Modify settings and columns
  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
XmlContentLọc
LeftMenuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<Pages>
  <PageItem Title="GIỚI THIỆU CHUNG" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Giới thiệu chung" Type="" Link="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=%2fgioithieu&amp;Category=Gi%e1%bb%9bi+thi%e1%bb%87u+chung&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Địa lý" Type="" Link="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=%2fgioithieu&amp;Category=%c4%90%e1%bb%8ba+l%c3%bd&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Sơ đồ tổ chức" Type="" Link="/pages/so-do-to-chuc.aspx" Target="_self" Desc="Sơ đồ tổ chức" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
      <PageItem Title="Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Nhà Bè" Type="" Link="/pages/vpdkdd.aspx" Target="_self" Desc="Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Nhà Bè" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè" Type="" Link="/pages/-pages-vpub.aspx" Target="_self" Desc="Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình" Type="" Link="/pages/bqldtxd.aspx" Target="_self" Desc="Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Phòng TNMT" Type="" Link="/pages/-pages-ptnmt-aspx.aspx" Target="_self" Desc="Phòng TNMT" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Phòng QLĐT" Type="" Link="/pages/-pages-pqldt.aspx" Target="_self" Desc="Phòng QLĐT" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="UBND xã Phước Kiển" Type="" Link="/pages/xaphuockien.aspx" Target="_self" Desc="UBND xã Phước Kiển" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Phòng Văn hóa và Thông tin" Type="" Link="/pages/pvhtt.aspx" Target="_self" Desc="Phòng Văn hóa và Thông tin" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Phòng Lao động Thương binh và Xã hội" Type="" Link="/pages/ldtbxh.aspx" Target="_self" Desc="Phòng Lao động Thương binh và Xã hội" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Phòng Tài chính - Kế hoạch" Type="" Link="/pages/tckh.aspx" Target="_self" Desc="Phòng Tài chính - Kế hoạch" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Phòng Tư pháp" Type="" Link="/pages/tuphap.aspx" Target="_self" Desc="Phòng Tư pháp" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Phòng Kinh tế" Type="" Link="/pages/kinhte.aspx" Target="_self" Desc="Phòng Kinh tế" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Phòng Y tế" Type="" Link="/pages/yte.aspx" Target="_self" Desc="Phòng Y tế" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Ban Bồi thường GPMB" Type="" Link="/pages/bbtgpmb.aspx" Target="_self" Desc="Ban Bồi thường GPMB" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="UBND xã Hiệp Phước" Type="" Link="/pages/hiepphuoc.aspx" Target="_self" Desc="UBND xã Hiệp Phước" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="UBND xã Phước Lộc" Type="" Link="/pages/phuocloc.aspx" Target="_self" Desc="UBND xã Phước Lộc" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="UBND Huyện" Type="" Link="/pages/ubnd.aspx" Target="_self" Desc="UBND Huyện" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="UBND Thị trấn Nhà Bè" Type="" Link="/pages/ttnb.aspx" Target="_self" Desc="UBND Thị trấn Nhà Bè" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Thanh tra Huyện" Type="" Link="/pages/thanhtra.aspx" Target="_self" Desc="Thanh tra Huyện" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="UBND xã Nhơn Đức" Type="" Link="/pages/xanhonduc.aspx" Target="_self" Desc="UBND xã Nhơn Đức" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Phòng Giáo dục và Đào tạo" Type="" Link="/pages/pgd.aspx" Target="_self" Desc="Phòng Giáo dục và Đào tạo" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="UBND xã Phú Xuân" Type="" Link="/pages/xaphuxuan.aspx" Target="_self" Desc="UBND xã Phú Xuân" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Phòng Nội vụ" Type="" Link="/pages/noivu.aspx" Target="_self" Desc="Phòng Nội vụ" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Ủy ban nhân dân xã Long Thới" Type="" Link="/pages/xalt.aspx" Target="_self" Desc="Ủy ban nhân dân xã Long Thới" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    </PageItem>
    <PageItem Title="Bản đồ" Type="" Link="/pages/ban-do1.aspx" Target="_self" Desc="Bản đồ" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
      <PageItem Title="Bản đồ test" Type="" Link="/pages/bandotestt.aspx" Target="_self" Desc="Bản đồ test" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    </PageItem>
    <PageItem Title="Các địa chỉ cần biết" Type="" Link="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=%2fgioithieu&amp;Category=C%c3%a1c+%c4%91%e1%bb%8ba+ch%e1%bb%89+c%e1%ba%a7n+bi%e1%ba%bft&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Các địa chỉ cần biết" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="TIN TỨC SỰ KIỆN" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=/tintuc&amp;Category=&amp;Mode=0" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Bản tin Huyện" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=B%e1%ba%a3n+tin+huy%e1%bb%87n&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Bản tin Huyện" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Tin Quản lý đô thị" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Tin+qu%e1%ba%a3n+l%c3%bd+%c4%91%c3%b4+th%e1%bb%8b&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Tin Quản lý đô thị" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Tin LĐ - TB - XH" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Tin+lao+%c4%91%e1%bb%99ng+th%c6%b0%c6%a1ng+binh+x%c3%a3+h%e1%bb%99i&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Tin LĐ - TB - XH" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Tin Tài nguyên và môi trường" Type="" Link="http://nhabe.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Tin+Tài+Nguyên+và+môi+trường&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Tin Tài nguyên và môi trường" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Tin VHTT và TDTT" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Tin+v%c4%83n+h%c3%b3a+th%c3%b4ng+tin+v%c3%a0+th%e1%bb%83+d%e1%bb%a5c+th%e1%bb%83+thao&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Tin VHTT và TDTT" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Tin Kinh tế" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Tin+kinh+t%e1%ba%bf+&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Tin Kinh tế" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Tin Giáo dục" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Tin+gi%c3%a1o+d%e1%bb%a5c&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Tin Giáo dục" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="MTTQ Và  Đoàn thể" Type="" Link="/mttqdoanthe/lists/posts/post.aspx?Source=%2fmttqdoanthe&amp;Category=M%e1%ba%b7t+Tr%e1%ba%adn+T%e1%bb%95+Qu%e1%bb%91c+V%c3%a0+%c4%90o%c3%a0n+th%e1%bb%83&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="MTTQ Và  Đoàn thể" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Tin Công đoàn" Type="" Link="/pages/-tintuc-lists-posts-post-aspx-source-2ftintuc-category-tin-c-c3-b4ng-c4-91o-c3-a0n-mode-2.aspx" Target="_self" Desc="Tin Công đoàn" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="UBND Xã - Thị trấn" Type="" Link="/ubnd/lists/posts/post.aspx?Source=%2fubnd&amp;Category=UBND+X%c3%a3+-+Th%e1%bb%8b+tr%e1%ba%a5n&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="UBND Xã - Thị trấn" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Cải cách hành chính" Type="" Link="http://nhabe.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=C%e1%ba%a3i+c%c3%a1ch+h%c3%a0nh+ch%c3%adnh&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Cải cách hành chính" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Công tác Dân tộc" Type="" Link="http://nhabe.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Công+tác+Dân+tộc&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Công tác Dân tộc" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="CHỈ̉ ĐẠO ĐIỀU HÀNH" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="THÔNG CÁO BÁO CHÍ" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
