnh :06 m&ocirc; h&igrave;nh<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ 01 xưởng điện tử :03 bộ th&iacute; nghiệm<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ 01 xưởng điện CN :08 m&ocirc; h&igrave;nh, 09 bộ th&iacute;nghiệm<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Ph&ograve;ng vi t&iacute;nh 1, 2 :01 hệ thống mạng, 01 m&aacute;y chủ, 38 m&aacute;y trạm,21 bộ vi t&iacute;nh<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Động lực s/c xe m&aacute;y : 09 m&ocirc; h&igrave;nh.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span lang="FR" style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FR">+ L&aacute;i xe B2 : 25 xe (xe 04 chỗ)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span lang="FR" style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FR">Trong đ&oacute; c&oacute; 05 xe mới đầutừ, năm 2004<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span lang="FR" style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FR">3.Ng&agrave;nh nghề v&agrave; loại h&igrave;nh đ&agrave;o tạo :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span lang="FR" style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FR">Ngắn hạn :D&agrave;i hạn :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt; tab-stops: .75in 225.0pt"><span lang="FR" style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FR">&middot;Tin học văn ph&ograve;ng&middot;Kỹ thuật h&agrave;n<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt; tab-stops: .75in 225.0pt"><span lang="FR" style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FR">&middot;Điện tử &middot;Kỹ thuật tiện<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt; tab-stops: .75in 225.0pt"><span lang="FR" style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FR">&middot;Điện lạnh&middot;Kỹ thuật điệnCN<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt; tab-stops: .75in 225.0pt"><span lang="FR" style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FR">&middot;Điện gia dụng&middot;Điện tử CN<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt; tab-stops: .75in 225.0pt"><span lang="FR" style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FR">&middot;Sửa chữa thiết bịđiện&middot;Sửa chữa khai th&aacute;c<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt; tab-stops: .75in 225.0pt"><span lang="FR" style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FR">&middot;ATLĐ của nghề cơ kh&iacute;h&agrave;nthiết bị cơkh&iacute;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt; tab-stops: .75in 225.0pt"><span lang="FR" style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FR">&middot;H&agrave;n&middot;May c&ocirc;ng nghiệp<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt; tab-stops: .75in 225.0pt"><span lang="FR" style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FR">&middot;Tiện&middot;Thiết kế thờitrang<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt; tab-stops: .75in 225.0pt"><span lang="FR" style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FR">&middot;Sửa chữa xe gắnm&aacute;y<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt; tab-stops: .75in 225.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&middot;May CN<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt; tab-stops: .75in 225.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&middot;May gia dụng<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt; tab-stops: .75in 225.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&middot;Chế biến gỗ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt; tab-stops: .75in 225.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&middot;Vận tải B2<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Loạih&igrave;nh đ&agrave;o tạo :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tổ chứcđa dạng h&oacute;a loại h&igrave;nh đ&agrave;o tạo (học ban ng&agrave;y, học ban đ&ecirc;m v&agrave; chủ nhật) nhằm tạođiểu kiện thuận lợi cho người lao động, thanh ni&ecirc;n trong việc họcnghề.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Để ho&agrave;nth&agrave;nh nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của Huyện ủy v&agrave; UBND Huyện giao, Trung t&acirc;m Dạy nghề Nh&agrave;B&egrave; đ&atilde; li&ecirc;n kết với Trường THKT&amp;NV Nguyễn Hữu Cảnh để đ&agrave;o tạo hệ CNKT v&agrave;THCN, li&ecirc;n kết với Tổng đội I TNXP v&agrave; Trường Cai nghiện số 6 để dạy nghề như :tin học, may CN, sửa chữa xe gắn m&aacute;y cho những học vi&ecirc;n đang cainghiện.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Ngo&agrave;i rac&ograve;n tổ chức đ&agrave;o tạo theo địa chỉ (đ&agrave;o tạo y&ecirc;u y&ecirc;u cầu của nh&agrave; tuyển dụng) như :lớp sửa chữa khai th&aacute;c thiết bị v&agrave; kinh doanh gas (cho CN Petrolimex Saigon),lớp ATLĐ (cho Cty CP Điện 3)...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">III.PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2006.<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">1.Tiếp tục đổi mới mục ti&ecirc;u chương tr&igrave;nh đ&agrave;otạo : theo định hướng &quot;diện rộng chuy&ecirc;n s&acirc;u&quot; nhằm tạo một nền m&oacute;ng kiến thứcvững chắc cho c&aacute;c em học sinh, đồng thời tạo điều kiện cho c&aacute;c em r&egrave;n luyện kỹnăng chuy&ecirc;n m&ocirc;n một c&aacute;ch th&agrave;nh thạo, đ&aacute;p ứng được c&aacute;c y&ecirc;u cầu tuyển dụng c&aacute;c nh&agrave;tuyển dụng sau n&agrave;y. Trong đ&oacute; ch&uacute; trọng 04 nghề chủ lực, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu ph&aacute;ttriển của địa phương, y&ecirc;u cầu thực tiễn của x&atilde; hội :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+May c&ocirc;ng nghiệp.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+Cơ kh&iacute; (tiện, h&agrave;n).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ L&aacute;i xe.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Cơ - Điện tử.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">2. Đổi mới phương ph&aacute;p đ&agrave;o tạo : theohướng lấy người học l&agrave;m trung t&acirc;m, tất cả v&igrave; người học, ph&aacute;t huy tối đa sự t&iacute;chcực chủ động của người học trong việc tiếp thu kiến thức.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">3. Bồi dưỡng n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;ncho c&aacute;n bộ quản l&yacute;, đội ngũ gi&aacute;o vi&ecirc;n, chuẩn h&oacute;a theo chức danh : nhằm n&acirc;ng caochất lượng đ&agrave;o tạo.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4. Bổ sung đổi mới trang thiết bị, c&aacute;cphương tiện đồ d&ugrave;ng dạy học, tăng cường t&agrave;i liệu cho gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học sinh;chỉnh trang cơ sở vật chất, m&ocirc;i trường sư phạm.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">5. Tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n,kiểm tra chặt chẽ c&ocirc;ng t&aacute;c khảo th&iacute; : nhằm đảm bảo chất lượng đ&agrave;o tạo cho họcsinh sau khi tốt nghiệp, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu đặt ra trong mục ti&ecirc;u đ&agrave;otạo.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">6. Tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c g&iacute;ao dục đạo đứcnghề nghiệp, t&aacute;c phong c&ocirc;ng nghiệp cho học vi&ecirc;n.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7. Tăng cường thời gian để học vi&ecirc;n thamgia c&aacute;c c&ocirc;ng việc thực tế sản xuất, tham quan c&aacute;c c&ocirc;ng ty, x&iacute;nghiệp.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Củng cố c&aacute;c ng&agrave;nh nghề đ&agrave;o tạo m&agrave; thịtrường lao động đang c&oacute; nhu cầu tuyển dụng cao như :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ H&agrave;n<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Tiện<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Điện<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ May<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">+ Kỹ thuật nu&ocirc;i trồng thủysản<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Ph&aacute;t triển mở rộng c&aacute;c ng&agrave;nh nghề đ&agrave;o tạomới, mở rộng loại h&igrave;nh đ&agrave;o tạo nghề hệ c&ocirc;ng nh&acirc;n kỹ thuật 3/7 kết hợp với bổ t&uacute;cvăn h&oacute;a cấp 3 v&agrave; hệ trung học chuy&ecirc;n nghiệp.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tổ chức đang dạng nhiều loại h&igrave;nh đ&agrave;o tạo,đ&agrave;o tạo theo địa chỉ, li&ecirc;n kết mở rộng c&aacute;c điểm ghi danh, phối hợp chặt với c&aacute;ccơ quan chức năng để chuyển tải th&ocirc;ng tin chi&ecirc;u sinh dạy nghề, giới thiệu việcl&agrave;m đến người lao động nhanh ch&oacute;ng, kịp thời, ch&iacute;nh x&aacute;c.<o:p></o:p></span></p>
Trung tâm TDTTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: #3366ff"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Trung t&acirc;m Thể dục thể thao Huyện Nh&agrave; B&egrave;</span></b></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Sau th&aacute;ng 4/1997, Nh&agrave; b&egrave; chưa c&oacute; Trung t&acirc;m thể dục thể thao m&agrave; chỉ c&oacute; tổ thể dục thể thao thuộc Ph&ograve;ng Văn h&oacute;a th&ocirc;ng tin thể dục thể thao Huyện, Th&aacute;ng 8/1998, Tổ thể dục thể thao Huyện được t&aacute;ch ra từ ph&ograve;ng Văn h&oacute;a th&ocirc;ng tin thể dục thể thao th&agrave;nh lập Trung t&acirc;m thể dục thể thao do &Ocirc;ng Cổ Đức Trọng T&agrave;i l&agrave;m Gi&aacute;m đốc.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trung t&acirc;m thể dục thể thao Huyện c&oacute; nhiệm vụ:<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Thực hiện kế hoạch x&acirc;y dựng, huấn luyện, bồi dưỡng ph&aacute;t triển c&aacute;c m&ocirc;n thể dục thể thao tr&ecirc;n địa b&agrave;n, tổ chức c&aacute;c hoạt động thể dục thể thao<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>đa m&ocirc;n như thi đấu, huấn luyện, luyện tập, bồi dưỡng năng khiếu, mở c&aacute;c lớp thể thao cơ bản cho mọi đối tượng nghiệp dư, chuy&ecirc;n nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i Huyện; đ&agrave;o tạo c&aacute;c hướng dẫn vi&ecirc;n thể thao v&agrave; hỗ trợ về chuy&ecirc;n m&ocirc;n cho hoạt động thể dục thể thao<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện. Li&ecirc;n doanh, li&ecirc;n kết với c&aacute;c tổ chức hoạt động sản xuất v&agrave; dịch vụ để tạo ra sản phẩm, dụng cụ thể dục thể thao<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>phục vụ cho c&aacute;c cơ sở luyện tập, thi đấu, đảm bảo mọi hoạt động của trung t&acirc;m v&agrave; phong tr&agrave;o thể thao trong Huyện; Quản l&yacute; v&agrave; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện luyện tập của Trung t&acirc;m theo quy định của Nh&agrave; nước.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Căn cứ v&agrave;o chức năng nhiệm vụ của m&igrave;nh, Ban Gi&aacute;m đốc c&ugrave;ng tập thể c&aacute;n bộ huấn luyện vi&ecirc;n của Trung t&acirc;m đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực vượt kh&oacute;, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc chỉ ti&ecirc;u nhiệm vụ đặt ra h&agrave;ng năm, đưa phong tr&agrave;o thể dục thể thao<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Huyện ph&aacute;t triển rộng khắp v&agrave; đ&atilde; ph&aacute;t huy được một số m&ocirc;n thể thao thế mạnh đạt nhiều thứ hạng cao ở cấp Th&agrave;nh phố<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>v&agrave; Quốc gia. Nếu như năm 1998<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Nh&agrave; B&egrave; chỉ gi&agrave;nh được 1 huy chương v&agrave;ng th&igrave; những năm tiếp theo th&agrave;nh t&iacute;ch về thể thao của Huyện ng&agrave;y c&agrave;ng được n&acirc;ng l&ecirc;n. Trong năm 2005, th&agrave;nh t&iacute;ch thể thao của Huyện đ&atilde; đạt 131 huy chương c&aacute;c loại, trong đ&oacute; c&oacute; 35 huy chương v&agrave;ng, 44 huy chương bạc v&agrave; 52 huy chương đồng. Đặc biệt thể thao của Huyện cũng đ&atilde; vươn l&ecirc;n v&agrave; đạt c&aacute;c thứ hạng cao ở c&aacute;c giải thi đấu cấp quốc gia như: Đạt 1 huy chương v&agrave;ng về m&ocirc;n Vovinam năm 2003; đạt 02 huy chương v&agrave;ng, 01 huy chương bạc, 02 huy chương đồng ở c&aacute;c m&ocirc;n quyền Anh, Wushu, v&otilde; cổ truyền (năm 2004); 01 huy chương bạc m&ocirc;n Vovinam, 01 huy chương đồng m&ocirc;n b&oacute;ng đ&aacute; v&agrave; 01 huy chương đồng m&ocirc;n Boxing.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Số người tham gia luyện tập thể thao thường xuy&ecirc;n tăng l&ecirc;n h&agrave;ng năm, đến nay đ&atilde; c&oacute; 7,8% số người luyện tập tr&ecirc;n tổng số d&acirc;n tại Huyện ( số liệu thống k&ecirc; năm 2004).</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Về mặt tổ chức v&agrave; nh&acirc;n sự của Trung t&acirc;m kh&ocirc;ng ngừng được củng cố v&agrave; ho&agrave;n thiện, để đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu nhiệm vụ. Từ 02 c&aacute;n bộ năm 1998, đến nay trung t&acirc;m thể dục thể thao Huyện Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; c&oacute; 20 c&aacute;n bộ- huấn luyện vi&ecirc;n v&agrave; cộng t&aacute;c vi&ecirc;n v&agrave; h&agrave;ng trăm vận động vi&ecirc;n năng khiếu ở c&aacute;c bộ m&ocirc;n như: B&oacute;ng đ&aacute;, b&oacute;ng chuyền, Vovinam, Boxing, Wushu, v&otilde; cổ truyền, Pencaksilat, b&oacute;ng n&eacute;m, cầu l&ocirc;ng, điền kinh, việt d&atilde; . . .<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>B&ecirc;n cạnh nhiệm vụ ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o thể dục thể thao tại Huyện; huấn luyện tham gia thi đấu c&aacute;c giải thể thao do Th&agrave;nh phố , Trung Ương tổ chức v&agrave; tổ chức c&aacute;c buổi giao lưu, thi đấu thể thao tại Huyện, đội ngũ c&aacute;n bộ - huấn luyện vi&ecirc;n của Trung t&acirc;m c&ograve;n hỗ trợ ng&agrave;nh gi&aacute;o dục<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>trong hoạt động gi&aacute;o dục thể chất cho học sinh m&agrave; đội ngũ gi&aacute;o vi&ecirc;n thể dục thể thao<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>của ng&agrave;nh n&agrave;y đang c&ograve;n thiếu cơ bản.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Định hướng tương lai, Trung t&acirc;m thể dục thể thao<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u nhiệm vụ đ&atilde; đề ra, trong đ&oacute; ch&uacute; &yacute; đẩy mạnh phong tr&agrave;o &quot; To&agrave;n d&acirc;n r&egrave;n luyện th&acirc;n thể theo gương<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>B&aacute;c Hồ vĩ đại&quot;, qua đ&oacute; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o luyện tập thể dục thể thao<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>s&acirc;u rộng hơn trong nh&acirc;n d&acirc;n . . . Thực hiện x&atilde; hội h&oacute;a thể dục thể thao , tạo mọi điều kiện thuận lợi cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức tham gia mở c&aacute;c ph&ograve;ng tập, c&acirc;u lạc bộ luyện tập, kinh doanh thể dục thể thao ; củng cố n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ cho huấn luyện vi&ecirc;n, cộng t&aacute;c vi&ecirc;n c&aacute;c m&ocirc;n thể thao, tập trung ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o thể dục thể thao<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>quần ch&uacute;ng, qua đ&oacute; tuyển dụng v&agrave; đ&agrave;o tạo vận động vi&ecirc;n năng khiếu trọng điểm cung cấp cho Th&agrave;nh phố<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>v&agrave; Quốc gia.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Hiện nay, huyện Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; v&agrave; đang triển khai thực hiện dự &aacute;n Trung t&acirc;m thể dục thể thao<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Huyện với quy m&ocirc; gần 10 ha. Nếu được h&igrave;nh th&agrave;nh, đ&acirc;y sẽ l&agrave; một Trung t&acirc;m thể dục thể thao<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>lớn của Th&agrave;nh phố<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>v&agrave; cả nước, với đầy đủ hệ thống nh&agrave; thi đấu, s&acirc;n b&oacute;ng đ&aacute; đạt ti&ecirc;u chuẩn thi đấu quốc gia v&agrave; quốc tế; v&agrave; nơi đ&acirc;y c&oacute; những<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>khu hồ bơi, khu thể thao đa năng, khu giải tr&iacute;, du lịch . . .<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>phục vụ cho người d&acirc;n Huyện, Th&agrave;nh phố<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>v&agrave; khu vực l&acirc;n cận.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS'"><o:p></o:p></span></p>