      <PageItem Title="Người phát ngôn" Type="" Link="/pages/nguoiphatngon.aspx" Target="_self" Desc="Người phát ngôn" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Văn bản tham khảo" Type="" Link="/pages/van-ban-tham-khao.aspx" Target="_self" Desc="Văn bản tham khảo" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
      <PageItem Title="Thông báo cần biết" Type="" Link="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/thongtinchung/default.aspx?Source=%2fthongtinchung&amp;Category=Th%c3%b4ng+b%c3%a1o+c%e1%ba%a7n+bi%e1%ba%bft&amp;ItemID=4" Target="_self" Desc="Nội dung thông cáo báo chí, thông tin cần biết,.." AntiAnonymous="false" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    </PageItem>
    <PageItem Title="Văn bản chỉ đạo điều hành" Type="" Link="/pages/vanban-chidaodieuhanh.aspx" Target="_self" Desc="Văn bản chỉ đạo điều hành" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Thông tin chỉ đạo điều hành" Type="" Link="/chidaodieuhanh/lists/posts/post.aspx?Source=%2fchidaodieuhanh&amp;Category=Th%C3%B4ng%20tin%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BA%A1o%20%C4%91i%E1%BB%81u%20h%C3%A0nh&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Thông tin chỉ đạo điều hành" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Phản hồi ý kiến của tổ chức cá nhân" Type="" Link="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/pages/hoi-dap.aspx" Target="_self" Desc="Phản hồi ý kiến của tổ chức cá nhân" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Phản hồi ý kiến của tổ chức - cá nhân" Type="" Link="/chidaodieuhanh/lists/posts/post.aspx?Source=%2fchidaodieuhanh&amp;Category=Ph%E1%BA%A3n%20h%E1%BB%93i%20%C3%BD%20ki%E1%BA%BFn%20c%E1%BB%A7a%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20-%20c%C3%A1%20nh%C3%A2n&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Phản hồi ý kiến của tổ chức - cá nhân" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Lịch làm việc của lãnh đạo" Type="" Link="/chidaodieuhanh/lists/posts/post.aspx?Source=%2fchidaodieuhanh&amp;Category=L%E1%BB%8Bch%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%20c%E1%BB%A7a%20l%C3%A3nh%20%C4%91%E1%BA%A1o&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Lịch làm việc của lãnh đạo" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Lịch tiếp công dân của lãnh đạo" Type="" Link="/chidaodieuhanh/lists/posts/post.aspx?Source=%2fchidaodieuhanh&amp;Category=L%e1%bb%8bch+ti%e1%ba%bfp+c%c3%b4ng+d%c3%a2n+c%e1%bb%a7a+l%c3%a3nh+%c4%91%e1%ba%a1o&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Lịch tiếp công dân của lãnh đạo" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Khen thưởng - Xử phạt" Type="" Link="/chidaodieuhanh/lists/posts/post.aspx?Source=%2fchidaodieuhanh&amp;Category=KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Khen thưởng - Xử phạt" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại" Type="" Link="/chidaodieuhanh/lists/posts/post.aspx?Source=%2fchidaodieuhanh&amp;Category=Th%c3%b4ng+tin+k%e1%ba%bft+qu%e1%ba%a3+gi%e1%ba%a3i+quy%e1%ba%bft+khi%e1%ba%bfu+n%e1%ba%a1i&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Tài liệu hội nghị" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=t%E0i%20li%u1EC7u%20h%u1ED9i%20ngh%u1ECB&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Tài liệu hội nghị" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Kết luận thanh tra" Type="" Link="http://nhabe.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=k%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn%20thanh%20tra&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Kết luận thanh tra" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="ĐẢNG BỘ" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Hoạt động" Type="" Link="/dangbo/lists/posts/post.aspx?Source=%2fdangbo&amp;Category=Ho%e1%ba%a1t+%c4%91%e1%bb%99ng&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Hoạt động" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015" Type="" Link="/dangbo/lists/posts/post.aspx?Source=%2fdangbo&amp;Category=Ban+ch%e1%ba%a5p+h%c3%a0nh+%c4%90%e1%ba%a3ng+b%e1%bb%99+nhi%e1%bb%87m+k%e1%bb%b3+2010+-+2015&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Điều lệ Đảng" Type="" Link="/dangbo/lists/posts/post.aspx?Source=%2fdangbo&amp;Category=%c4%90i%e1%bb%81u+l%e1%bb%87+%c4%90%e1%ba%a3ng&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Điều lệ Đảng" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Học tập NQ Đảng" Type="" Link="/dangbo/lists/posts/post.aspx?Source=%2fdangbo&amp;Category=H%e1%bb%8dc+t%e1%ba%adp+NQ+%c4%90%e1%ba%a3ng&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Học tập NQ Đảng" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Văn kiện Đại hội X" Type="" Link="/dangbo/lists/posts/post.aspx?Source=%2fdangbo&amp;Category=V%c4%83n+ki%e1%bb%87n+%c4%90%e1%ba%a1i+h%e1%bb%99i+X&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Văn kiện Đại hội X" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Văn kiện Đại hội IX" Type="" Link="/dangbo/lists/posts/post.aspx?Source=%2fdangbo&amp;Category=V%c4%83n+ki%e1%bb%87n+%c4%90%e1%ba%a1i+h%e1%bb%99i+IX&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Văn kiện Đại hội IX" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Tư liệu khác" Type="" Link="/dangbo/lists/posts/post.aspx?Source=%2fdangbo&amp;Category=T%c6%b0+li%e1%bb%87u+kh%c3%a1c&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Tư liệu khác" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="ỦY BAN NHÂN DÂN" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Hoạt động" Type="" Link="/ubnd/lists/posts/post.aspx?Source=%2fubnd&amp;Category=Ho%e1%ba%a1t+%c4%91%e1%bb%99ng&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Hoạt động" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Thông báo kết luận chỉ đạo - điều hành" Type="" Link="/ubnd/lists/posts/post.aspx?Source=%2fubnd&amp;Category=Th%c3%b4ng+b%c3%a1o+k%e1%ba%bft+lu%e1%ba%adn+ch%e1%bb%89+%c4%91%e1%ba%a1o+-+%c4%91i%e1%bb%81u+h%c3%a0nh&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Thông báo kết luận chỉ đạo - điều hành" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Báo cáo Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh" Type="" Link="/ubnd/lists/posts/post.aspx?Source=%2fubnd&amp;Category=B%c3%a1o+c%c3%a1o+Kinh+t%e1%ba%bf+-+X%c3%a3+h%e1%bb%99i%2c+Qu%e1%bb%91c+ph%c3%b2ng+-+An+ninh&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Báo cáo Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện" Type="" Link="/ubnd/lists/posts/post.aspx?Source=%2fubnd&amp;Category=Th%e1%bb%b1c+hi%e1%bb%87n+Ngh%e1%bb%8b+quy%e1%ba%bft+%c4%90%e1%ba%a1i+h%e1%bb%99i+%c4%90%e1%ba%a3ng+b%e1%bb%99+Huy%e1%bb%87n&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Thường trực UBND và các Ủy viên" Type="" Link="/ubnd/lists/posts/post.aspx?Source=%2fubnd&amp;Category=Th%c6%b0%e1%bb%9dng+tr%e1%bb%b1c+UBND+v%c3%a0+c%c3%a1c+%e1%bb%a6y+vi%c3%aan&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Thường trực UBND và các Ủy viên" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Các Phòng ban" Type="" Link="/ubnd/lists/posts/post.aspx?Source=%2fubnd&amp;Category=C%c3%a1c+Ph%c3%b2ng+ban&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Các Phòng ban" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Quyết định Ủy ban" Type="" Link="/pages/quyetdinh.aspx" Target="_self" Desc="Quyết định Ủy ban" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Phổ biến chế độ - chính sách" Type="" Link="/tuyentruyen/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftuyentruyen&amp;Category=Ph%E1%BB%95%20bi%E1%BA%BFn%20ch%E1%BA%BF%20%C4%91%E1%BB%99%20-%20ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Phổ biến chế độ - chính sách" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Hướng dẫn thực hiện pháp luật" Type="" Link="/tuyentruyen/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftuyentruyen&amp;Category=H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Hướng dẫn thực hiện pháp luật" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Tuyên truyền Hiến Pháp" Type="" Link="/tuyentruyen/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftuyentruyen&amp;Category=Tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n%20Hi%E1%BA%BFn%20Ph%C3%A1p&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Tuyên truyền Hiến Pháp" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Tranh cổ động" Type="" Link="/tuyentruyen/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftuyentruyen&amp;Category=Tranh+c%e1%bb%95+%c4%91%e1%bb%99ng&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Tranh cổ động" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Góp ý BLDS" Type="" Link="/pages/gop-y-ds.aspx" Target="_self" Desc="Góp ý BLDS" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Nhà Bè - 40 năm xây dựng và phát triển" Type="" Link="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/tuyentruyen/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftuyentruyen&amp;Category=Nh%c3%a0+B%c3%a8+-+40+n%c4%83m+x%c3%a2y+d%e1%bb%b1ng+v%c3%a0+ph%c3%a1t+tri%e1%bb%83n&amp;ItemID=101&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Nhà Bè - 40 năm xây dựng và phát triển" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI" Type="" Link="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/tuyentruyen/default.aspx?Source=%2ftuyentruyen&amp;Category=%c4%90%e1%ba%a1i+h%e1%bb%99i+%c4%91%e1%ba%a1i+bi%e1%bb%83u+%c4%90%e1%ba%a3ng+b%e1%bb%99+huy%e1%bb%87n+Nh%c3%a0+B%c3%a8+l%e1%ba%a7n+th%e1%bb%a9+XI&amp;ItemID=98&amp;Mode=1" Target="_self" Desc="Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Chào mừng Đại hội Đảng" Type="" Link="/tuyentruyen/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftuyentruyen&amp;Category=Ch%c3%a0o+m%e1%bb%abng+%c4%90%e1%ba%a1i+h%e1%bb%99i+%c4%90%e1%ba%a3ng&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Chào mừng Đại hội Đảng" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021" Type="" Link="/tuyentruyen/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftuyentruyen&amp;Category=B%c3%a2%cc%80u+c%c6%b0%cc%89+%c4%91a%cc%a3i+bi%c3%aa%cc%89u+Qu%c3%b4%cc%81c+h%c3%b4%cc%a3i+kho%cc%81a+XIV+va%cc%80+%c4%91a%cc%a3i+bi%c3%aa%cc%89u+H%c4%90ND&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="MTTQ &amp; Đoàn thể" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Ủy ban mặt trận tổ quốc" Type="" Link="/mttqdoanthe/lists/posts/post.aspx?Source=%2fmttqdoanthe&amp;Category=%e1%bb%a6y+ban+m%e1%ba%b7t+tr%e1%ba%adn+t%e1%bb%95+qu%e1%bb%91c&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Ủy ban mặt trận tổ quốc" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Hội Liên hiệp Phụ nữ" Type="" Link="/mttqdoanthe/lists/posts/post.aspx?Source=%2fmttqdoanthe&amp;Category=H%e1%bb%99i+Li%c3%aan+hi%e1%bb%87p+Ph%e1%bb%a5+n%e1%bb%af&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Hội Liên hiệp Phụ nữ" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Liên Đoàn Lao động" Type="" Link="/mttqdoanthe/lists/posts/post.aspx?Source=%2fmttqdoanthe&amp;Category=Li%c3%aan+%c4%90o%c3%a0n+Lao+%c4%91%e1%bb%99ng&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Liên Đoàn Lao động" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Hội Cựu chiến binh" Type="" Link="/mttqdoanthe/lists/posts/post.aspx?Source=%2fmttqdoanthe&amp;Category=H%e1%bb%99i+C%e1%bb%b1u+chi%e1%ba%bfn+binh&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Hội Cựu chiến binh" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Hội Nông dân" Type="" Link="/mttqdoanthe/lists/posts/post.aspx?Source=%2fmttqdoanthe&amp;Category=H%e1%bb%99i+N%c3%b4ng+d%c3%a2n&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Hội Nông dân" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Hội Chữ thập đỏ" Type="" Link="/mttqdoanthe/lists/posts/post.aspx?Source=%2fmttqdoanthe&amp;Category=H%e1%bb%99i+Ch%e1%bb%af+th%e1%ba%adp+%c4%91%e1%bb%8f&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Hội Chữ thập đỏ" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Hội khuyến học" Type="" Link="/mttqdoanthe/lists/posts/post.aspx?Source=%2fmttqdoanthe&amp;Category=H%e1%bb%99i+khuy%e1%ba%bfn+h%e1%bb%8dc++&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Hội khuyến học" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Trung tâm dạy nghề" Type="" Link="/pages/trung-tam-day-nghe.aspx" Target="_self" Desc="Trung tâm dạy nghề" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Trung tâm TDTT" Type="" Link="/pages/trung-tam-tdtt.aspx" Target="_self" Desc="Trung tâm TDTT" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Trung tâm văn hóa" Type="" Link="/pages/trung-tam-van-hoa.aspx" Target="_self" Desc="Trung tâm văn hóa" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Trung tâm y tế" Type="" Link="/pages/trung-tam-y-te.aspx" Target="_self" Desc="Trung tâm y tế" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Trường học" Type="" Link="/pages/truong-hoc.aspx" Target="_self" Desc="Trường học" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Bệnh viện" Type="" Link="/pages/benh-vien.aspx" Target="_self" Desc="Bệnh viện" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Chi cục thuế" Type="" Link="/pages/chi-cuc-thue.aspx" Target="_self" Desc="Chi cục thuế" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="THÔNG TIN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Định hướng phát triển" Type="" Link="/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=%c4%90%e1%bb%8bnh+h%c6%b0%e1%bb%9bng+ph%c3%a1t+tri%e1%bb%83n&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Tình hình Kinh tế" Type="" Link="/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=T%c3%acnh+h%c3%acnh+kinh+t%e1%ba%bf&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Tình hình Kinh tế" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Thông tin quy hoạch" Type="" Link="/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=Th%c3%b4ng+tin+quy+ho%e1%ba%a1ch&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Thông tin quy hoạch" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Công