Trung tâm văn hóaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: #3366ff"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.0pt">TRUNG T&Acirc;M VĂN H&Oacute;A HUYỆN NH&Agrave; B&Egrave;</span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Đường L&ecirc; Văn Lương, ấp 2, X&atilde; Nhơn Đức, Nh&agrave; B&egrave;, TP.HCM, Điện thoại: (08) 7821058 - 7821716</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VỀ CƠ SỞ<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><font size="3"><font face="Calibri"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></font></font></v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_5" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_s1026" alt="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Images/ttvh-01.jpg" o:allowoverlap="f" style="z-index: 1; position: absolute; text-align: left; margin-top: 0px; width: 239.25pt; height: 159.75pt; visibility: visible; margin-left: 0px; left: 0px; mso-wrap-style: square; mso-wrap-distance-left: 3.75pt; mso-wrap-distance-top: 0; mso-wrap-distance-right: 3.75pt; mso-wrap-distance-bottom: 0; mso-position-horizontal: left; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: line"><v:imagedata src="file:///C:\Users\Ruby\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title="ttvh-01"></v:imagedata><w:wrap type="square" anchory="line"></w:wrap></v:shape><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Năm 1998, Trung t&acirc;m văn h&oacute;a Huyện Nh&agrave; B&egrave; được t&aacute;ch ra th&agrave;nh một đơn vị độc lập, c&oacute; chức năng tổ chức c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu s&aacute;ng tạo, hưởng thụ văn h&oacute;a của nh&acirc;n d&acirc;n địa phương , tuy&ecirc;n truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, kinh<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>tế, văn h&oacute;a &ndash; x&atilde; hội theo đường lối của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước, hướng dẫn về chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ cho c&aacute;n bộ l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c văn h&oacute;a th&ocirc;ng tin cơ sở, tổ chức c&aacute;c dịch vụ văn h&oacute;a, th&ocirc;ng tin. Đối tượng phục vụ của Trung t&acirc;m văn h&oacute;a Huyện Nh&agrave; B&egrave; l&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Từ kh&oacute; khăn, thiếu thốn ban đầu, với sự nỗ lực vượt kh&oacute;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>của tập thể CB-CNV Trung t&acirc;m, đến nay, Trung t&acirc;m văn h&oacute;a Huyện<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>đ&atilde; x&acirc;y dựng được phong tr&agrave;o văn h&oacute;a cơ sở tương đối rộng khắp; tổ chức c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a văn nghệ phục vụ thiết thực cho nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, cổ động c&aacute;c chủ trương ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị tại địa phương.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trung t&acirc;m văn h&oacute;a Huyện đ&atilde; x&acirc;y dựng được những đội nh&oacute;m phong tr&agrave;o phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n như: Đội th&ocirc;ng tin lưu động, với nhiệm vụ tổ chức c&aacute;c hoạt động văn nghệ, tuy&ecirc;n truyền, cổ động trực quan c&aacute;c mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ ch&iacute;nh trị kinh tế &ndash; x&atilde; hội tại địa phương. Đội chiếu phim, h&agrave;ng th&aacute;ng tổ chức từ 4 đến 5 xuất chiếu phim phục vụ cho nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c x&atilde; n&ocirc;ng th&ocirc;n, nhất l&agrave; c&aacute;c v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa thuộc địa b&agrave;n Huyện. Thư viện Trung t&acirc;m văn h&oacute;a<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>cũng được tổ chức phục vụ kh&aacute; tốt cho nhu cầu đọc s&aacute;ch b&aacute;o, giải tr&iacute;, n&acirc;ng cao kiến thức của nh&acirc;n d&acirc;n trong Huyện. H&agrave;ng năm , thư viện lu&ocirc;n c&oacute; chế độ bổ sung đầu s&aacute;ch v&agrave; lu&ocirc;n chuyển đầu s&aacute;ch về phục vụ cho c&aacute;c ấp, khu phố văn h&oacute;a, do đ&oacute; từ 400 đầu s&aacute;ch ban đầu, đến nay, thư viện Trung t&acirc;m văn h&oacute;a Huyện<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>đ&atilde; c&oacute; tr&ecirc;n 15 ng&agrave;n đầu s&aacute;ch phục vụ cho nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng đa dạng, phong ph&uacute; của nh&acirc;n d&acirc;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Trung t&acirc;m c&ograve;n x&acirc;y dựng một tổ th&ocirc;ng tin cổ động chuy&ecirc;n nhiệm vụ vẽ, vẽ pano, &aacute;p ph&iacute;ch . .<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>cổ động trực quan; một tổ phong tr&agrave;o c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm hướng dẫn, gi&uacute;p đỡ c&aacute;c cơ quan, đơn vị, c&aacute;c ấp, khu phố x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o văn h&oacute;a cơ sở. Đặc biệt, Trung t&acirc;m đ&atilde; x&acirc;y dựng một c&acirc;u lạc bộ đơn ca t&agrave;i tử thuộc Trung t&acirc;m v&agrave; 5 c&acirc;u lạc bộ đơn ca t&agrave;i tử thuộc 5/7 x&atilde;-Thị trấn của Huyện. H&agrave;ng th&aacute;ng, c&acirc;u lạc bộ đờn ca t&agrave;i tử Huyện phối hợp với c&acirc;u lạc bộ với x&atilde;-thị trấn tổ chức giao lưu phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n bằng chương tr&igrave;nh &ldquo; Đ&ecirc;m trăng cổ nhạc&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; một<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>chương tr&igrave;nh mang đậm dấu ấn qu&ecirc; hương Nh&agrave; B&egrave;, ph&ugrave; hợp với thị hiếu thưởng thức<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>văn nghệ của nh&acirc;n d&acirc;n<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>v&agrave; được nh&acirc;n d&acirc;n nhiệt t&igrave;nh hưởng ứng.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Để ca ngợi qu&ecirc; hương Nh&agrave; B&egrave; trong kh&aacute;ng chiến cũng như sự thay đổi trong thời kỳ đổi mới, Trung t&acirc;m văn h&oacute;a<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>đ&atilde; kết hợp với Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh Th&agrave;nh phố , Trung Ương x&acirc;y dựng một số phim tư liệu v&agrave; kết hợp với Hội nhạc sĩ Th&agrave;nh phố<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t h&agrave;nh tuyển tập ca kh&uacute;c về qu&ecirc; hương Nh&agrave; B&egrave;. Đ&acirc;y l&agrave; một m&oacute;n qu&agrave; &yacute; nghĩa cho những ai y&ecirc;u th&iacute;ch ca nhạc v&agrave; gắn b&oacute; với qu&ecirc; hương Nh&agrave; B&egrave; .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Ngo&agrave;i c&aacute;c chức năng tr&ecirc;n,<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>hiện nay Trung t&acirc;m văn h&oacute;a đ&atilde; được Huyện Uỷ, UBND Huyện giao nhiệm vụ quản l&yacute; v&agrave; tổ chức hoạt động Nh&agrave; bia tưởng niệm Liệt sĩ của Huyện tại x&atilde; Hiệp Phứơc. Thực hiện nhiệm vụ tr&ecirc;n, Trung t&acirc;m đang nỗ lực<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>t&igrave;m kiếm, nghi&ecirc;n cứu, sưu tầm những gi&aacute; trị lịch sử văn h&oacute;a của Huyện nhằm t&aacute;i hiện lịch sử đấu tranh anh h&ugrave;ng của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n Nh&agrave; B&egrave; , g&oacute;p phần gi&aacute;o dục truyền thống<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>cho c&aacute;c thế hệ mai sau của Huyện. Hiện nay, Trung t&acirc;m đ&atilde; sưu tầm v&agrave;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>t&aacute;i hiện được tr&ecirc;n 700 hiện vật lịch sử v&agrave; nhiều h&igrave;nh ảnh triễn l&atilde;m, phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trong hướng tới, b&ecirc;n cạnh việc phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u, nhiệm vụ đề ra, Trung t&acirc;m văn h&oacute;a Huyện sẽ hướng hoạt động về cơ sở, tập trung hướng dẫn, x&acirc;y dựng c&aacute;c phong tr&agrave;o, tăng cường thiết chế cơ sở . . . nhằm mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển trong tr&agrave;o văn h&oacute;a cơ sở đồng bộ v&agrave; rộng khắp.<o:p></o:p></span></p>
Trung tâm y tếDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: #3366ff"><span style="font-size: small"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.0pt">TRUNG T&Acirc;M Y TẾ HUYỆN NH&Agrave; B&Egrave;</span></b></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">281A L&ecirc; Văn Lương, ấp 3, x&atilde; Phước Kiển, huyện Nh&agrave; B&egrave;, TP.HCM, Điện thoại: (08) 7815558 - 7816570 - Fax: (08) 7816572</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">TRUNG T&Acirc;M Y TẾ HUYỆN HƯỚNG ĐẾN MỤC TI&Ecirc;U<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">N&Acirc;NG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM S&Oacute;C SỨC KHỎE CHO NH&Acirc;N D&Acirc;N<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><img hspace="10" align="left" width="150" height="113" alt="" src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/TTYT-01-s(1).jpg" /><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Sau khi chia t&aacute;ch huyện (th&aacute;ng 04/1997)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>trụ sở trung t&acirc;m y tế huyện vẫn hoạt động tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7. Th&aacute;ng 01 năm 1998, được chia t&aacute;ch, chuyển trụ sở đặt v&agrave; l&agrave;m việc tạm tr&uacute; tại đường Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, khu phố 4, thị trấn Nh&agrave; B&egrave;. Trong giai đoạn n&agrave;y, trung t&acirc;m gặp rất nhiều kh&oacute; khăn về trang thiết bị, dụng cụ y học, thuốc men phục vụ cho việc kh&aacute;m chữa bệnh cũng như đội ngũ y b&aacute;c sĩ vừa thiếu vừa yếu. Trạm y tế c&aacute;c x&atilde; -thị trấn hầu hết đ&atilde; xuống cấp v&agrave; thiếu thốn trang thiết bị. Tuy kh&oacute; khăn nhưng đội ngũ y b&aacute;c sĩ trung t&acirc;m cũng như c&aacute;c trạm d&ugrave; kh&ocirc;ng ngừng nổ lực, khắc phục kh&oacute; khăn, ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ được giao.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Đến nay, trung t&acirc;m y tế huyện đ&atilde; được x&acirc;y mới ho&agrave;n to&agrave;n với diện t&iacute;ch gần 1000m2, toạ lạc tại ấp 3 x&atilde; Phước Kiển. Trụ sở mới n&agrave;y ch&iacute;nh thức đưa v&agrave;o sử dụng từ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ng&agrave;y 01/07/2005. Trung t&acirc;m hiện c&oacute; 50 giường bệnh nội tr&uacute;, c&oacute; đầy đủ c&aacute;c ph&ograve;ng, khoa chuy&ecirc;n m&ocirc;n, được trang bị c&aacute;c loại m&aacute;y thiết bị y tế mới, hiện đại, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kh&aacute;m, chữa bệnh, chăm s&oacute;c sức khỏe cho nh&acirc;n d&acirc;n. c&aacute;c hoạt động nội viện gồm khoa kh&aacute;m chữa bệnh - cấp cứu, khoa mắt, khoa răng - h&agrave;m - mặt, khoa tai -mũi - họng, khoa nội tổng hợp v&agrave; khoa dược c&oacute; 3 đội thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh, ph&ograve;ng dịch, ph&ograve;ng chống v&agrave; điều trị c&aacute;c bệnh x&atilde; hội, bảo vệ sức khỏe b&agrave; mẹ v&agrave; trẻ em, kế hoạch h&oacute;a gia đ&igrave;nh ...đ&oacute; l&agrave; đội y tế dự ph&ograve;ng, đội quản l&yacute; bệnh x&atilde; hội v&agrave; đội bảo vệ b&agrave; mẹ trẻ em - kế hoạch h&oacute;a gia đ&igrave;nh.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Ngo&agrave;i c&aacute;c khoa, đội tại trung t&acirc;m, ph&ograve;ng kh&aacute;m đa khoa trực thuộc trung t&acirc;m y tế cũng được th&agrave;nh lập v&agrave; đặt trụ sở tại khu phố 4 thị trấn Nh&agrave; B&egrave; để phục vụ việc kh&aacute;m chữa bệnh cho nh&acirc;n d&acirc;n khu vực thị trấn, x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n v&agrave; c&aacute;c khu vực l&acirc;n cận theo hưởng x&atilde; hội ho&aacute; về y tế. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7/7 trạm y tế thuộc 07 x&atilde; - thị trấn đ&atilde; được n&acirc;ng cấp sửa chữa hoặc x&acirc;y mới v&agrave; đầu tư trang thiết bị, đảm bảo cho việc chăm s&oacute;c sức khỏe ban đầu cho người d&acirc;n tại địa b&agrave;n. Ngo&agrave;i đầu tư về nới l&agrave;m việc, trang thiết bị, đội ngũ y b&aacute;c sĩ tại c&aacute;c trạm cũng được củng cố v&agrave; tăng cường. Đến nay 7/7 trạm y tế đ&atilde; c&oacute; b&aacute;c sĩ phụ tr&aacute;ch.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Từ một trung t&acirc;m y tế chỉ c&oacute; bộ khung ban đầu, c&aacute;c bộ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, y b&aacute;c sĩ thiếu cơ bản, đến nay trung t&acirc;m đ&atilde; c&oacute; 146 vi&ecirc;n chức, trong đ&oacute; c&oacute; 32 b&aacute;c sĩ, 20 y sĩ, 6 dược sĩ ... với tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng được n&acirc;ng cao.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Từ những kh&oacute; khăn ban đầu, được sự quan t&acirc;m của Huyện ủy, Uy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện, sự động vi&ecirc;n cổ vũ của nh&acirc;n d&acirc;n, tập thể giữa b&aacute;c sĩ c&aacute;n bộ vi&ecirc;n chức của trung t&acirc;m đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng nổ lực, vượt qua mọi kh&oacute; khăn đưa hoạt động của trung t&acirc;m, ph&ograve;ng kh&aacute;m đa khoa v&agrave; c&aacute;c trạm y tế đi v&agrave;o hoạt động ổn định, từng bước n&acirc;ng cao chất lượng, đem lại niềm tin cho nh&acirc;n d&acirc;n. kết quả r&otilde; n&eacute;t nhất l&agrave; trung t&acirc;m đ&atilde; thu h&uacute;t số lượng người đến kh&aacute;m chữa bệnh ng&agrave;y c&agrave;ng tăng. Hiện tại, h&agrave;ng ng&agrave;y khoa kh&aacute;m bệnh - cấp cứu tiếp nhận gần 200 lượt người v&agrave; khoa cận l&acirc;m s&agrave;n tiếp nhận gần 100 lượt y bệnh/ ng&agrave;y; giường sản c&oacute; ng&agrave;y sử dụng 100 % v&agrave; giường nội tr&uacute; sử dụng đạt 30%.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Kh&ocirc;ng dừng lại ở kết quả đạt được trung t&acirc;m y tế huyện đang từng bước củng cố v&agrave; ho&agrave;n thiện, hướng đến mục ti&ecirc;u n&acirc;ng cao chất lượng chăm s&oacute;c sức khỏe cho nh&acirc;n d&acirc;n. b&ecirc;n cạnh đ&oacute;, thực hiện tốt c&aacute;c hoạt động ngoại viện, kh&ocirc;ng để dịch bệnh xảy ra, phấn đấu đạt tất cả c&aacute;c chỉ số sức khỏe của nh&acirc;n d&acirc;n, thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; Sở y tế giao ph&oacute;.<o:p></o:p></span></p>
Trường họcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width: 100%; border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt; mso-yfti-tbllook: 1184">
    <tbody>
        <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
            <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 3.75pt; background-color: transparent; padding-left: 3.75pt; padding-right: 3.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 3.75pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><strong><font color="#0000ff">C&Aacute;C TRƯỜNG HỌC TR&Ecirc;N HUYỆN</font></strong></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 3.75pt; background-color: transparent; padding-left: 3.75pt; padding-right: 3.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 3.75pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt; mso-outline-level: 1"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt">Trường Mầm non Thị trấn Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 89/10/5 Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, Khu phố 4, Thị trấn Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 37838523<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường Mầm non Sơn Ca<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 48/2 Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, Khu phố 6, Thị trấn Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 38738635 - 37810604<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường Mầm non Mạ non<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 1036 Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, ấp 5, Ph&uacute; Xu&acirc;n, Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 37829014<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt; mso-outline-level: 1"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt">Trường Mầm non Đồng Xanh<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: Ấp 2, Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 37800130<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường Mầm non Hướng Dương<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: Ấp 3, L&ecirc; Văn Lương, Nhơn Đức, Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>:3 7821893<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường Mầm non Họa Mi<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt; mso-outline-level: 1"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt">Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 71B ấp 2, L&ecirc; Văn Lương, Phước Kiển, Nh&agrave; B&egrave;<b><o:p></o:p></b></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>:&nbsp;<span style="mso-tab-count: 1"> </span><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt; mso-outline-level: 1"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt">Trường Mầm non V&agrave;nh Khuy&ecirc;n<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: Ấp 3, Đ&agrave;o Sư T&iacute;ch, Phước Lộc, Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>:<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường Mầm non Sao Mai<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: Ấp 1, x&atilde; Hiệp Phước, Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 37818144<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường Tiểu học&nbsp;Trần Thị Ngọc H&acirc;n<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 19 Dương C&aacute;t Lợi, Khu phố 4, Thị trấn Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 38738626<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường Tiểu&nbsp;học&nbsp;L&acirc;m V&acirc;n Bền<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: Khu phố 7, Thị trấn Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 37810540<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường&nbsp;Tiểu học&nbsp;Nguyễn Trực<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 1026/3 Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, Ph&uacute; Xu&acirc;n, Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 37829628<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường Tiểu học&nbsp;Trang Tấn Khương<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 36A ấp 3, x&atilde; Long Thới, Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 37800040<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường Tiểu học&nbsp;Dương Văn Lịch<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: Ấp 1, x&atilde; Hiệp Phước, Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 38734710<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_8" type="#_x0000_t75" o:allowoverlap="f" alt="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Images/NVTao-s.jpg" o:spid="_x0000_s1027" style="z-index: 2; position: absolute; margin-top: 0px; width: 84.75pt; height: 46.5pt; visibility: visible; margin-left: 0px; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical-relative: line; mso-wrap-style: square; mso-wrap-distance-left: 3.75pt; mso-wrap-distance-top: 0; mso-wrap-distance-right: 3.75pt; mso-wrap-distance-bottom: 0; mso-position-horizontal: left; mso-position-vertical: absolute"><v:imagedata o:title="NVTao-s" src="file:///C:\Users\Ruby\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg"></v:imagedata><w:wrap type="square" anchory="line"></w:wrap></v:shape><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><img hspace="10" alt="" align="left" width="126" height="62" src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/NVTao-s.jpg" />Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điạ chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: Ấp 1, x&atilde; Hiệp Phước, Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 38734012<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường Tiểu học&nbsp;L&ecirc; Lợi<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 5/19A, ấp 1, x&atilde; Nhơn Đức, Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 37821658<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường Tiểu học<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>L&ecirc; Văn Lương<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 2/32A, ấp 3, x&atilde; Nhơn Đức, Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 37821658<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường Tiểu học&nbsp;Tạ Uy&ecirc;n<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: Ấp 1, x&atilde; Phước Kiển, Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 37851656<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường Tiểu học<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>L&ecirc; Quang Định<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 218B, ấp 3, x&atilde; Phước Kiển, Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 37815668<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường Tiểu học<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>B&ugrave;i Thanh Khiết<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: ấp 4, x&atilde; Phước Lộc, Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 37815486<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường Tiểu học&nbsp;Nguyễn B&igrave;nh<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 247 Nguyễn B&igrave;nh, ấp 2, Ph&uacute; Xu&acirc;n, Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 37828627<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khi&ecirc;m<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt; mso-outline-level: 1"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt">Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 421 Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, Khu phố 7, Thị trấn Nh&agrave; B&egrave;, Nh&agrave; B&egrave;<b><o:p></o:p></b></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 38738431<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 81.