khai quy hoạch" Type="" Link="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/pages/bandoqh-nhabe.aspx" Target="_self" Desc="Công khai quy hoạch" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Bản đồ quy hoạch đô thị" Type="" Link="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/pages/ban-do1.aspx" Target="_self" Desc="Bản đồ quy hoạch đô thị" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Bản đồ quy hoạch đôthị" Type="" Link="/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=B%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93%20quy%20ho%E1%BA%A1ch%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Bản đồ quy hoạch đôthị" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Quy hoạch và Kế hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên" Type="" Link="/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=Quy%20ho%E1%BA%A1ch%20v%C3%A0%20K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20khai%20th%C3%A1c%20t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20thi%C3%AAn%20nhi%C3%AAn&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Quy hoạch và Kế hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải" Type="" Link="/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=Quy%20ho%E1%BA%A1ch%20thu%20gom%2C%20t%C3%A1i%20ch%E1%BA%BF%2C%20x%E1%BB%AD%20l%C3%BD%20ch%E1%BA%A5t%20th%E1%BA%A3i&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Quy hoạch sử dụng đất Huyện Nhà Bè" Type="" Link="/pages/sddhuyennhabe.aspx" Target="_self" Desc="Quy hoạch sử dụng đất Huyện Nhà Bè" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Quy hoạch sử dụng đất Thị trấn Nhà Bè" Type="" Link="/pages/quyhoachttnb.aspx" Target="_self" Desc="Quy hoạch sử dụng đất Thị trấn Nhà Bè" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015" Type="" Link="/pages/khsdd2015.aspx" Target="_self" Desc="Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016" Type="" Link="/pages/sdd2016.aspx" Target="_self" Desc="Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN" Type="" Link="" Target="_self" Desc="Thủ tục hành chính + Dịch vụ công" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Thủ tục hành chính" Type="" Link="https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-category.html?tinh_bo=1&amp;tu_khoa=&amp;co_quan_cong_bo=411312&amp;cap_thuc_hien=-1&amp;linh_vuc=98&amp;loai_tthc=-1&amp;doi_tuong_thuc_hien=-1" Target="_self" Desc="Thủ tục hành chính" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Quy trình thực hiện TTHC" Type="" Link="/pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx" Target="_self" Desc="Quy trình thực hiện TTHC" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Hướng dẫn TTHC tại huyện" Type="" Link="/tuyentruyen/lists/posts/post.aspx?Source=/tuyentruyen&amp;Category=H%c6%b0%e1%bb%9bng+d%e1%ba%abn+th%e1%bb%a7+t%e1%bb%a5c+h%c3%a0nh+ch%c3%adnh+t%e1%ba%a1i+huy%e1%bb%87n&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Hướng dẫn TTHC tại huyện" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Cấp phép xây dựng trực tuyến" Type="" Link="http://cpxd.nhabe.hochiminhcity.gov.vn" Target="_self" Desc="Cấp phép xây dựng trực tuyến" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Cấp phép kinh doanh trực tuyến" Type="" Link="https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/icloudgate/version4/ps/page/bs/proc/thutuchanhchinh.cpx?secrd=Ah7Aug3V+oL6qLbXngQirEliH1HUf7aBjXE3LzNFiI+s6Ib4WuMMCHlbnnWexITLbVcnv8OAKmj1/X9Sc8l/rNxBWHvwRtc+z3VDRlQNaehyOhQ7csAgRw==" Target="_self" Desc="Cấp phép kinh doanh trực tuyến" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Đăng ký sử dụng lao động trực tuyến" Type="" Link="https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/icloudgate/version4/ps/page/bs/proc/thutuchanhchinh.cpx?secrd=dxuZDodNYgEe8iDlbqiNGe4Mp/5ATv+TubVLYlyixlXeHHTJHGDkFRTxYTAPBjX1V8cJGNBnFpmmZmEKfyTX1a56sFiP6UcMH7XrBfTsuwG/C7ErPEJATLkkFND6qUxJa/ns4X49ChE=" Target="_self" Desc="Đăng ký sử dụng lao động trực tuyến" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Cấp bản sao trích lục hộ tịch" Type="" Link="https://hotichtructuyen.moj.gov.vn/Index.do?request_locale=en_US" Target="_self" Desc="Cấp bản sao trích lục hộ tịch" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Đăng ký lĩnh vực Môi trường - Tài nguyên nước" Type="" Link="https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/icloudgate/version4/ps/page/bs/proc/thutuchanhchinh.cpx?secrd=Ah7Aug3V+oL6qLbXngQirEliH1HUf7aBjXE3LzNFiI+s6Ib4WuMMCHlbnnWexITLbVcnv8OAKmj1/X9Sc8l/rNxBWHvwRtc+vb2zM++uhCA8RYHbw2pgjfolg2ZGW1U4DztOISERjV059euRF7KchGv4yXrb1sPIWKe4eEqSjvI=" Target="_self" Desc="Đăng ký lĩnh vực Môi trường - Tài nguyên nước" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="DỰ ÁN  ĐẦU TƯ &amp; ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Các dự án đầu tư" Type="" Link="/duan/lists/posts/post.aspx?Source=%2fduan&amp;Category=C%C3%A1c%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20chu%E1%BA%A9n%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Các dự án đầu tư" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Dự án đang triển khai" Type="" Link="/duan/lists/posts/post.aspx?Source=%2fduan&amp;Category=D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20%C4%91ang%20tri%E1%BB%83n%20khai&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Dự án đang triển khai" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Dự án đã hoàn tất" Type="" Link="/duan/lists/posts/post.aspx?Source=%2fduan&amp;Category=D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20%C4%91%C3%A3%20ho%C3%A0n%20t%E1%BA%A5t&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Dự án đã hoàn tất" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Lệnh khởi công" Type="" Link="/duan/lists/posts/post.aspx?Source=%2fduan&amp;Category=L%E1%BB%87nh%20kh%E1%BB%9Fi%20c%C3%B4ng&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Lệnh khởi công" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Đấu thầu" Type="" Link="/duan/lists/posts/post.aspx?Source=%2fduan&amp;Category=%C4%90%E1%BA%A5u%20th%E1%BA%A7u&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Đấu thầu" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Mua sắm công" Type="" Link="/duan/lists/posts/post.aspx?Source=%2fduan&amp;Category=Mua%20s%E1%BA%AFm%20c%C3%B4ng&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Mua sắm công" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Bán đấu giá" Type="" Link="/duan/lists/posts/post.aspx?Source=%2fduan&amp;Category=B%c3%a1n+%c4%91%e1%ba%a5u+gi%c3%a1&amp;ItemID=11&amp;Mode=1" Target="_self" Desc="Bán đấu giá" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="CÔNG KHAI NGÂN SÁCH" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Năm 2004" Type="" Link="/pages/ckng-04.aspx" Target="_self" Desc="Năm 2004" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Năm 2005" Type="" Link="/pages/ckng-05.aspx" Target="_self" Desc="Năm 2005" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Năm 2006" Type="" Link="/pages/ckng-06.aspx" Target="_self" Desc="Năm 2006" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Ngân sách các năm trước" Type="" Link="/pages/ckng-07.aspx" Target="_self" Desc="Ngân sách các năm trước" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Năm 2008" Type="" Link="/pages/ckng-08.aspx" Target="_self" Desc="Năm 2008" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Năm 2009" Type="" Link="/pages/ckng-09.aspx" Target="_self" Desc="Năm 2009" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Năm 2011" Type="" Link="/pages/ckng-10.aspx" Target="_self" Desc="Năm 2011" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Năm 2012" Type="" Link="/pages/ckng-11.aspx" Target="_self" Desc="Năm 2012" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Năm 2013" Type="" Link="/pages/ckns2013.aspx" Target="_self" Desc="Năm 2013" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Ngân sách các năm" Type="" Link="/pages/ckns.aspx" Target="_self" Desc="Ngân sách các năm" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Năm 2020" Type="" Link="/pages/ckns2015.aspx" Target="_self" Desc="Năm 2020" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Năm 2018" Type="" Link="/pages/ckns2018.aspx" Target="_self" Desc="Năm 2018" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Năm 2019" Type="" Link="/pages/ckns2019.aspx" Target="_self" Desc="Năm 2019" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Năm 2019" Type="" Link="/pages/ckns2019.aspx" Target="_self" Desc="Năm 2019" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="VĂN BẢN PHÁP LUẬT" Type="" Link="" Target="_self" Desc="VĂN BẢN PHÁP LUẬT" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Trung ương" Type="" Link="http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban" Target="_blank" Desc="Trung ương" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Thành phố" Type="" Link="http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/?PageID=PublicPage&amp;type=inner&amp;ContentID=97B95776-1EF3-4979-9E20-150EB720A4DB" Target="_blank" Desc="Thành phố" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Huyện" Type="" Link="/pages/van-ban-phap-luat.aspx" Target="_self" Desc="Huyện" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH" Type="" Link="/pages/hoi-dap.aspx" Target="_self" Desc="HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="NÔNG THÔN MỚI" Type="" Link="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=/tintuc&amp;Category=N%c3%b4ng+th%c3%b4n+m%e1%bb%9bi&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN" Type="" Link="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=%2fgioithieu&amp;Category=%c4%90%e1%bb%8ba+%c4%91i%e1%bb%83m+tham+quan&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="TRA CỨU HỒ SƠ HÀNH CHÍNH" Type="" Link="/pages/tra-cuu-ho-so-hanh-chinh.aspx" Target="_self" Desc="TRA CỨU HỒ SƠ HÀNH CHÍNH" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="TƯ VẤN PHÁP LUẬT" Type="" Link="/tintuc/default.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=L%E1%BB%8Bch%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20Ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20mi%E1%BB%85n%20ph%C3%AD&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="Cấu trúc site" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Danh mục kênh tích hợp" Type="" Link="/pages/danh-muc-kenh-tich-hop.aspx" Target="_self" Desc="Danh mục kênh tích hợp" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Duyệt tin tích hợp" Type="" Link="/pages/duyet-tin-tich-hop.aspx" Target="_self" Desc="Duyệt tin tích hợp" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Lịch công tác" Type="" Link="/pages/lich-cong-tac.aspx" Target="_self" Desc="Lịch công tác" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Tìm kiếm" Type="" Link="/pages/tim-kiem.aspx" Target="_self" Desc="Tìm kiếm" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Góp ý" Type="" Link="/pages/gop-y.aspx" Target="_self" Desc="Góp ý" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Liên hệ" Type="" Link="/pages/lien-he.aspx" Target="_self" Desc="Liên hệ" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Site map" Type="" Link="/pages/site-map.aspx" Target="_self" Desc="Site map" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật" Type="" Link="/pages/tai-lieu-pho-bien-giao-duc-phap-luat.aspx" Target="_self" Desc="Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Thư viện hình ảnh" Type="" Link="/pages/thu-vien-hinh-anh.aspx" Target="_self" Desc="Thư viện hình ảnh" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Thư viện hình ảnh" Type="" Link="/pages/thu-vien-hinh-anh-aspx.aspx" Target="_self" Desc="Thư viện hình ảnh" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="test" Type="" Link="/pages/test.aspx" Target="_self" Desc="test" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Thống kê, Báo cáo tin" Type="" Link="/pages/cms-report.aspx" Target="_self" Desc="Thống kê, Báo cáo tin" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Góp Ý" Type="" Link="/pages/gop-y.aspx" Target="_self" Desc="Góp Ý" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="LỊCH CÔNG TÁC NGÀY" Type="" Link="/pages/lich-ngay.aspx" Target="_self" Desc="LỊCH CÔNG TÁC NGÀY" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="test1" Type="" Link="/pages/test1.aspx" Target="_self" Desc="test1" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Lịch công tác tuần" Type="" Link="/pages/lich-tuan.aspx" Target="_self" Desc="Lịch công tác tuần" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Lịch công tác ngày" Type="" Link="/pages/lich-ngay.aspx" Target="_self" Desc="Lịch công tác ngày" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Bản đồ QH Nhà Bè" Type="" Link="/pages/bandoqh-nhabe.aspx" Target="_self" Desc="Bản đồ QH Nhà Bè" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Ngã ba nhơn đức" Type="" Link="/pages/ngabanhonduc.aspx" Target="_self" Desc="Ngã ba nhơn đức" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Xã Nhơn Đức" Type="" Link="/pages/xanhonduc.aspx" Target="_self" Desc="Xã Nhơn Đức" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Xã Phước Kiển" Type="" Link="/pages/xaphuockien.aspx" Target="_self" Desc="Xã Phước Kiển" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Thị trấn Phú Xuân" Type="" Link="/pages/thitranphuxuan.aspx" Target="_self" Desc="Thị trấn Phú Xuân" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Công tác tuyên giáo" Type="" Link="/pages/cong-tac-tuyen-giao.aspx" Target="_self" Desc="Công tác tuyên giáo" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Kết quả tìm kiếm" Type="" Link="/pages/ketquatk.aspx" Target="_self" Desc="Kết quả tìm kiếm" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Bầu chọn" Type="" Link="/pages/bau-chon.aspx" Target="_self" Desc="Bầu chọn" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
      <PageItem Title="test" Type="" Link="/pages/test2.aspx" Target="_self" Desc="test" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    </PageItem>