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường THCS L&ecirc; Văn Hưu<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt; mso-outline-level: 1"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt">Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 830/5 Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, Ph&uacute; Xu&acirc;n, Nh&agrave; B&egrave;<b><o:p></o:p></b></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt; mso-outline-level: 1"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 37829524<b><o:p></o:p></b></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt; mso-outline-level: 1"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt">&nbsp;</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt"><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><v:shape id="Picture_x0020_9" type="#_x0000_t75" o:allowoverlap="f" alt="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Images/2baTrung.JPG" o:spid="_x0000_s1026" style="z-index: 1; position: absolute; margin-top: 0px; width: 81.75pt; height: 53.25pt; visibility: visible; margin-left: 0px; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical-relative: line; mso-wrap-style: square; mso-wrap-distance-left: 0; mso-wrap-distance-top: 0; mso-wrap-distance-right: 0; mso-wrap-distance-bottom: 0; mso-position-horizontal: left; mso-position-vertical: absolute"><v:imagedata o:title="2baTrung" src="file:///C:\Users\Ruby\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.jpg"></v:imagedata><w:wrap type="square" anchory="line"></w:wrap></v:shape><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><img hspace="10" alt="" align="left" width="160" height="120" src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/2baTrung.jpg" />Trường THCS Hai B&agrave; Trưng<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt; mso-outline-level: 1"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt">Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: Ấp 2, Long Thới, Nh&agrave; B&egrave;<b><o:p></o:p></b></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 37801712<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 1.25in; mso-outline-level: 1"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường THCS Hiệp Phước<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: Ấp 2, Hiệp Phước, Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 37818042<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt; mso-outline-level: 1"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt">Trường THCS Phước Lộc<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: Ấp 3, Đ&agrave;o Sư T&iacute;ch, Phước Lộc, Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt; mso-outline-level: 1"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt">Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 5397004<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 146A, ấp 1, Phước Kiển, Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 37815655</span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt">&nbsp;</p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><strong>Trường THPT Long Thới</strong></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Địa chỉ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;280 Nguyễn Văn Tạo, Nh&agrave; B&egrave;</span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :37800171, 37800412</span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt">&nbsp;</p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><strong><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường THPT Phước Kiển</span></strong></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Địa chỉ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :</span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :</span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt; mso-outline-level: 1"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt">Trường Bồi dưỡng Gi&aacute;o dục<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: <o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>:<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục Thường xuy&ecirc;n<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Địa chỉ<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: x&atilde; Nhơn Đức, Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; tab-stops: 27.0pt 99.0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Điện thoại<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: 37800085<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
Bệnh việnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p style="text-align: center"><span style="color: #3366ff"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 15pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><strong>Giới thiệu chung về Bệnh viện Huyện Nh&agrave; B&egrave;</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;<img alt="" width="250" height="251" src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/BV_truso.jpg" /></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">I. Sơ lược về hoạt động Bệnh viện:</span></b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">T&ecirc;n đơn vị: <b style="mso-bidi-font-weight: normal">BỆNH VIỆN HUYỆN NH&Agrave; B&Egrave;</b></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Địa điểm trụ sở ch&iacute;nh: 281A L&ecirc; Văn Lương, Ấp 3, X&atilde; Phước Kiển, huyện Nh&agrave; B&egrave;.</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Bệnh viện huyện Nh&agrave; B&egrave; trực thuộc Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave; được th&agrave;nh lập theo Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ng&agrave;y 13 th&aacute;ng 4 năm 2007 của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n cơ sở chia t&aacute;ch từ Trung t&acirc;m Y tế huyện Nh&agrave; B&egrave;. </span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">1.1. Về nh&acirc;n sự</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">: </span></span><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 26.95pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Ban Gi&aacute;m đốc:<b style="mso-bidi-font-weight: normal"> </b>Gồm 03 c&aacute;n bộ (01 gi&aacute;m đốc v&agrave; 02 ph&oacute; gi&aacute;m đốc).</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 26.95pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Số lượng c&aacute;n bộ, vi&ecirc;n chức:</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 26.95pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>+ Khi mới th&agrave;nh lập, c&oacute; 82 c&aacute;n bộ, vi&ecirc;n chức.</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 26.95pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>+ Hiện nay: <span style="color: black">Số c&aacute;n bộ vi&ecirc;n chức l&agrave; 150 người, trong đ&oacute; bi&ecirc;n chế 89 người, hợp đồng l&agrave; 62 người. C&aacute;n bộ đại học v&agrave; tr&ecirc;n đại học 41 người, cao đẳng 01 người, trung cấp 77 người, sơ cấp 15 người, hộ l&yacute;, bảo vệ, l&aacute;i xe v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&aacute;c l&agrave; 16 người. </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">1.2. Bộ m&aacute;y tổ chức của bệnh viện</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">: Gồm <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>04 ph&ograve;ng chức năng v&agrave; 12 khoa </span></span><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 6pt 0cm 0pt 54pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">1.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">Ph&ograve;ng Tổ chức - H&agrave;nh ch&iacute;nh quản trị</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 6pt 0cm 0pt 54pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">2.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">Ph&ograve;ng Kế hoạch tổng hợp</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 6pt 0cm 0pt 54pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">3.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">Ph&ograve;ng T&agrave;i ch&iacute;nh - Kế to&aacute;n </span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 6pt 0cm 0pt 54pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">4.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">Ph&ograve;ng Điều dưỡng</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 6pt 0cm 0pt 54pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">5.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Khoa Kh&aacute;m bệnh</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 6pt 0cm 0pt 54pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">6.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">Kkhoa Hồi sức cấp cứu</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 6pt 0cm 0pt 54pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">7.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">Khoa Nội tổng hợp</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 6pt 0cm 0pt 54pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">8.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">Khoa Nhi</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 6pt 0cm 0pt 54pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">9.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">Khoa Ngoại tổng hợp</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 6pt 0cm 0pt 54pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">10.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Khoa Phụ Sản</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 6pt 0cm 0pt 54pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">11.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">Khoa Y học cổ truyền</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 6pt 0cm 0pt 54pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">12.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">Khoa Chẩn đo&aacute;n h&igrave;nh ảnh</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 6pt 0cm 0pt 54pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">13.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">Khoa X&eacute;t nghiệm</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 6pt 0cm 0pt 54pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">14.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">Khoa Dược</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 6pt 0cm 0pt 54pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">15.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">Khoa Kiểm so&aacute;t nhiễm khuẩn</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 6pt 0cm 0pt 54pt; tab-stops: list 54.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">16.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">Khoa Dinh dưỡng Tiết chế.</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Bệnh viện huyện Nh&agrave; B&egrave; l&agrave; đơn vị sự nghiệp chuy&ecirc;n m&ocirc;n kỹ thuật về y tế, c&oacute; tư c&aacute;ch ph&aacute;p nh&acirc;n, c&oacute; con dấu ri&ecirc;ng, chịu sự chỉ đạo v&agrave; quản l&yacute; trực tiếp, to&agrave;n diện của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave;, đồng thời chịu sự chỉ đạo v&agrave; hướng dẫn về nghiệp vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n của Sở Y tế.</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 26.95pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">1.3. Về hoạt động chuy&ecirc;n m&ocirc;n:</span></b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 28.1pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Bệnh viện huyện Nh&agrave; B&egrave; l&agrave; Bệnh viện đa khoa hạng III theo hệ thống xếp loại hạng Bệnh viện của Bộ y tế, Bệnh viện c&oacute; khả năng kh&aacute;m v&agrave; điều trị c&aacute;c bệnh l&yacute; thuộc c&aacute;c chuy&ecirc;n khoa Tai Mũi Họng, Răng H&agrave;m Mặt, Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Hồi sức Cấp cứu, Y học Cổ truyền,<b style="mso-bidi-font-weight: normal"> </b>thực hiện c&aacute;c x&eacute;t nghiệm căn bản v&agrave; chuy&ecirc;n s&acirc;u để phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;m chữa bệnh v&agrave; tầm so&aacute;t c&aacute;c bệnh l&yacute; trong c&aacute;c đợt kh&aacute;m sức khỏe định kỳ &hellip; kết hợp với nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; hỗ trợ đ&agrave;o tạo bồi dưỡng chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ cho c&aacute;c trường chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; c&aacute;c trạm y tế x&atilde; thuộc huyện Nh&agrave; B&egrave;.</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Quy m&ocirc; giường bệnh: 110 giường bệnh nội tr&uacute;.</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 26.95pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Hoạt động chuy&ecirc;n m&ocirc;n ổn định, nhiều thủ thuật, kỹ thuật được triển khai, phương ph&aacute;p điều trị mới được &aacute;p dụng c&oacute; hiệu quả, c&ocirc;ng t&aacute;c điều trị c&oacute; chất lượng hơn.</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 26.95pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Số lượng bệnh nh&acirc;n đến kh&aacute;m chữa bệnh c&oacute; tăng l&ecirc;n theo từng th&aacute;ng. Số bệnh nh&acirc;n v&agrave;o điều trị nội tr&uacute; cũng tăng hơn.</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 26.95pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">T&igrave;nh h&igrave;nh mua thuốc, vật tư v&agrave; trang thiết bị y tế được thực hiện đấu thầu theo quy định, đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc cho bệnh nh&acirc;n.</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 26.95pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Thực hiện c&aacute;c hoạt động kh&aacute;m sức khỏe cho c&ocirc;ng nh&acirc;n, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức ở c&aacute;c cơ quan, đơn vị, khu c&ocirc;ng nghiệp&hellip;</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 28.1pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Đặc biệt l&agrave; bệnh viện đ&atilde; chủ động hợp t&aacute;c, li&ecirc;n kết với c&aacute;c bệnh viện lớn trong th&agrave;nh phố th&agrave;nh lập c&aacute;c ph&ograve;ng kh&aacute;m chuy&ecirc;n khoa, <a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2013-5/Phong-kham-Ve-tin-Mat.jpg">ph&ograve;ng kh&aacute;m vệ tinh</a> như Bệnh viện Tai Mũi Họng Th&agrave;nh phố, Bệnh viện Mắt Th&agrave;nh phố, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nguyễn Tr&atilde;i, Bệnh viện Từ Dũ, Viện Ngoại khoa Laser,&hellip; đến nay Bệnh viện huyện Nh&agrave; B&egrave; c&oacute; khả năng thực hiện gần đầy đủ c&aacute;c kỹ thuật mang t&iacute;nh chuy&ecirc;n s&acirc;u như : </span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><span style="color: black"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">1. <a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2013-5/Mo-duc-tinh-the,-cuom.jpg">Phẫu thuật đục thủy tinh thể (cườm) bằng phương ph&aacute;p Phaco</a>; Laser điều trị ph&ograve;ng ngừa bệnh glocom (cườm nước); </span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">2.Mổ tho&aacute;t vị đĩa điệm bằng s&oacute;ng Laser xuy&ecirc;n da (tiết kiệm được chi ph&iacute; v&agrave; kh&ocirc;ng can thiệp bằng phương ph&aacute;p g&acirc;y m&ecirc;) (h&igrave;nh ảnh); </span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">3.