    <PageItem Title="Thông tin test" Type="" Link="/pages/tintuc.aspx" Target="_self" Desc="Thông tin test" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Thư ngỏ" Type="" Link="/pages/thu-ngo.aspx" Target="_self" Desc="Thư ngỏ" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Thông báo" Type="" Link="/pages/thong-bao.aspx" Target="_self" Desc="Thông báo" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Thông báo tuyển  dụng" Type="" Link="/pages/thong-bao-tuyen-dung.aspx" Target="_self" Desc="Thông báo tuyển  dụng" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="Quy hoạch SDD huyện Nhà Bè" Type="" Link="/pages/sddHNB.aspx" Target="_self" Desc="Quy hoạch SDD huyện Nhà Bè" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="Năm 2011" Type="" Link="/pages/ckns-2011.aspx" Target="_self" Desc="Năm 2011" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="false" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Kiến nghị cử tri" Type="" Link="/hdnd1/lists/posts/post.aspx?Source=%2fhdnd1&amp;Category=Ki%e1%ba%bfn+ngh%e1%bb%8b+c%e1%bb%ad+tri&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Kiến nghị cử tri" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Hoạt động khảo sát, giám sát" Type="" Link="/hdnd1/lists/posts/post.aspx?Source=/hdnd1&amp;Category=Ho%e1%ba%a1t%20%c4%91%e1%bb%99ng%20gi%c3%a1m%20s%c3%a1t,%20kh%e1%ba%a3o%20s%c3%a1t&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Hoạt động khảo sát, giám sát" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Họp Hội đồng nhân dân" Type="" Link="/hdnd1/lists/posts/post.aspx?Source=%2fhdnd1&amp;Category=H%e1%bb%8dp+H%e1%bb%99i+%c4%91%e1%bb%93ng+nh%c3%a2n+d%c3%a2n&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="Họp Hội đồng nhân dân" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
</Pages>
RightMenuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<Pages>
  <PageItem Title="TIỆN ÍCH WEBSITE" Type="" Link="" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Lịch công tác" Type="" Link="/pages/lich-cong-tac.aspx" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Góp ý" Type="" Link="/pages/gop-y.aspx" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Liên hệ" Type="" Link="/pages/lien-he.aspx" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
</Pages>
MenuNgangTrangChuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<Pages>
  <PageItem Title="Các Sở, Ban ngành" Type="" Link="" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Sở kế hoạch và đầu tư" Type="" Link="#" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở xây dựng" Type="" Link="#" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở tài nguyên và môi trường" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở tài chính" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở nội vụ" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở tư pháp" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở khoa học công nghệ" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Sở thông tin truyền thông" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Trung tâm xúc tiền và đầu tư" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="UBND các huyện, thị" Type="" Link="" Desc="" Show="true" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Thị xã Bạc Liêu" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="VP UBND tỉnh Bạc Liêu" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="UBND huyện Phước Long" Type="" Link="#" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
</Pages>
Top MenuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<Pages>
  <PageItem Title="Trang chủ" Type="" Link="/default.aspx" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="TÀI LIỆU HỘI NGHỊ" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=t%E0i%20li%u1EC7u%20h%u1ED9i%20ngh%u1ECB&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="Liên hệ" Type="" Link="/pages/lien-he.aspx" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="Góp ý" Type="" Link="/pages/gop-y.aspx" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="Sơ đồ Site" Type="" Link="/pages/so-do-site.aspx" Target="_self" Desc="Sơ đồ Site" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="Quản trị" Type="" Link="/quantri/default.aspx" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
</Pages>
menu_baucuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<Pages>
  <PageItem Title="Thông tin bầu cử" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="ỨNG CỬ VIÊN QUỐC HỘI" Type="" Link="/pages/ung-cu-vien-quoc-hoi.aspx" Target="_self" Desc="ỨNG CỬ VIÊN QUỐC HỘI" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
</Pages>
menu_baucu_moiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<Pages>
  <PageItem Title="TRANG CHỦ BẦU CỬ" Type="" Link="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/bau-cu-2011/default.aspx" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="THÔNG TIN BẦU CỬ" Type="" Link="/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=B%e1%ba%a7u+c%e1%bb%ad+%c4%91%e1%ba%a1i+bi%e1%bb%83u+qu%e1%bb%91c+h%e1%bb%99i+v%c3%a0+%c4%91%e1%ba%a1i+bi%e1%bb%83u+H%c4%90ND+c%c3%a1c+c%e1%ba%a5p+nhi%e1%bb%87m+k%e1%bb%b3+2011-2016&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="ỨNG CỬ VIÊN QUỐC HỘI" Type="" Link="/pages/ung-cu-vien-quoc-hoi.aspx" Target="_self" Desc="ỨNG CỬ VIÊN QUỐC HỘI" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="ỨNG CỬ VIÊN HĐND TP" Type="" Link="/pages/ung-cu-vien-hdnd-tp.aspx" Target="_self" Desc="ỨNG CỬ VIÊN HĐND TP" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  <PageItem Title="ỨNG CỬ VIÊN BÙI HOÀ AN" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Tiểu sử" Type="" Link="/pages/tieu-cu.aspx" Target="_self" Desc="Tiểu sử" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Chương trình hành động" Type="" Link="/pages/chuong-trinh-hanh-dong.aspx" Target="_self" Desc="Chương trình hành động" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Tiếp xúc cử tri" Type="" Link="/pages/tiep-xuc-cu-tri.aspx" Target="_self" Desc="Tiếp xúc cử tri" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="ỨNG CỬ VIÊN HĐND XÃ" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Thị trấn Nhà Bè" Type="" Link="/pages/thi-tran-nha-be.aspx" Target="_self" Desc="Thị trấn Nhà Bè" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Xã Phước Lộc" Type="" Link="/pages/xa-phuoc-loc.aspx" Target="_self" Desc="Xã Phước Lộc" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Xã Phú Xuân" Type="" Link="/pages/xa-phu-xuan.aspx" Target="_self" Desc="Xã Phú Xuân" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Xã Long Thới" Type="" Link="/pages/xa-long-thoi.aspx" Target="_self" Desc="Xã Long Thới" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Xã Hiệp Phước" Type="" Link="/pages/xa-hiep-phuoc.aspx" Target="_self" Desc="Xã Hiệp Phước" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Xã Nhơn Đức" Type="" Link="/pages/xa-nhon-duc.aspx" Target="_self" Desc="Xã Nhơn Đức" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Xã Phước Kiển" Type="" Link="/pages/xa-phuoc-kieng.aspx" Target="_self" Desc="Xã Phước Kiển" AntiAnonymous="false" Show="false" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="true" IsHeading="True" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="">
    <PageItem Title="Ứng cử viên Quốc Hội" Type="" Link="/bau-cu-2011/lists/posts/post.aspx?Source=%2fbau-cu-2011&amp;Category=%e1%bb%a8ng+c%e1%bb%ad+vi%c3%aan+qu%e1%bb%91c+h%e1%bb%99i&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
    <PageItem Title="Ứng cử viên HĐND TP" Type="" Link="/bau-cu-2011/lists/posts/post.aspx?Source=%2fbau-cu-2011&amp;Category=%e1%bb%a8ng+c%e1%bb%ad+vi%c3%aan+H%c4%90ND+Th%c3%a0nh+Ph%e1%bb%91&amp;Mode=2" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" Show="true" Active="true" IsHeading="False" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" />
  </PageItem>
</Pages>
công khai quy hoạchDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<Pages>
  <PageItem Title="danh mục" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="true" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Cụm Long Thới" Type="" Link="/pages/ban-do01.aspx" Target="_self" Desc="Cụm Long Thới" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="test" Type="" Link="/pages/test23.aspx" Target="_self" Desc="test" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
</Pages>
Ban đồ khu Huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<Pages>
  <PageItem Title="Danh sách" Type="" Link="#" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="true" Active="true" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Khu nhà ở tái định cư Hiệp Phước 1" Type="" Link="/pages/khuhiepphuoc1.aspx" Target="_self" Desc="Khu nhà ở tái định cư Hiệp Phước 1" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu nhà ở tái định cư Hiệp Phước 2" Type="" Link="/pages/khuhiepphuoc2.aspx" Target="_self" Desc="Khu nhà ở tái định cư Hiệp Phước 2" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu nhà ở công an" Type="" Link="/pages/khu-nha-o-cong-an.aspx" Target="_self" Desc="Khu nhà ở công an" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu nhà tái định cư công ty IPC" Type="" Link="/pages/khu-tdc-cty-ipc.aspx" Target="_self" Desc="Khu nhà tái định cư công ty IPC" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu cán bộ chiến sĩ biên phòng cảng SG" Type="" Link="/pages/khu-chien-si-bpsg.aspx" Target="_self" Desc="Khu cán bộ chiến sĩ biên phòng cảng SG" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu nhà dân cư công ty Trường Vỹ" Type="" Link="/pages/khu-cd-truong-vy.aspx" Target="_self" Desc="Khu nhà dân cư công ty Trường Vỹ" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu DC Nhơn Đức hạ tầng sài gòn" Type="" Link="/pages/khu-nd-ha-tang-sg.aspx" Target="_self" Desc="Khu DC Nhơn Đức hạ tầng sài gòn" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu DC Nhơn Đức cty kinh doanh nhà sài gòn" Type="" Link="/pages/khu-nd-cty-kd-nha-sg.aspx" Target="_self" Desc="Khu DC Nhơn Đức cty kinh doanh nhà sài gòn" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu DC Nhơn Đức tái định cư 28ha" Type="" Link="/pages/khu-nd-tdc-28ha.aspx" Target="_self" Desc="Khu DC Nhơn Đức tái định cư 28ha" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư Anh Tuấn" Type="" Link="/pages/khu-dc-anhtuan.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư Anh Tuấn" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu chung cư An Tiến" Type="" Link="/pages/khu-chung-cu-antien.aspx" Target="_self" Desc="Khu chung cư An Tiến" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư 11B và cụm nhà ở Đông MêKông" Type="" Link="/pages/khu-dong-mekong.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư 11B và cụm nhà ở Đông MêKông" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu nhà ở cao cấp Bảo Long" Type="" Link="/pages/khu-cao-cap-bao-long.aspx" Target="_self" Desc="Khu nhà ở cao cấp Bảo Long" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư Kiến Thịnh" Type="" Link="/pages/khu-tien-thinh.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư Kiến Thịnh" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư công ty Tân An Huy" Type="" Link="/pages/khu-dc-tan-an-huy.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư công ty Tân An Huy" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư công ty Thanh Nhựt" Type="" Link="/pages/khu-dc-thanh-nhut.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư công ty Thanh Nhựt" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư công ty Trần Thái" Type="" Link="/pages/khu-dc-tran-thai.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư công ty Trần Thái" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư phân khu 12" Type="" Link="/pages/khu-phan-khu-12.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư phân khu 12" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu TĐC trung tâm PT quỹ đất" Type="" Link="/pages/khu-tdc-pt-quy-dat.aspx" Target="_self" Desc="Khu TĐC trung tâm PT quỹ đất" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư phân khu 4, phân khu 6" Type="" Link="/pages/khu-phan-khu-4-6.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư phân khu 4, phân khu 6" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư phân khu 5 Phú Long" Type="" Link="/pages/khu-dc-phu-long.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư phân khu 5 Phú Long" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư phân khu 8 Phú Long" Type="" Link="/pages/khu-dc-8-phu-long.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư phân khu 8 Phú Long" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư phân khu 15A Phú Long" Type="" Link="/pages/khu-dc-p15a-phu-long.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư phân khu 15A Phú Long" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư dọc đường trục Bắc Nam, phân khu 18a" Type="" Link="/pages/khu-dc-pk18a.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư dọc đường trục Bắc Nam, phân khu 18a" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư Phú Long, phân khu 18b, 20" Type="" Link="/pages/khu-dc-pk18b-20.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư Phú Long, phân khu 18b, 20" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu nhà ở mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ" Type="" Link="/pages/khu-nha-o-dg-nht.aspx" Target="_self" Desc="Khu nhà ở mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư Phú Long phân khu 9" Type="" Link="/pages/khu-dc-phu-long-pk9.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư Phú Long phân khu 9" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu định cư Phước Kiểng (giai đoạn 1)" Type="" Link="/pages/khu-dc-phuockieng1.aspx" Target="_self" Desc="Khu định cư Phước Kiểng (giai đoạn 1)" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu định cư Phước Kiểng 2" Type="" Link="/pages/khu-dc-phuockieng2.aspx" Target="_self" Desc="Khu định cư Phước Kiểng 2" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu tái định cư Lập Phúc" Type="" Link="/pages/khu-tdc-lap-phuc.aspx" Target="_self" Desc="Khu tái định cư Lập Phúc" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu TMB chung cư Hưng Phát" Type="" Link="/pages/khu-tmb-cc-hungphat.aspx" Target="_self" Desc="Khu TMB chung cư Hưng Phát" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu đô thị mới Nhơn Đức - Phước Kiểng" Type="" Link="/pages/khu-nhonduc-phuockieng.aspx" Target="_self" Desc="Khu đô thị mới Nhơn Đức - Phước Kiểng" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư công ty Phú Điền 1" Type="" Link="/pages/khu-dc-cty-phu-dien1.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư công ty Phú Điền 1" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư công ty Phú Điền 2" Type="" Link="/pages/khu-dc-cty-phu-dien2.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư công ty Phú Điền 2" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư công ty Thanh Niên" Type="" Link="/pages/khu-dc-cty-thanhnien.