Điều trị một số bệnh l&yacute; ngo&agrave;i da bằng s&oacute;ng laser CO<sub>2</sub> tần số thấp, kh&ocirc;ng để lại sẹo c&oacute; t&iacute;nh thẩm mỹ cao; </span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">4. Chạy thận nh&acirc;n tạo cho bệnh nh&acirc;n suy thận m&atilde;n; </span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">5.<a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2013-5/Chup-CT-scanner.jpg">Chụp CT.Scanner</a>;</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">6. <a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2013-5/Chup-X-quang-KTS.jpg">Chụp X Quang kỹ thuật số</a> cho h&igrave;nh ảnh chất lượng cao;</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">7. Chụp nhủ ảnh để chẩn đo&aacute;n c&aacute;c bệnh l&yacute; tuyến v&uacute;;</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">8. <a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2013-5/Do-mat-do-loang-xuong.jpg">Đo mật độ xương đa điểm bằng phương ph&aacute;p DXA </a>để chẩn đo&aacute;n c&aacute;c bệnh lo&atilde;ng xương;</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">9. Si&ecirc;u &acirc;m Doppler để chẩn đo&aacute;n c&aacute;c bệnh l&yacute; tim mạch</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">10. Chữa bệnh bằng<b style="mso-bidi-font-weight: normal"> </b>Y học Cổ truyền, vật l&yacute; trị liệu ứng dụng. C&oacute; trang bị m&aacute;y ph&aacute;t s&oacute;ng si&ecirc;u &acirc;m, điều trị bằng từ trường &ndash; Laser nội mạch, ch&acirc;m cứu&hellip;để điều trị c&aacute;c bệnh l&yacute; mạn t&iacute;nh về cơ xương khớp, bệnh thần kinh, suy nhược cơ thể&hellip;</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 26.95pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">1.4. Về trang thiết bị l&agrave;m việc:</span></b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 26.95pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- M&aacute;y, thiết bị văn ph&ograve;ng:</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 26.95pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Trang thiết bị văn ph&ograve;ng, điện m&aacute;y, tủ b&agrave;n ghế của Bệnh viện về cơ bản đủ cho c&aacute;c khoa, ph&ograve;ng hoạt động.</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 26.95pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- M&aacute;y, thiết bị y tế:</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 26.95pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Trang thiết bị y tế của Bệnh viện huyện Nh&agrave; B&egrave; hiện nay đ&aacute;p ứng được c&aacute;c nhu cầu điều trị căn bản (m&aacute;y chụp X quang kỹ thuật số, m&aacute;y chụp CT.Scanner, M&aacute;y đo lo&atilde;ng xương đa điểm, m&aacute;y chụp nhũ ảnh, m&aacute;y chụp răng, si&ecirc;u &acirc;m tim, si&ecirc;u &acirc;m trắng đen, si&ecirc;u &acirc;m qua đầu d&ograve; &acirc;m đạo, m&aacute;y nội soi dạ d&agrave;y - t&aacute; tr&agrave;ng, nội soi đại tr&agrave;ng - trực tr&agrave;ng, ghế nha, m&aacute;y đo kh&uacute;c xạ, <a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2013-5/Noi-soi-TMH.jpg">m&aacute;y nội soi Tai Mũi Họng</a>, m&aacute;y x&eacute;t nghiệm huyết học 22 th&ocirc;ng số, m&aacute;y x&eacute;t nghiệm đ&ocirc;ng m&aacute;u, m&aacute;y x&eacute;t nghiệm sinh h&oacute;a tự động, m&aacute;y đo ECG, m&aacute;y sốc điện, m&aacute;y gi&uacute;p thở, monitor, m&aacute;y phun kh&iacute; dung&hellip;).</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;&nbsp;Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ :</span></b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * &nbsp;<strong>BỆNH VIỆN HUYỆN NH&Agrave; B&Egrave;</strong></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 6pt 0cm 0pt 18pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;Địa chỉ: 281A L&ecirc; Văn Lương, Ấp 3, X&atilde; Phước Kiển, huyện Nh&agrave; B&egrave;</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 6pt 0cm 0pt 18pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;Số tổng đ&agrave;i: (08) 3.7815.558</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 6pt 0cm 0pt 18pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;Số FAX: (08) 3.7817.068</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 6pt 0cm 0pt 18pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;&nbsp;Email: bv_nhabe@yahoo.com.vn</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 6pt 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;&nbsp;Số điện thoại dường d&acirc;y n&oacute;ng: (08) 3.7817.205</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 6pt 0cm 0pt 18pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;&nbsp;Số Ph&ograve;ng cấp cứu : (08) 3.7816.574</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 6pt 0cm 0pt 18pt"><span style="font-size: x-small"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">* BAN GI&Aacute;M ĐỐC BỆNH VIỆN HUYỆN NH&Agrave; B&Egrave;:</span></b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 6pt 0cm 0pt 18pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. GI&Aacute;M ĐỐC : BS.CKI.NGUYỄN HỮU THƠ&nbsp;<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;- </span>Số ĐT: 0903.340.679</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 6pt 0cm 0pt 18pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp; &nbsp;2. PH&Oacute; GI&Aacute;M ĐỐC :<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;B</span>S.NGUYỄN TIẾN DŨNG -&nbsp;Số ĐT: 0908.120.391</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
<p><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. PH&Oacute; GI&Aacute;M ĐỐC :&nbsp;Ths.BS.NGUYỄN THỊ KIM CHI<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;-&nbsp;&nbsp;S</span>ố ĐT: 0909.106.362</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * </span><strong><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2013-5/thu_ngo.pdf">Thư ngỏ</a></span></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div align="center">&nbsp;</div>
Chi cục thuếDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p><img alt="" width="150" height="100" src="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-12/thue.gif" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-12/thong_bao_doi_tuong_gia_danh_lua_dao_2.doc"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">Th&ocirc;ng b&aacute;o cảnh b&aacute;o hiện tượng giả danh c&aacute;n bộ thuế để lừa đảo</span></span></a></p>
<div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt">
<div style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 1cm; margin: 0cm -5pt 0pt 0cm"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 10pt">C&aacute;c địa điểm thu NSNN qua hệ thống ng&acirc;n h&agrave;ng &nbsp;như sau: </span></strong></div>
<div style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 1cm; margin: 0cm -5pt 0pt 0cm"><span style="line-height: 150%; font-size: 10pt">1. Ng&acirc;n h&agrave;ng No&amp;PTNT Nh&agrave; B&egrave;, số 18 Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n, huyện Nh&agrave; B&egrave;.</span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 1cm; margin: 0cm -5pt 0pt 0cm"><span style="line-height: 150%; font-size: 10pt">2. Ph&ograve;ng giao dịch số 1, số 162A Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, x&atilde; Long Thới, huyện Nh&agrave; B&egrave;.</span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 1cm; margin: 0cm -5pt 0pt 0cm"><span style="line-height: 150%; font-size: 10pt">3. Ph&ograve;ng giao dịch Ph&uacute; Xu&acirc;n, số 67/13- 67/14 Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, Thị Trấn, huyện Nh&agrave; B&egrave;.</span></div>
<div style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 1cm; margin: 0cm -5pt 0pt 0cm"><span style="line-height: 150%; font-size: 10pt">4. Ph&ograve;ng giao dịch Long Thới, số 226 Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, x&atilde; Long Thới, huyện Nh&agrave; B&egrave;.</span></div>
<div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt">&nbsp;</div>
</span></div>
Liên hệDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: small"><strong>
<table cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%" border="0" style="border-collapse: collapse">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="normal" style="text-align: center"><span style="color: #3366ff"><span style="font-size: medium"><b>LI&Ecirc;N HỆ BAN BI&Ecirc;N TẬP</b></span></span></td>
        </tr>
        <tr width="100%">
            <td class="Normal" style="word-spacing: 1pt">
            <p>&nbsp;</p>
            <p><strong>Văn ph&ograve;ng&nbsp;HĐND v&agrave; UBND&nbsp;huyện Nh&agrave; B&egrave;&nbsp;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh <br />
            </strong><strong><br />
            </strong>- Địa chỉ: 330 Nguyễn B&igrave;nh, Ấp 1, X&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n, Huyện Nh&agrave; B&egrave;, TP.HCM</p>
            <p>- Tel: (028)-37828440</p>
            <p>- Email: <a href="mailto:nhabe@tphcm.gov.vn">nhabe@tphcm.gov.vn</a></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</strong></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
Sua chua may tinDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p style="text-align: center"><strong>Noi dung dang sua chua....</strong></p>
<p style="text-align: left">dfsdf</p>
Bản đồ - topDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p><style type="text/css">
.map{
width: 550px;
border: 1px #e1e1e1 solid;
height: 25px;
*height: 27px;
background-color: #efefef;
line-height: 24px;
}
.map span{
color: #3f3f3f!important;
text-transform: uppercase;
font-size: 12px;
background: url("/_layouts/LacVietBio/eofficeimg/Giaodien/Quan8/icon-cms-title.gif") no-repeat 10px 2px;
padding-left: 30px!important;
font-family:Arial;
font-weight:bold;

}</style></p>
<div class="map"><span>BẢN ĐỒ H&Agrave;NH CH&Iacute;NH</span></div>
Hỏi ĐápDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p><img width="300" height="100" alt="" src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-3/hinh%20hoi%20dap/Picture2.jpg" /></p>
<p>&nbsp;</p>
Tra cứu hồ sơ hành chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p><style type="text/css">
.map{
width: 100%;
border: 1px #e1e1e1 solid;
height: 25px;
*height: 27px;
background-color: #efefef;
line-height: 24px;
}
.map span{
color: #3f3f3f!important;
text-transform: uppercase;
font-size: 12px;
background: url("/_layouts/LacVietBio/eofficeimg/Giaodien/So-TuPhap/icon-cms-title.gif") no-repeat 10px 2px;
padding-left: 30px!important;
font-family:Arial;
font-weight:bold;

}</style></p>
<div class="map"><span>TRA CỨU HỒ SƠ H&Agrave;NH CH&Iacute;Nh</span></div>
<p><br />
&nbsp;</p>
lich-ngay-tuanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p><style type="text/css">
<!--
    ul {
     list-style: none outside none;
}
.ui-tabs {
border-bottom: 1px solid #DEDEDE;
margin: 0;
padding: 0 0 0 10px;
width:100%;
}
.ui-tabs:after {
clear: both;
content: ".";
display: block;
height: 0;
visibility: hidden;
}
.ui-tabs li {
display: inline;
float: left;
line-height: 1;
padding: 0;
text-decoration: none;
}
.ui-tabs li.last {
border-right: medium none;
}
.ui-tabs li a, .tabs li span {
background: url("../images/application/tabs_bg.png") repeat-x scroll 0 100% #878F93;
border-right: 1px solid #304049;
color: #FFFFFF;
display: block;
float: left;
padding: 10px;
position: relative;
text-decoration: none;
top: 1px;
}
.ui-tabs li a:hover {
text-decoration: underline;
}
.ui-tabs li a:hover, .ui-tabs li span:hover {
background: none repeat scroll 0 0 #1E2529;
color: #9EBAC8;
}
.ui-tabs li.current a, .ui-tabs li.current span {
background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
border-color: #DEDEDE #DEDEDE -moz-use-text-color;
border-style: solid solid none;
border-width: 1px 1px medium;
color: #336699;
font-weight: bold;
}
.ui-tabs li.current:hover, .ui-tabs li.current a:hover {
background-color: #FFFFFF;
}
.ui-tabs .ui-tabs-disabled a {
cursor: text;
}
.ui-tabs-disabled {
opacity: 0.4;
}
.ui-tabs .ui-tabs-disabled a:link, .ui-tabs .ui-tabs-disabled a:visited {
color: #000000;
}
.ui-tabs-hide {
display: none;
}
.ui-tabs .last.toggle {
float: right;
}
--></style></p>
<ul class="tabs ui-tabs">
    <li><a href="/pages/lich-ngay.aspx">Lịch ng&agrave;y </a></li>
    <li class="current first"><a href="/pages/lich-cong-tac.aspx">Lịch tuần </a></li>
    <li class="toggle last"><a href="javascript:history.back()">&laquo; Quay lại</a></li>
</ul>
Sơ đồ siteDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 6pt 0cm"><span style="color: #3366ff"><span style="font-size: small"><b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-themecolor: text1">CẤU TR&Uacute;C TH&Ocirc;NG TIN TRANG TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N CITYWEB </span></b></span></span><b><span style="font-size: 15pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-themecolor: text1"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 6pt 0cm"><span style="color: #3366ff"><span style="font-size: small"><b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-themecolor: text1">HUYỆN NH&Agrave; B&Egrave;</span></b></span></span><b><span style="font-size: 15pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-themecolor: text1"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>1 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1">GIỚI THIỆU CHUNG<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>1.1&nbsp;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/pages/gioi-thieu-chung.aspx"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Giới thiệu chung</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>1.2&nbsp;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=%2fgioithieu&amp;Category=%c4%90%e1%bb%8ba+l%c3%bd&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Địa l&yacute;</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>1.3&nbsp;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/pages/so-do-to-chuc.aspx"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Sơ đồ tổ chức</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>1.4&nbsp;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/pages/ban-do.aspx"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Bản đồ</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>1.5&nbsp;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=%2fgioithieu&amp;Category=C%c3%a1c+%c4%91%e1%bb%8ba+ch%e1%bb%89+c%e1%ba%a7n+bi%e1%ba%bft&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">C&aacute;c địa chỉ cần biết</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>2 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=/tintuc&amp;Category=&amp;Mode=0"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">TIN TỨC SỰ KIỆN</span></a><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>2.1 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=B%e1%ba%a3n+tin+huy%e1%bb%87n&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Bản tin Huyện</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>2.2 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Tin+qu%e1%ba%a3n+l%c3%bd+%c4%91%c3%b4+th%e1%bb%8b&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Tin Quản l&yacute; đ&ocirc; thị</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>2.3 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Tin+lao+%c4%91%e1%bb%99ng+th%c6%b0%c6%a1ng+binh+x%c3%a3+h%e1%bb%99i&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Tin LĐ - TB - XH</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>2.4 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Tin+t%c3%a0i+nguy%c3%aan+m%c3%b4i+tr%c6%b0%e1%bb%9dng&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Tin T&agrave;i nguy&ecirc;n m&ocirc;i trường</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>2.5 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Tin+v%c4%83n+h%c3%b3a+th%c3%b4ng+tin+v%c3%a0+th%e1%bb%83+d%e1%bb%a5c+th%e1%bb%83+thao&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Tin VHTT v&agrave; TDTT</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>2.6 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Tin+kinh+t%e1%ba%bf+&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Tin Kinh tế</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>2.7 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Tin+gi%c3%a1o+d%e1%bb%a5c&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Tin Gi&aacute;o dục</span></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><o:p>&nbsp;<strong>2.8</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tin Y tế</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>2.9&nbsp;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/mttqdoanthe/lists/posts/post.aspx?Source=%2fmttqdoanthe&amp;Category=M%e1%ba%b7t+Tr%e1%ba%adn+T%e1%bb%95+Qu%e1%bb%91c+V%c3%a0+%c4%90o%c3%a0n+th%e1%bb%83&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">MTTQ&nbsp;V&agrave;&nbsp;Đo&agrave;n thể</span></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>3 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1">ĐẢNG BỘ<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>3.1 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/dangbo/lists/posts/post.aspx?Source=%2fdangbo&amp;Category=Ho%e1%ba%a1t+%c4%91%e1%bb%99ng&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Hoạt động</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>3.2 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/dangbo/lists/posts/post.aspx?Source=%2fdangbo&amp;Category=Ban+ch%e1%ba%a5p+h%c3%a0nh+%c4%90%e1%ba%a3ng+b%e1%bb%99+nhi%e1%bb%87m+k%e1%bb%b3+2010+-+2015&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Ban chấp h&agrave;nh Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>3.3 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/dangbo/lists/posts/post.aspx?Source=%2fdangbo&amp;Category=%c4%90i%e1%bb%81u+l%e1%bb%87+%c4%90%e1%ba%a3ng&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Điều lệ Đảng</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>3.4 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/dangbo/lists/posts/post.aspx?Source=%2fdangbo&amp;Category=H%e1%bb%8dc+t%e1%ba%adp+NQ+%c4%90%e1%ba%a3ng&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Học tập NQ Đảng</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>3.5 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/dangbo/lists/posts/post.aspx?Source=%2fdangbo&amp;Category=V%c4%83n+ki%e1%bb%87n+%c4%90%e1%ba%a1i+h%e1%bb%99i+X&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Văn kiện Đại hội X</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>3.6 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/dangbo/lists/posts/post.aspx?Source=%2fdangbo&amp;Category=V%c4%83n+ki%e1%bb%87n+%c4%90%e1%ba%a1i+h%e1%bb%99i+IX&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Văn kiện Đại hội IX</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>3.7 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/dangbo/lists/posts/post.aspx?Source=%2fdangbo&amp;Category=T%c6%b0+li%e1%bb%87u+kh%c3%a1c&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Tư liệu kh&aacute;c</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>4 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1">ỦY BAN NH&Acirc;N D&Acirc;N<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>4.1 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/ubnd/lists/posts/post.aspx?Source=%2fubnd&amp;Category=Ho%e1%ba%a1t+%c4%91%e1%bb%99ng&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Hoạt động</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>4.2 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/ubnd/lists/posts/post.aspx?Source=%2fubnd&amp;Category=Th%c3%b4ng+b%c3%a1o+k%e1%ba%bft+lu%e1%ba%adn+ch%e1%bb%89+%c4%91%e1%ba%a1o+-+%c4%91i%e1%bb%81u+h%c3%a0nh&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Th&ocirc;ng b&aacute;o kết luận chỉ đạo - điều h&agrave;nh</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>4.3 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/ubnd/lists/posts/post.aspx?Source=%2fubnd&amp;Category=B%c3%a1o+c%c3%a1o+Kinh+t%e1%ba%bf+-+X%c3%a3+h%e1%bb%99i%2c+Qu%e1%bb%91c+ph%c3%b2ng+-+An+ninh&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">B&aacute;o c&aacute;o Kinh tế - X&atilde; hội, Quốc ph&ograve;ng - An ninh</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>4.4 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/ubnd/lists/posts/post.aspx?Source=%2fubnd&amp;Category=Th%e1%bb%b1c+hi%e1%bb%87n+Ngh%e1%bb%8b+quy%e1%ba%bft+%c4%90%e1%ba%a1i+h%e1%bb%99i+%c4%90%e1%ba%a3ng+b%e1%bb%99+Huy%e1%bb%87n&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>4.5 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/ubnd/lists/posts/post.aspx?Source=%2fubnd&amp;Category=Th%c6%b0%e1%bb%9dng+tr%e1%bb%b1c+UBND+v%c3%a0+c%c3%a1c+%e1%bb%a6y+vi%c3%aan&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Thường trực UBND v&agrave; c&aacute;c Ủy vi&ecirc;n</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>4.6 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/ubnd/lists/posts/post.aspx?Source=%2fubnd&amp;Category=C%c3%a1c+Ph%c3%b2ng+ban&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">C&aacute;c Ph&ograve;ng ban</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>4.7 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/ubnd/lists/posts/post.aspx?Source=%2fubnd&amp;Category=UBND+X%c3%a3+-+Th%e1%bb%8b+tr%e1%ba%a5n&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">UBND X&atilde; - Thị trấn</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>5 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1">MTTQ &amp; Đo&agrave;n thể<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>5.1 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/mttqdoanthe/lists/posts/post.aspx?Source=%2fmttqdoanthe&amp;Category=%e1%bb%a6y+ban+m%e1%ba%b7t+tr%e1%ba%adn+t%e1%bb%95+qu%e1%bb%91c&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Ủy ban mặt trận tổ quốc</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>5.2 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/mttqdoanthe/lists/posts/post.aspx?Source=%2fmttqdoanthe&amp;Category=%c4%90o%c3%a0n+Thanh+ni%c3%aan&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>5.3 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/mttqdoanthe/lists/posts/post.aspx?Source=%2fmttqdoanthe&amp;Category=H%e1%bb%99i+Li%c3%aan+hi%e1%bb%87p+Ph%e1%bb%a5+n%e1%bb%af&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>5.4 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/mttqdoanthe/lists/posts/post.aspx?Source=%2fmttqdoanthe&amp;Category=Li%c3%aan+%c4%90o%c3%a0n+Lao+%c4%91%e1%bb%99ng&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Li&ecirc;n Đo&agrave;n Lao động</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>5.5 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/mttqdoanthe/lists/posts/post.aspx?Source=%2fmttqdoanthe&amp;Category=H%e1%bb%99i+C%e1%bb%b1u+chi%e1%ba%bfn+binh&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Hội Cựu chiến binh</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>5.6 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/mttqdoanthe/lists/posts/post.aspx?Source=%2fmttqdoanthe&amp;Category=H%e1%bb%99i+N%c3%b4ng+d%c3%a2n&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Hội N&ocirc;ng d&acirc;n</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>5.7 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/mttqdoanthe/lists/posts/post.aspx?Source=%2fmttqdoanthe&amp;Category=H%e1%bb%99i+Ch%e1%bb%af+th%e1%ba%adp+%c4%91%e1%bb%8f&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Hội Chữ thập đỏ</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>5.8 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/mttqdoanthe/lists/posts/post.aspx?Source=%2fmttqdoanthe&amp;Category=H%e1%bb%99i+khuy%e1%ba%bfn+h%e1%bb%8dc++&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Hội khuyến học</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>6 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1">ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>6.1 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/pages/trung-tam-day-nghe.aspx"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Trung t&acirc;m dạy nghề</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>6.2 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/pages/trung-tam-tdtt.aspx"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Trung t&acirc;m TDTT</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>6.3 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/pages/trung-tam-van-hoa.aspx"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Trung t&acirc;m văn h&oacute;a</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>6.4 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/pages/trung-tam-y-te.aspx"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Trung t&acirc;m y tế</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>6.5 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/pages/truong-hoc.aspx"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Trường học</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>6.6 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/pages/benh-vien.aspx"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Bệnh viện</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>6.7 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/pages/chi-cuc-thue.aspx"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Chi cục thuế</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>7 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1">QUY HOẠCH PH&Aacute;T TRIỂN<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>7.1 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=%c4%90%e1%bb%8bnh+h%c6%b0%e1%bb%9bng+ph%c3%a1t+tri%e1%bb%83n&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Định hướng ph&aacute;t triển</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>7.2 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=T%c3%acnh+h%c3%acnh+kinh+t%e1%ba%bf&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">T&igrave;nh h&igrave;nh Kinh tế</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>7.3 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=Th%c3%b4ng+tin+quy+ho%e1%ba%a1ch&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Th&ocirc;ng tin quy hoạch</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>8 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">THỦ TỤC H&Agrave;NH CH&Iacute;NH</span></a><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>9 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1">C&Ocirc;NG KHAI NG&Acirc;N S&Aacute;CH<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>9.1 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/pages/ckng-04.aspx"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Năm 2004</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>9.2 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/pages/ckng-05.aspx"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Năm 2005</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>9.3 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/pages/ckng-06.aspx"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Năm 2006</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>9.4 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/pages/ckng-07.aspx"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Năm 2007</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>9.5 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/pages/ckng-08.aspx"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Năm 2008</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>9.6 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/pages/ckng-09.aspx"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Năm 2009</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>10 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1">VĂN BẢN PH&Aacute;P LUẬT<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>10.1 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,1&amp;_dad=portal&amp;_schema=PORTAL"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Trung ương</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>10.2 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="http://congbao.hochiminhcity.gov.vn/webpages/home/home.faces"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Th&agrave;nh phố</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 66pt; line-height: 150%; text-indent: -30.75pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>10.3 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/pages/van-ban-phap-luat.aspx"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">Huyện</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>11 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/pages/hoi-dap.aspx"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">HỎI Đ&Aacute;P CH&Iacute;NH S&Aacute;CH</span></a><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>12 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=%2fgioithieu&amp;Category=%c4%90%e1%bb%8ba+%c4%91i%e1%bb%83m+tham+quan&amp;Mode=2"><span style="text-decoration: none; color: black; mso-themecolor: text1; text-underline: none">ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN</span></a><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>13 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1">MỘT CỬA ĐIỆN TỬ<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>14 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="http://www1.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Bản+tin+nh&agrave;+b&egrave;&amp;Mode=2"><span style="color: black; mso-themecolor: text1">BẢN TIN NH&Agrave; B&Egrave;</span></a><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>15 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1">THƯ VIỆN H&Igrave;NH ẢNH<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>16 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1">THƯ VIỆN VIDEO<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>17 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1">TIN MỚI NHẤT<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>18 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="http://www.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinhchung/Forms/AllItems.aspx"><span style="color: black; mso-themecolor: text1">BỘ THỦ TỤC H&Agrave;NH CH&Iacute;NH CHUNG CHO QUẬN HUYỆN</span></a><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>19 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="http://www1.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/thongtinchung/lists/posts/post.aspx?Source=%2fthongtinchung&amp;Category=Mẫu+chứng+thực&amp;Mode=2"><span style="color: black; mso-themecolor: text1">MẪU CHỨNG THỰC</span></a><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>20 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="http://www.hochiminhcity.gov.vn/hdnhapkhau/Forms/AllItems.aspx"><span style="color: black; mso-themecolor: text1">HƯỚNG DẪN ĐĂNG K&Yacute; HỘ KHẨU &ndash; CMND</span></a><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>21 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="http://www1.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=%2fgioithieu&amp;Category=Hỏi+đ&aacute;p+ch&iacute;nh+s&aacute;ch&amp;Mode=2"><span style="color: black; mso-themecolor: text1">HỎI Đ&Aacute;P CH&Iacute;NH S&Aacute;CH</span></a><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>22 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="http://www1.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/thongtinchung/lists/posts/post.aspx?Source=%2fthongtinchung&amp;Category=Giải+quyết+khiếu+nại&amp;Mode=2"><span style="color: black; mso-themecolor: text1">GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI</span></a><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>23&nbsp;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="#"><span style="color: #000000">KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ</span><o:p></o:p></a></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>24 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="http://www1.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/thongtinchung/lists/posts/post.aspx?Source=%2fthongtinchung&amp;Category=Hướng+dẫn+nghiệp+vụ+văn+ph&ograve;ng&amp;Mode=2"><span style="color: black; mso-themecolor: text1">HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VĂN PH&Ograve;NG</span></a><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>25 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="http://www1.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/thongtinchung/lists/posts/post.aspx?Source=%2fthongtinchung&amp;Category=Doang+nghiệp+tr&ecirc;n+địa+b&agrave;n&amp;Mode=2"><span style="color: black; mso-themecolor: text1">DOANH NGHIỆP TR&Ecirc;N ĐỊA B&Agrave;N</span></a><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>26 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/webpages/home/home.faces"><span style="color: black; mso-themecolor: text1">TRA CỨU C&Ocirc;NG B&Aacute;O</span></a><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>27 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn/bang_gia_dat_tphcm"><span style="color: black; mso-themecolor: text1">TRA CỨU GI&Aacute; ĐẤT</span></a><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>28 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="http://www.hochiminhcity.gov.vn/MauCongChung/Forms/AllItems.aspx"><span style="color: black; mso-themecolor: text1">76 BIỂU MẪU</span></a><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 36pt; line-height: 150%; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 42.55pt"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>29 <span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: black; line-height: 150%; mso-themecolor: text1"><a href="http://www1.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/thongtinchung/lists/posts/post.aspx?Source=%2fthongtinchung&amp;Category=Dự+&aacute;n+đầu+tư&amp;Mode=2"><span style="color: black; mso-themecolor: text1">DỰ &Aacute;N ĐẦU TƯ</span></a><o:p></o:p></span></b></p>