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư công ty Thanh Niên" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu nhà ở giáo viên trường Lê Hồng Phong" Type="" Link="/pages/khu-nha-o-gvlhp.aspx" Target="_self" Desc="Khu nhà ở giáo viên trường Lê Hồng Phong" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu tái định cư dự án T30" Type="" Link="/pages/khu-tdc-du-an-t30.aspx" Target="_self" Desc="Khu tái định cư dự án T30" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Điều chỉnh chi tiết khu nhà ở TT Phú Xuân" Type="" Link="/pages/khu-kdc-van-hung-phu.aspx" Target="_self" Desc="Điều chỉnh chi tiết khu nhà ở TT Phú Xuân" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu định cư xây dựng công trình cảng" Type="" Link="/pages/khu-dc-ctr-cang.aspx" Target="_self" Desc="Khu định cư xây dựng công trình cảng" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu biệt thự nhà vườn xã Phú Xuân" Type="" Link="/pages/khu-biet-thu-xapx.aspx" Target="_self" Desc="Khu biệt thự nhà vườn xã Phú Xuân" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu định cư công ty Vạn Hưng Phú xã Phú Xuân" Type="" Link="/pages/khu-van-hung-phu.aspx" Target="_self" Desc="Khu định cư công ty Vạn Hưng Phú xã Phú Xuân" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu định cư công ty Vạn Phát Hưng xã Phú Xuân" Type="" Link="/pages/khu-dc-cty-vanphathung.aspx" Target="_self" Desc="Khu định cư công ty Vạn Phát Hưng xã Phú Xuân" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư Phú Gia - xã Phú Xuân" Type="" Link="/pages/khu-dc-phugia.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư Phú Gia - xã Phú Xuân" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="TMB Khu tái định cư DVIC mở rộng" Type="" Link="/pages/khu-tdc-cty-dvic.aspx" Target="_self" Desc="TMB Khu tái định cư DVIC mở rộng" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư công ty Hiệp Đạt" Type="" Link="/pages/khu-dc-hiep-dat.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư công ty Hiệp Đạt" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="TMB Khu chung cư Anh Tuấn" Type="" Link="/pages/khu-tmb-cc-anh-tuan.aspx" Target="_self" Desc="TMB Khu chung cư Anh Tuấn" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu định cư công ty Minh Long" Type="" Link="/pages/khu-dc-cty-minh-long.aspx" Target="_self" Desc="Khu định cư công ty Minh Long" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu định cư công ty Sài Gòn Mới" Type="" Link="/pages/khu-dc-sgm.aspx" Target="_self" Desc="Khu định cư công ty Sài Gòn Mới" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu định cư Hồng Lĩnh" Type="" Link="/pages/khu-dc-hong-linh.aspx" Target="_self" Desc="Khu định cư Hồng Lĩnh" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu tái định cư công ty DVIC" Type="" Link="/pages/khu-tdc-dvic.aspx" Target="_self" Desc="Khu tái định cư công ty DVIC" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
  <PageItem Title="Danh sach 20 ban do" Type="" Link="" Target="_self" Desc="" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="true" Active="false" IsHeading="True">
    <PageItem Title="Bản đồ Cụm Long Thới" Type="" Link="/pages/cumlongthoi.aspx" Target="_self" Desc="Bản đồ Cụm Long Thới" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Ranh đất của công ty Đông Dương và công ty DVCI" Type="" Link="/pages/ranhdongduongvactydvci.aspx" Target="_self" Desc="Ranh đất của công ty Đông Dương và công ty DVCI" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Quy hoạch khu dân cư ngã ba nhơn đức" Type="" Link="/pages/nga-ba-nhon-duc.aspx" Target="_self" Desc="Quy hoạch khu dân cư ngã ba nhơn đức" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư nhơn đức - Công ty KD nhà Sài Gòn" Type="" Link="/pages/cty-kinhdoanh-nha-sg.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư nhơn đức - Công ty KD nhà Sài Gòn" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư và tái định cư xã Nhơn Đức" Type="" Link="/pages/kdc-va-taidinhcu-xanhonduc.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư và tái định cư xã Nhơn Đức" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư ấp 3 xã nhơn đức" Type="" Link="/pages/ap-3-xa-nhonduc.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư ấp 3 xã nhơn đức" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư Long Thới - Nhơn Đức" Type="" Link="/pages/khu-dan-cu-long-thoi-nhonduc.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư Long Thới - Nhơn Đức" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu đô thị mới Phước Lộc - Nhơn Đức" Type="" Link="/pages/khu-do-thi-moi-phuoc-loc.aspx" Target="_self" Desc="Khu đô thị mới Phước Lộc - Nhơn Đức" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu trung tâm xã Nhơn Đức" Type="" Link="/pages/trung-tam-xa-nhon-duc.aspx" Target="_self" Desc="Khu trung tâm xã Nhơn Đức" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu đất Phú Long" Type="" Link="/pages/khu-dat-phu-long.aspx" Target="_self" Desc="Khu đất Phú Long" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư phước kiến, đoạn Nguyễn Hữu Thọ - Lê Văn Lương" Type="" Link="/pages/kdc-phuockien-doan-nguyenhuutho-levanluong.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư phước kiến, đoạn Nguyễn Hữu Thọ - Lê Văn Lương" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư giữa đường Lê Văn Lương - Sông Long Kiển - Rạch Ông Bốn" Type="" Link="/pages/kdc-giualevanluong-songlongkien-rachongbon.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư giữa đường Lê Văn Lương - Sông Long Kiển - Rạch Ông Bốn" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư Phước Kiển - Lâm Viên" Type="" Link="/pages/kdc-phuockien-lamvien.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư Phước Kiển - Lâm Viên" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư Ấp 4 - Xã Phước Kiển" Type="" Link="/pages/kdc-ap4-xaphuockien.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư Ấp 4 - Xã Phước Kiển" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu nhà ở - Xã Phước Kiển" Type="" Link="/pages/khunha-o-phuockien.aspx" Target="_self" Desc="Khu nhà ở - Xã Phước Kiển" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Điều chỉnh quy hoạch chi tiết - Xã Phước Kiển" Type="" Link="/pages/dieuchinhquyhoachchitiet-phuockien.aspx" Target="_self" Desc="Điều chỉnh quy hoạch chi tiết - Xã Phước Kiển" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư kết hợp trung tâm thương mại-dịch vụ khoa học xã Phước Kiển" Type="" Link="/pages/kdc-kethop-ttthuongmai-dv-kh-xaphuockien.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư kết hợp trung tâm thương mại-dịch vụ khoa học xã Phước Kiển" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Phước Kiển" Type="" Link="/pages/qh-chitiet-kdcxaphuockien.aspx" Target="_self" Desc="Quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Phước Kiển" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phía Tây xã Phước Lộc (Ấp 1)" Type="" Link="/pages/qhchitiet-kdc-phiatay-phuocloc.aspx" Target="_self" Desc="Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phía Tây xã Phước Lộc (Ấp 1)" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư phước lộc, phía nam cảng Cây Khô" Type="" Link="/pages/phianamcangcaykho-phuocloc.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư phước lộc, phía nam cảng Cây Khô" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư Bắc Bờ Băng - Phú Xuân" Type="" Link="/pages/kdc-bac-bo-bang.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư Bắc Bờ Băng - Phú Xuân" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu Trung Tâm và Dân cư Huyện Lỵ Nhà Bè" Type="" Link="/pages/khutrungtam-vadancu-huyenly.aspx" Target="_self" Desc="Khu Trung Tâm và Dân cư Huyện Lỵ Nhà Bè" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
    <PageItem Title="Khu dân cư thị trấn Phú Xuân" Type="" Link="/pages/kdc-thitran-phu-xuan.aspx" Target="_self" Desc="Khu dân cư thị trấn Phú Xuân" AntiAnonymous="false" IconURL="" SourceURL="" Catalogue="" Show="false" Active="true" IsHeading="False" />
  </PageItem>
</Pages>
Tìm kiếm