bản đồ quy hoạchDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red; font-size: 10pt">BẢN ĐỒ QUY HOẠCH CHI TIẾT X&Acirc;Y DỰNG KHU D&Acirc;N CƯ HUYỆN NH&Agrave; B&Egrave;</span></b></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="http://nhabe.hochiminhcity.gov.vn/pages/sdd2016.aspx">Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="http://nhabe.hochiminhcity.gov.vn/pages/khsdd2015.aspx?PageView=Shared">Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2015</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/xanhanduc.aspx">Khu d&acirc;n cư X&atilde; Nhơn Đức &ndash; Huyện Nh&agrave; B&egrave;<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/ngabanhanduc.aspx">Khu d&acirc;n cư ng&atilde; ba Nhơn Đức<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/thitranphuxuan.aspx">Khu d&acirc;n cư thị trấn ph&uacute; xu&acirc;n<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khuhiepphuoc1.aspx">Khu nh&agrave; ở t&aacute;i định cư Hiệp Phước 1<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khuhiepphuoc2.aspx">Khu nh&agrave; ở t&aacute;i định cư Hiệp Phước 2<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-cd-truong-vy.aspx">Khu nh&agrave; d&acirc;n cư c&ocirc;ng ty Trường Vỹ<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-nha-o-cong-an.aspx">Khu nh&agrave; ở c&ocirc;ng an<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-tdc-cty-ipc.aspx">Khu nh&agrave; t&aacute;i định cư c&ocirc;ng ty IPC<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-chien-si-bpsg.aspx">Khu nh&agrave; c&aacute;n bộ chiến sĩ Bi&ecirc;n ph&ograve;ng cảng SG<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-nd-ha-tang-sg.aspx">Khu DC Nhơn Đức hạ tầng s&agrave;i g&ograve;n<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-nd-cty-kd-nha-sg.aspx">Khu DC Nhơn Đức cty kinh doanh nh&agrave; s&agrave;i g&ograve;n<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-nd-tdc-28ha.aspx">Khu DC Nhơn Đức t&aacute;i định cư 28ha<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-anhtuan.aspx">Khu d&acirc;n cư Anh Tuấn<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-chung-cu-antien.aspx">Khu chung cư An Tiến<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dong-mekong.aspx">Khu d&acirc;n cư 11B v&agrave; cụm nh&agrave; ở Đ&ocirc;ng M&ecirc;K&ocirc;ng<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-cao-cap-bao-long.aspx">Khu nh&agrave; ở cao cấp Bảo Long<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-tien-thinh.aspx">Khu d&acirc;n cư Kiến Thịnh<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-tan-an-huy.aspx">Khu d&acirc;n cư c&ocirc;ng ty T&acirc;n An Huy<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-thanh-nhut.aspx">Khu d&acirc;n cư c&ocirc;ng ty Thanh Nhựt<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-tran-thai.aspx">Khu d&acirc;n cư c&ocirc;ng ty Trần Th&aacute;i<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-phan-khu-12.aspx">Khu d&acirc;n cư ph&acirc;n khu 12<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-tdc-pt-quy-dat.aspx">Khu TĐC trung t&acirc;m PT quỹ đất <o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-phan-khu-4-6.aspx">Khu d&acirc;n cư ph&acirc;n khu 4, ph&acirc;n khu 6<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-phu-long.aspx">Khu d&acirc;n cư ph&acirc;n khu 5 Ph&uacute; Long<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-8-phu-long.aspx">Khu d&acirc;n cư ph&acirc;n khu 8 Ph&uacute; Long<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-p15a-phu-long.aspx">Khu d&acirc;n cư ph&acirc;n khu 15A Ph&uacute; Long<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-pk18a.aspx">Khu d&acirc;n cư dọc đường trục Bắc Nam, ph&acirc;n khu 18a<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-pk18b-20.aspx">Khu d&acirc;n cư Ph&uacute; Long, ph&acirc;n khu 18b, 20<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-nha-o-dg-nht.aspx">Khu nh&agrave; ở mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-phu-long-pk9.aspx">Khu d&acirc;n cư Ph&uacute; Long ph&acirc;n khu 9<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-phuockieng1.aspx">Khu định cư Phước Kiểng (giai đoạn 1)<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-phuockieng2.aspx">Khu định cư Phước Kiểng 2<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-tdc-lap-phuc.aspx">Khu t&aacute;i định cư Lập Ph&uacute;c<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-tmb-cc-hungphat.aspx">Khu&nbsp;chung cư Hưng Ph&aacute;t<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-nhonduc-phuockieng.aspx">Khu đ&ocirc; thị mới Nhơn Đức - Phước Kiểng <o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-cty-phu-dien1.aspx">Khu d&acirc;n cư c&ocirc;ng ty Ph&uacute; Điền 1<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-cty-phu-dien2.aspx">Khu d&acirc;n cư c&ocirc;ng ty Ph&uacute; Điền 2<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-cty-thanhnien.aspx">Khu d&acirc;n cư c&ocirc;ng ty Thanh Ni&ecirc;n<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-nha-o-gvlhp.aspx">Khu nh&agrave; ở gi&aacute;o vi&ecirc;n trường L&ecirc; Hồng Phong<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-tdc-du-an-t30.aspx">Khu t&aacute;i định cư dự &aacute;n T30<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-kdc-van-hung-phu.aspx">Điều chỉnh chi tiết khu nh&agrave; ở TT Ph&uacute; Xu&acirc;n<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-ctr-cang.aspx">Khu định cư x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh cảng<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-biet-thu-xapx.aspx">Khu biệt thự nh&agrave; vườn x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-van-hung-phu.aspx">Khu định cư c&ocirc;ng ty Vạn Hưng Ph&uacute; x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-cty-vanphathung.aspx">Khu định cư c&ocirc;ng ty Vạn Ph&aacute;t Hưng x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-phugia.aspx">Khu d&acirc;n cư Ph&uacute; Gia - x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-tdc-cty-dvic.aspx">Khu t&aacute;i định cư DVCI mở rộng<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-hiep-dat.aspx">Khu d&acirc;n cư c&ocirc;ng ty Hiệp Ph&aacute;t<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-tmb-cc-anh-tuan.aspx">Khu chung cư Anh Tuấn<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-cty-minh-long.aspx">Khu định cư c&ocirc;ng ty Minh Long<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-sgm.aspx">Khu định cư c&ocirc;ng ty S&agrave;i G&ograve;n Mới<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="/pages/khu-dc-hong-linh.aspx">Khu định cư Hồng Lĩnh<o:p></o:p></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Khu t&aacute;i định cư c&ocirc;ng ty DVCI</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/cumlongthoi.aspx">Bản đồ Cụm Long Thới</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/ranhdongduongvactydvci.aspx">Ranh đất của c&ocirc;ng ty Đ&ocirc;ng Dương v&agrave; c&ocirc;ng ty DVCI</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/nga-ba-nhon-duc.aspx">Quy hoạch khu d&acirc;n cư ng&atilde; ba nhơn đức</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/cty-kinhdoanh-nha-sg.aspx">Khu d&acirc;n cư nhơn đức - C&ocirc;ng ty KD nh&agrave; S&agrave;i G&ograve;n</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/kdc-va-taidinhcu-xanhonduc.aspx">Khu d&acirc;n cư v&agrave; t&aacute;i định cư x&atilde; Nhơn Đức</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/ap-3-xa-nhonduc.aspx">Khu d&acirc;n cư ấp 3 x&atilde; nhơn đức</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/khu-dan-cu-long-thoi-nhonduc.aspx">Khu d&acirc;n cư Long Thới - Nhơn Đức</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/khu-do-thi-moi-phuoc-loc.aspx">Khu đ&ocirc; thị mới Phước Lộc - Nhơn Đức</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/trung-tam-xa-nhon-duc.aspx">Khu trung t&acirc;m x&atilde; Nhơn Đức</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/khu-dat-phu-long.aspx">Khu đất Ph&uacute; Long</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/kdc-phuockien-doan-nguyenhuutho-levanluong.aspx">Khu d&acirc;n cư phước kiến, đoạn Nguyễn Hữu Thọ - L&ecirc; Văn Lương</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/kdc-giualevanluong-songlongkien-rachongbon.aspx">Khu d&acirc;n cư giữa đường L&ecirc; Văn Lương - S&ocirc;ng Long Kiển - Rạch &Ocirc;ng Bốn</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/kdc-phuockien-lamvien.aspx">Khu d&acirc;n cư Phước Kiển - L&acirc;m Vi&ecirc;n</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/kdc-ap4-xaphuockien.aspx">Khu d&acirc;n cư Ấp 4 - X&atilde; Phước Kiển</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/khunha-o-phuockien.aspx">Khu nh&agrave; ở - X&atilde; Phước Kiển</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/dieuchinhquyhoachchitiet-phuockien.aspx">Điều chỉnh quy hoạch chi tiết - X&atilde; Phước Kiển</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/qh-chitiet-kdcxaphuockien.aspx">Khu d&acirc;n cư kết hợp trung t&acirc;m thương mại-dịch vụ khoa học x&atilde; Phước Kiển</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/qh-chitiet-kdcxaphuockien.aspx">Quy hoạch chi tiết khu d&acirc;n cư x&atilde; Phước Kiển</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/qhchitiet-kdc-phiatay-phuocloc.aspx">Quy hoạch chi tiết Khu d&acirc;n cư Ph&iacute;a T&acirc;y x&atilde; Phước Lộc (Ấp 1)</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/phianamcangcaykho-phuocloc.aspx">Khu d&acirc;n cư phước lộc, ph&iacute;a nam cảng C&acirc;y Kh&ocirc;</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/kdc-bac-bo-bang.aspx">Khu d&acirc;n cư Bắc Bờ Băng - Ph&uacute; Xu&acirc;n</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/khutrungtam-vadancu-huyenly.aspx">Khu Trung T&acirc;m v&agrave; D&acirc;n cư Huyện Lỵ Nh&agrave; B&egrave;</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><a href="/pages/kdc-thitran-phu-xuan.aspx">Khu d&acirc;n cư thị trấn Ph&uacute; Xu&acirc;n</a></span></p>
Công tác tuyên truyềnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt"><span style="color: #ff0000"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">C&Ocirc;NG T&Aacute;C TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O</span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt">- <a target="_blank" href="/congtactuyengiao/lists/posts/post.aspx?Source=%2fcongtactuyengiao&amp;Category=C%c3%b4ng+t%c3%a1c+t%c6%b0+t%c6%b0%e1%bb%9fng&amp;Mode=2">C&ocirc;ng t&aacute;c tư tưởng</a><br />
- <a target="_blank" href="/congtactuyengiao/lists/posts/post.aspx?Source=%2fcongtactuyengiao&amp;Category=C%c3%b4ng+t%c3%a1c+khoa+gi%c3%a1o&amp;Mode=2">C&ocirc;ng t&aacute;c khoa gi&aacute;o</a><br />
- <a target="_blank" href="/congtactuyengiao/lists/posts/post.aspx?Source=%2fcongtactuyengiao&amp;Category=C%c3%b4ng+t%c3%a1c+hu%e1%ba%a5n+h%e1%bb%8dc&amp;Mode=2">C&ocirc;ng t&aacute;c huấn học</a><br />
- <a target="_blank" href="/congtactuyengiao/lists/posts/post.aspx?Source=%2fcongtactuyengiao&amp;Category=C%c3%b4ng+t%c3%a1c+nghi%c3%aan+c%e1%bb%a9u+d%c6%b0+lu%e1%ba%adn+x%c3%a3+h%e1%bb%99i&amp;Mode=2">C&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu dư luận x&atilde; hội</a><br />
- <a target="_blank" href="/congtactuyengiao/lists/posts/post.aspx?Source=%2fcongtactuyengiao&amp;Category=C%c3%b4ng+t%c3%a1c+l%e1%bb%8bch+s%e1%bb%ad+truy%e1%bb%81n+th%e1%bb%91ng&amp;Mode=2">C&ocirc;ng t&aacute;c lịch sử truyền thống.<o:p></o:p></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
ứng cử viên quốc hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p style="text-align: left"><span style="color: #3366ff"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Arial"><strong><span id="vi3_vi18_ctl00_lblNewsTitle">Danh s&aacute;ch c&aacute;c đơn vị ứng cử vi&ecirc;n đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIII tại TP Hồ Ch&iacute; Minh</span></strong></span></span></span></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left"><span style="color: #3366ff"><span style="font-family: Arial"><strong><a href="/bau-cu-2011/default.aspx">&lt;&lt;Quay lại trang bầu cử</a></strong></span></span></p>
<p style="text-align: left">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left">&nbsp;<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><strong>Đơn vị bầu cử Số 2: Huyện Nh&agrave; B&egrave;, huyện Cần Giờ v&agrave; quận 7 <br />
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.</strong></span></p>
<p style="text-align: left"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><br style="mso-special-character: line-break" />
<br style="mso-special-character: line-break" />
</span></p>
<p><u><font color="#800080">
<table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="900" align="left" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; margin: auto 6.75pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; mso-padding-alt: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt; mso-cellspacing: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-lspace: 9.0pt; mso-table-rspace: 9.0pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: page; mso-table-left: 32.05pt; mso-table-top: 27.1pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext">
    <tbody>
        <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
            <td width="28" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 21pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">STT</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="109" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 81.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">HỌ V&Agrave; T&Ecirc;N</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">NG&Agrave;Y SINH</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 25.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">GIỚI T&Iacute;NH</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="99" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 74.05pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">QU&Ecirc; QU&Aacute;N</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="105" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 79.1pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">NƠI CƯ TR&Uacute;</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="33" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 24.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">D&Acirc;N TỘC</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="43" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 32.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">T&Ocirc;N GI&Aacute;O</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="42" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 31.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">TR&Igrave;NH ĐỘ HỌC VẤN</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="61" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 46.1pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">TR&Igrave;NH ĐỘ CHUY&Ecirc;N M&Ocirc;N</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="107" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 80.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">NGHỀ NGHIỆP CHỨC VỤ</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="130" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 97.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">NƠI L&Agrave;M VIỆC</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">NG&Agrave;Y V&Agrave;O ĐẢNG</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="41" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 30.75pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">ĐBQH KHO&Aacute;</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="57" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 43pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">ĐBHĐND KHO&Aacute;, CẤP</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 1">
            <td valign="top" width="28" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 21pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">1<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="109" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 81.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Phạm Thị Hồng &Aacute;nh &nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">28/8/1977&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="34" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 25.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Nữ&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="99" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 74.05pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Tr&agrave; Vinh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="105" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 79.1pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">7 Huỳnh Khương Ninh, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="33" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 24.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kinh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="43" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 32.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Phật&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="42" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 31.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Đại học&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="61" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 46.1pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Cử nh&acirc;n bi&ecirc;n kịch - Điện ảnh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="107" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 80.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Diễn vi&ecirc;n, Hội vi&ecirc;n Hội Điện ảnh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="130" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 97.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Hội Điện ảnh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="41" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 30.75pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="57" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 43pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kh&ocirc;ng&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 2">
            <td valign="top" width="28" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 21pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">2<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="109" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 81.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Trương Thị &Aacute;nh &nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">13/3/1959&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="34" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 25.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Nữ&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="99" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 74.05pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">X&atilde; T&acirc;n Định, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="105" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 79.1pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">162 C&ocirc; Giang, phường C&ocirc; Giang, quận 1, TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="33" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 24.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kinh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="43" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 32.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kh&ocirc;ng&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="42" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 31.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Thạc sỹ&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="61" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 46.1pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Thạc sỹ kinh tế ch&iacute;nh trị, Cử nh&acirc;n luật, H&agrave;nh ch&iacute;nh, Cử nh&acirc;n Ch&iacute;nh trị&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="107" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 80.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="130" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 97.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">03/02/1981&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="41" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 30.75pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">XII&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="57" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 43pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">ĐB HĐND th&agrave;nh phố kh&oacute;a 6, 7&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 3">
            <td valign="top" width="28" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 21pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">3<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="109" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 81.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Ng&ocirc; Ngọc B&igrave;nh &nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">10/12/1957&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="34" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 25.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Nam&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="99" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 74.05pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Long Phước, thị x&atilde; B&agrave; Rịa, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="105" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 79.1pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">72 Huỳnh Tịnh Của, Phước Trung, thị x&atilde; B&agrave; Rịa, tỉnh B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="33" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 24.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kinh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="43" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 32.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kh&ocirc;ng&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="42" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 31.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Đại học&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="61" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 46.1pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Cử nh&acirc;n qu&acirc;n sự - ch&iacute;nh trị, Cao cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="107" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 80.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Thiếu tướng, Ph&oacute; Tư lệnh Qu&acirc;n khu 7&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="130" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 97.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Bộ Tư lệnh Qu&acirc;n khu 7 - TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">25/05/1979&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="41" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 30.75pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="57" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 43pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Đại biểu HĐND cấp huyện&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 4">
            <td valign="top" width="28" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 21pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">4<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="109" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 81.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Trương Trọng Nghĩa &nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">28/2/1953&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="34" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 25.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Nam&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="99" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 74.05pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">X&atilde; Mỹ Lu&ocirc;ng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="105" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 79.1pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">134/3 Th&agrave;nh Th&aacute;i, phường 12, quận 10, TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="33" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 24.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kinh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="43" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 32.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kh&ocirc;ng&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="42" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 31.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Thạc sỹ&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="61" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 46.1pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Thạc sỹ Luật&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="107" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 80.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Ph&oacute; Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Luật sư Việt Nam, Ph&oacute; Chủ nhiệm đo&agrave;n luật sư th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="130" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 97.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Li&ecirc;n đo&agrave;n Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">29/12/1989&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="41" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 30.75pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="57" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 43pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">ĐB HĐND th&agrave;nh phố kh&oacute;a 4,7&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 5; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td valign="top" width="28" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 21pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">5<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="109" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 81.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">L&ecirc; Ki&ecirc;n Th&agrave;nh &nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">23/5/1955&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="34" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 25.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Nam&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="99" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 74.05pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">X&atilde; B&iacute;ch La, huyện Triệu Phong, Quảng Trị&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="105" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 79.1pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">220 Ph&uacute; Gia, phường T&acirc;n Phong, quận 7, TP.Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="33" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 24.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kinh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="43" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 32.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kh&ocirc;ng&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="42" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 31.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Tiến sỹ&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="61" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 46.1pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Tiến sỹ, Kỹ sư h&agrave;ng kh&ocirc;ng&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="107" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 80.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Chủ tịch Hội đồng quản trị&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="130" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 97.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">C&ocirc;ng ty cổ phần chế biến thực phẩm Th&aacute;i Minh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">06/05/1976&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="41" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 30.75pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="57" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 43pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-height-rule: exactly; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: page; mso-element-left: 32.1pt; mso-element-top: 27.1pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kh&ocirc;ng&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</font></u></p>
Ứng cử viên hđnd tpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody>
        <tr>
            <td id="MSOZoneCell_WebPartctl00_m_g_c26eea79_fca5_4d93_b06c_55904188260c" valign="top">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" toplevel="">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td valign="top">
                        <div id="WebPartctl00_m_g_c26eea79_fca5_4d93_b06c_55904188260c" class="ms-WPBody" allowexport="false" allowdelete="false" width="100%" haspers="false" webpartid="c26eea79-fca5-4d93-b06c-55904188260c">
                        <div id="ctl00_m_g_c26eea79_fca5_4d93_b06c_55904188260c">
                        <div id="ctl00_m_g_c26eea79_fca5_4d93_b06c_55904188260c_ctl00_mainPanel">
                        <div>
                        <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 14pt"><b><span style="color: rgb(51,102,153)"><font size="5" face="">Danh s&aacute;ch những người ứng cử Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố kh&oacute;a VIII nhiệm kỳ 2011-2016</font></span></b></span></p>
                        <p style="text-align: center"><span style="position: relative; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; top: 0.5pt; mso-text-raise: -.5pt">Đ<span style="letter-spacing: -0.05pt">ơ</span>n<span style="letter-spacing: 0.05pt"> v</span>ị<span style="letter-spacing: 0.05pt"> b</span>ầu<span style="letter-spacing: 0.05pt"> </span>cử<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">s</span>ố<span style="letter-spacing: 0.05pt"> 32</span>: <span style="letter-spacing: 0.05pt">hu</span><span style="letter-spacing: -0.2pt">y</span>ện<span style="letter-spacing: 0.05pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">N</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">h</span>&agrave; B&egrave;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p></o:p></span></p>
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 8.5pt; margin: 0.05pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8.5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                        <p style="text-align: center">
                        <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: auto auto auto 5.7pt; border-collapse: collapse; mso-table-layout-alt: fixed; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in">
                            <tbody>
                                <tr style="height: 12.95pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-height-rule: exactly">
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="34" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 25.6pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 14pt; margin: 0.45pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 3.65pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">S<span style="letter-spacing: 0.15pt">T</span>T</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="216" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 2.25in; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 14pt; margin: 0.55pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 0.8in 0pt 58.55pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">H</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">ọ<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">v</span>&agrave; <span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">t</span><span style="mso-font-width: 99%">&ecirc;n</span></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="69" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 51.7pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 5pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 110%; text-indent: 0.25pt; margin: 0in 13.05pt 0pt 13.85pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">N<span style="letter-spacing: -0.05pt">g</span>&agrave;y </span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">t<span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">h</span><span style="mso-font-width: 99%">&aacute;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g <span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>ăm <span style="letter-spacing: -0.05pt">s</span></span>i<span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">n</span><span style="mso-font-width: 99%">h</span></span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="31" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 23.3pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 5pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 110%; text-indent: -0.5pt; margin: 0in 0in 0pt 2.95pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Giới t&iacute;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h <span style="letter-spacing: 0.05pt">(</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>ữ)</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="45" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 33.7pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 110%; text-indent: -2.15pt; margin: 0in 5.85pt 0pt 10.65pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">D&acirc;n t<span style="letter-spacing: 0.05pt">ộ</span>c</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="48" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 0.5in; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 110%; text-indent: 0.5pt; margin: 0in 6.8pt 0pt 9.3pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.15pt; font-size: 10pt">T</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">&ocirc;</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">n <span style="letter-spacing: -0.05pt">g</span>i&aacute;o</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="84" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 63pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 14pt; margin: 0.45pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 12.2pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Q<span style="letter-spacing: -0.05pt">u</span>&ecirc;<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">q</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">u</span>&aacute;n</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="108" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 81pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 26.2pt 0pt 27pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Nơi<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">ở</span><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 1.2pt 20.8pt 0pt 21.7pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">h</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">iện<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">n</span><span style="mso-font-width: 99%">ay</span></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="102" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 76.55pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 3.35pt 0pt 4.2pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">Ch</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">ức<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">vụ</span>,<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">đ</span>ơn<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">v</span><span style="mso-font-width: 99%">ị</span><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 1.2pt 18.85pt 0pt 19.7pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">c<span style="letter-spacing: 0.05pt">&ocirc;</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span>t<span style="mso-font-width: 99%">&aacute;c</span></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="91" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 68.3pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 14pt; margin: 0.45pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 13.5pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Đả<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">v</span>i&ecirc;n</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="56" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 42pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 11pt; margin: 0.75pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 110%; margin: 0in 8.1pt 0pt 8.8pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">Đạ</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">i <span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">b</span>i<span style="mso-font-width: 99%">ểu </span>t&aacute;i<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">cử</span></span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="148" colspan="3" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 111.1pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 11.1pt; margin: 0in 35.45pt 0pt 36.35pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.15pt; font-size: 10pt">T</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">r</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">&igrave;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">đ</span><span style="mso-font-width: 99%">ộ</span></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="27" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 20.3pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 11pt; margin: 0.75pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 110%; text-indent: -0.35pt; margin: 0in -0.7pt 0pt 2.95pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">G<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>i c<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>&uacute;</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="height: 49.7pt; mso-yfti-irow: 1; mso-height-rule: exactly">
                                    <td valign="top" width="42" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.55pt; padding-right: 0in; height: 49.7pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 12pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 110%; text-indent: -1.2pt; margin: 0in 4.85pt 0pt 8.45pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">H<span style="letter-spacing: 0.05pt">ọ</span>c <span style="letter-spacing: -0.05pt">v</span>ấn</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="50" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 37.55pt; padding-right: 0in; height: 49.7pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 12pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 110%; text-indent: -7.7pt; margin: 0in 4.05pt 0pt 14.25pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">Ch</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">&iacute;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h t<span style="letter-spacing: 0.05pt">r</span>ị</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="56" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 42pt; padding-right: 0in; height: 49.7pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 12pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 110%; text-indent: -6.6pt; margin: 0in 2.15pt 0pt 12.2pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">Chu</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.2pt; font-size: 10pt">y</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">&ecirc;n <span style="letter-spacing: -0.2pt">m</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">&ocirc;</span>n</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="height: 73.45pt; mso-yfti-irow: 2; mso-height-rule: exactly">
                                    <td valign="top" width="34" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 25.6pt; padding-right: 0in; height: 73.45pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 7.6pt 0pt 8.4pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">1</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="216" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 2.25in; padding-right: 0in; height: 73.45pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 9pt; margin: 0.2pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 1.5pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; tab-stops: 119.0pt"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.1pt; font-size: 12pt">B</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt">&ugrave;i <span style="letter-spacing: -0.05pt">H</span>&ograve;a<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">A</span>n<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="69" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 51.7pt; padding-right: 0in; height: 73.45pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 7.85pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">9</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">/<span style="letter-spacing: 0.05pt">5</span>/<span style="letter-spacing: 0.05pt">197</span>0</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="31" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 23.3pt; padding-right: 0in; height: 73.45pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="45" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 33.7pt; padding-right: 0in; height: 73.45pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 6.9pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Ki<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="48" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 0.5in; padding-right: 0in; height: 73.45pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 4.4pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">K<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">&ocirc;</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="84" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 63pt; padding-right: 0in; height: 73.45pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 11pt; margin: 0.25pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 110%; margin: 0in 5.85pt 0pt 6.55pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">X&atilde;<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span>H<span style="letter-spacing: 0.05pt">&ograve;</span>a<span style="letter-spacing: -0.1pt"> <span style="mso-font-width: 99%">A</span></span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">n</span><span style="mso-font-width: 99%">, </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">hu</span><span style="letter-spacing: -0.2pt">y</span>ện<span style="letter-spacing: -0.3pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">C</span><span style="mso-font-width: 99%">ao </span><span style="letter-spacing: -0.1pt">L</span>&atilde;<span style="letter-spacing: -0.05pt">nh</span>,<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span>t<span style="mso-font-width: 99%">ỉ<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h </span>Đ<span style="letter-spacing: 0.05pt">ồ</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.15pt; mso-font-width: 99%">T</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">h</span><span style="mso-font-width: 99%">&aacute;p</span></span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="108" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 81pt; padding-right: 0in; height: 73.45pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 7.5pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 7.5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 110%; margin: 0in 0.8pt 0pt 1.6pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">72</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">6<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span>N<span style="letter-spacing: -0.05pt">gu</span><span style="letter-spacing: -0.2pt">y</span>ễn<span style="letter-spacing: -0.35pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">K</span>i<span style="mso-font-width: 99%">ệ<span style="letter-spacing: -0.2pt">m</span>, </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">p</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>ườ<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g<span style="letter-spacing: -0.35pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">4</span>, <span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">q</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">u</span><span style="mso-font-width: 99%">ận </span><span style="letter-spacing: 0.1pt">P</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>&uacute;<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">N<span style="letter-spacing: -0.05pt">hu</span>ận</span></span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="102" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 76.55pt; padding-right: 0in; height: 73.45pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 11pt; margin: 0.25pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 110%; margin: 0in 6.2pt 0pt 7pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">H<span style="letter-spacing: -0.05pt">u</span><span style="letter-spacing: -0.2pt">y</span>ện<span style="letter-spacing: -0.3pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">ủ</span>y<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">v</span>i<span style="mso-font-width: 99%">&ecirc;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>, </span><span style="letter-spacing: 0.1pt">P</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>&oacute;<span style="letter-spacing: -0.05pt"> Ch</span>ủ<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span>t<span style="mso-font-width: 99%">ịch </span>U<span style="letter-spacing: 0.05pt">B</span>ND<span style="letter-spacing: -0.3pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">hu</span><span style="letter-spacing: -0.2pt; mso-font-width: 99%">y</span><span style="mso-font-width: 99%">ện </span>N<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>&agrave;<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">B</span><span style="mso-font-width: 99%">&egrave;</span></span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="91" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 68.3pt; padding-right: 0in; height: 73.45pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 13pt; margin: 0.95pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 13pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 11.1pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">06</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">/<span style="letter-spacing: 0.05pt">12</span>/<span style="letter-spacing: 0.05pt">199</span>7</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="56" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 42pt; padding-right: 0in; height: 73.45pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="42" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.55pt; padding-right: 0in; height: 73.45pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 13pt; margin: 0.95pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 13pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 110%; margin: 0in 5.9pt 0pt 8.45pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Đại <span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">ọ</span>c</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="50" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 37.55pt; padding-right: 0in; height: 73.45pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 2.35pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">C</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">ao<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span>cấp</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="56" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 42pt; padding-right: 0in; height: 73.45pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 110%; text-indent: 0.1pt; margin: 4.9pt -0.5pt 0pt 0.4pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">KS<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">H&agrave;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g </span>Hải,<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">C</span><span style="mso-font-width: 99%">N </span>X&acirc;y<span style="letter-spacing: -0.3pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">d</span><span style="mso-font-width: 99%">ự<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g </span>Đả<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">v</span><span style="mso-font-width: 99%">&agrave; <span style="letter-spacing: -0.05pt">C</span>QNN</span></span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="27" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 20.3pt; padding-right: 0in; height: 73.45pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="height: 48.95pt; mso-yfti-irow: 3; mso-height-rule: exactly">
                                    <td valign="top" width="34" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 25.6pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 7.6pt 0pt 8.4pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">2</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="216" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 2.25in; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 6.5pt; margin: 0.45pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 6.5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 1.5pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; tab-stops: 119.0pt"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 12pt">Đ</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt">inh Thị Th<span style="letter-spacing: -0.05pt">&aacute;</span>i<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">H</span>i<span style="letter-spacing: -0.05pt">ề</span>n<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="69" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 51.7pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 5.35pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">25</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">/<span style="letter-spacing: 0.05pt">8</span>/<span style="letter-spacing: 0.05pt">198</span>2</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="31" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 23.3pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 6.4pt 0pt 7.3pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">x</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="45" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 33.7pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 6.9pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Ki<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="48" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 0.5in; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 4.4pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">K<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">&ocirc;</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="84" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 63pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10.5pt; margin: 0in 12.75pt 0pt 13.8pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">X&atilde;<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">K</span>i<span style="mso-font-width: 99%">m</span><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 12.5pt; margin: 0.2pt 2pt 0pt 2.8pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">Chung</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">,<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">hu</span><span style="letter-spacing: -0.2pt; mso-font-width: 99%">y</span><span style="mso-font-width: 99%">ện </span>H<span style="letter-spacing: 0.05pt">o</span>&agrave;i<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">Đức, </span><span style="letter-spacing: 0.15pt">T</span><span style="letter-spacing: 0.1pt">P</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">.</span>H&agrave;<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">N<span style="letter-spacing: 0.05pt">ộ</span></span>i</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="108" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 81pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 10.5pt; margin: 0in 2.7pt 0pt 3.85pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">8</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">8 <span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>ẻm<span style="letter-spacing: -0.3pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">24</span>,<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.1pt; mso-font-width: 99%">P</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">h</span><span style="mso-font-width: 99%">ạm</span><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 12.5pt; margin: 0.2pt -0.3pt 0pt 0.55pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Hữu<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.1pt">L</span>ầ<span style="letter-spacing: -0.05pt">u</span>,<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">x</span>&atilde;<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.1pt; mso-font-width: 99%">P</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">h</span><span style="mso-font-width: 99%">ước </span>Kiể<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>,<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">hu</span><span style="letter-spacing: -0.2pt">y</span>ện<span style="letter-spacing: -0.3pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">N<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>&agrave; <span style="letter-spacing: 0.05pt">B</span>&egrave;</span></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="102" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 76.55pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 5pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 110%; margin: 0in 0.15pt 0pt 1pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">H<span style="letter-spacing: -0.05pt">u</span><span style="letter-spacing: -0.2pt">y</span>ện<span style="letter-spacing: -0.3pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">ủ</span>y<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">v</span>i&ecirc;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>,<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">B</span>&iacute; t<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>ư<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">hu</span><span style="letter-spacing: -0.2pt">y</span>ện<span style="letter-spacing: -0.3pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">Đ<span style="letter-spacing: 0.05pt">o</span>&agrave;n </span>N<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>&agrave;<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">B</span><span style="mso-font-width: 99%">&egrave;</span></span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="91" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 68.3pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 11pt; margin: 0.75pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot