Modify settings and columns
  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/07/202013/07/2020Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019 Hội đồng nhân dân huyện Nhà BèNghị quyết01/08/2020Tài chính - Kế hoạchTrần Văn Sáng Attachment
15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/07/202008/07/2020Về việc điều chinh, bổ sung ngân sách năm 2020Hội đồng nhân dân huyện Nhà BèNghị quyếtTài chính - Kế hoạchTrần Văn Sáng Attachment
121/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/01/201923/01/2019Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018UBND Huyện Nhà BèQuyết định Tư pháp Nguyễn Văn LưuAttachment
17/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/01/201917/01/2019về việc điều chỉnh nội dung tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩmUBND Huyện Nhà BèThông báoKinh tếBùi Hòa AnAttachment
25/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/01/201917/01/2019v/v giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1200 QSDĐ/04 cấp ngày 17 tháng 5 năm 1997 đã được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp cho ông (bà) Huỳnh Văn Chính UBND Huyện Nhà BèThông báoĐất đaiBùi Hòa AnAttachment
26/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/01/201917/01/2019 v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01143 QSDĐ/H-UBND cấp ngày 29 tháng 59 năm 2003 đã được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp cho ông (bà) Đào Thị ÚtUBND Huyện Nhà BèThông báoĐất đaiBùi Hòa AnAttachment
06/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2019Về việc giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01709 ngày 24 tháng 11 năm 1998 đã được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp cho ông (bà) Nguyễn Thị LanUBND Huyện Nhà BèThông báoĐất đaiBùi Hòa AnAttachment
07/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2019Về việc giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 551 ngày 04 tháng 5 năm 1994 đã được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp cho ông (bà) Nguyễn Văn VậnUBND Huyện Nhà BèThông báoĐất đaiBùi Hòa AnAttachment
08/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2019Về việc giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01589 ngày 17 tháng 8 năm 1998 đã được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp cho ông (bà) Đào Thị Thanh HồngUBND Huyện Nhà BèThông báoĐất đaiBùi Hòa AnAttachment
09/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2019Về việc giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01263 ngày 27 tháng 8 năm 1996 đã được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp cho ông (bà) Trương Ngọc AnhUBND Huyện Nhà BèThông báoĐất đaiBùi Hòa AnAttachment
10/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2019Về việc giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02488 QSDĐ/H-UBND ngày 26 tháng 10 năm 1999 đã được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp cho ông (bà) Võ Thị Thu ThuUBND Huyện Nhà BèThông báoĐất đaiBùi Hòa AnAttachment
11/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2019Về việc giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02506 QSDĐ/H-UBND ngày 25 tháng 11 năm 1999 đã được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp cho ông (bà) Trương Quang TôngUBND Huyện Nhà BèThông báoĐất đaiBùi Hòa AnAttachment
12/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2019Về việc giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 100 QSDĐ ngày 12 tháng 10 năm 1993 đã được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp cho ông (bà) Huỳnh Thị MinhUBND Huyện Nhà BèThông báoĐất đaiBùi Hòa AnAttachment
13/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2019Về việc giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02334 QSDĐ/H-UBND ngày 02 tháng 10 năm 1998 đã được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp cho ông (bà) Ngô Minh TânUBND Huyện Nhà BèThông báoĐất đaiBùi Hòa AnAttachment
14/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2019Về việc giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp cho ông (bà) Trương Mạnh Trí theo Quyết định số 20/QĐ-UB ngày 25 tháng 12 năm 1998UBND Huyện Nhà BèThông báoĐất đaiBùi Hòa AnAttachment
15/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2019Về việc giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp cho ông (bà) Trương Thị Nhiệp theo Quyết định số 25/QĐ-UB-QLĐT ngày 28 tháng 01 năm 2002UBND Huyện Nhà BèThông báoĐất đaiBùi Hòa AnAttachment
16/TB-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2019Về việc giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01187 ngày 29 tháng 5 năm 1996 đã được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp cho ông (bà) Nguyễn Văn BéUBND Huyện Nhà BèThông báoĐất đaiBùi Hòa AnAttachment
19/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/12/201820/12/2018Về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân Huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021Hội đồng nhân dân huyện Nhà BèNghị quyếtLĩnh vực khác Phạm Minh HuấnAttachment
21/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/12/201820/12/2018Về phê duyệt Điều chỉnh ngân sách 6 tháng cuối năm 2018Hội đồng nhân dân huyện Nhà BèNghị quyếtKinh tếPhạm Minh HuấnAttachment
20/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/12/201820/12/2018Về phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Nhà BèNghị quyếtKinh tếPhạm Minh HuấnAttachment
22/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/12/201820/12/2018Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Nhà BèNghị quyếtKinh tếPhạm Minh HuấnAttachment
23/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/12/201820/12/2018Về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Nhà BèNghị quyếtKinh tếPhạm Minh HuấnAttachment
24/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/12/201820/12/2018Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021Hội đồng nhân dân huyện Nhà BèNghị quyếtLĩnh vực khác Phạm Minh HuấnAttachment
25/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/12/201820/12/2018về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021Hội đồng nhân dân huyện Nhà BèNghị quyếtLĩnh vực khác Phạm Minh HuấnAttachment
26/NQ-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/12/201820/12/2018Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân Huyện bầuHội đồng nhân dân huyện Nhà BèNghị quyếtLĩnh vực khác Phạm Minh HuấnAttachment
35/BC-HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/12/201820/12/2018Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân Huyện năm 2018Hội đồng nhân dân huyện Nhà BèBáo cáoLĩnh vực khác Phạm Minh HuấnAttachment
2778/UBND-QLĐTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/12/201806/12/2018V/v quản lý sửa chữa cải tạo công trình, nhà ở trên địa bàn huyện Nhà Bè.UBND Huyện Nhà BèCông vănQuản lý đô thị Võ Thành KhảAttachment
595/BC-LĐTBXHDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/201715/11/2017Giải trình Chương trình giảm nghèo bền vững tăng thu nhập giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn huyện Nhà BèUBND Huyện Nhà BèThông báoLao động Thương binh và Xã hộiNguyễn Kim NgọcAttachment
1918/CT-KTTĐDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/03/2017V/v miễn tiền thuế đất trong thời gian xây dựng cơ bảnCục thuế thành phố Hồ Chí MinhCông văn Thuế Nguyễn Thị Bích HạnhAttachment
351/CT-THNVDTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/01/2017V/v lệ phí môn bài đối với xã viên hợp tác xãCục thuế thành phố Hồ Chí MinhCông văn Thuế Lê Duy MinhAttachment
332/2016/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/12/201610/02/20172016 về sửa đổi , bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đấtBộ Tài chínhThông tư Thuế Nguyễn Hữu ChíAttachment
332/2016/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/12/2016Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đấtBộ Tài chínhThông tư Thuế Nguyễn Hữu ChíAttachment
6441/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/12/2016Phê duyệt Đề án "Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020"UBND Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định Lĩnh vực khác Nguyễn Thị ThuAttachment
17141/BTC-CSTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2016V/v hướng dẫn chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăngBộ Tài chínhCông văn Thuế Vũ Thị MaiAttachment
302/2016/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/201601/01/2017Hướng dẫn về lệ phí môn bàiBộ Tài chínhThông tư Thuế Đỗ Hoàng Anh TuấnAttachment
5456/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/10/2016Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhUBND Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định Lĩnh vực khác Nguyễn Thành PhongAttachment
139/2016/NĐ-CPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/10/201601/01/2017Quy định về lệ phí môn bàiChính phủNghị định Thuế Nguyễn Xuân PhúcAttachment
17/CT-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/09/2016Về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017 tại Thành phố Hồ Chí MinhUBND Thành phố Hồ Chí MinhChỉ thịGiáo dục và Đào tạoNguyễn Thị ThuAttachment
3907/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/08/201601/08/2016Về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020UBND Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định Kinh tếNguyễn Thành PhongAttachment
2847/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/07/201627/07/2016Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhUBND Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định Lĩnh vực khác Nguyễn Thành PhongAttachment
10315/BTC-TCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/07/2016Về thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuếBộ Tài chínhCông văn Thuế Đỗ Hoàng Anh TuấnAttachment
3778/QĐ-BCĐDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/07/201622/07/2016Ban hành Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí MinhBan chỉ đạo CCHC Thành phốQuyết định Lĩnh vực khác Nguyễn Thành PhongAttachment
3758/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/07/201621/07/2016Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhUBND Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định Lĩnh vực khác Nguyễn Thành PhongAttachment
3570/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/07/201611/07/2016Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhHội đồng nhân dân huyện Nhà BèQuyết định Kinh tếNguyễn Thành PhongAttachment
100/2016/NĐ-CPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/07/2016Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng , Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuếChính phủNghị định Thuế Nguyễn Xuân PhúcAttachment
2103/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/04/2016Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhUBND Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định Tư pháp Nguyễn Thành PhongAttachment
5181/BTC-TCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/04/2016Về chính sách thuế đối với thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sảnBộ Tài chínhCông văn Thuế Đỗ Hoàng Anh TuấnAttachment
1518/TCT-CSDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/04/2016Về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệpTổng Cục thuếCông văn Thuế Cao Anh TuấnAttachment
106/2016/QH13Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/04/201601/07/2016Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuếQuốc hộiLuật Thuế Nguyễn Thị Kim NgânAttachment
05/2016/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/03/2016Về sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của UBNDTP về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn TPHCMUBND Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định Giáo dục và Đào tạoNguyễn Thị ThuAttachment
1287/SYT-NVYDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/02/2016V/v triển khai Quyết định 439/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do  vi rút  Zika"Sở Y tếCông vănLĩnh vực khác Nguyễn Hữu HưngAttachment
212/2015/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2015Hướng dẫn chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trườngBộ Tài chínhThông tư Thuế Vũ Thị MaiAttachment
5593/TCT-KKDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/12/2015V/v thời hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGTTổng Cục thuếCông văn Thuế Nguyễn Đại TríAttachment
207/2015/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/12/201510/02/2016Sửa đổi, bổ sung Thông tư 148/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2013Bộ Tài chínhThông tư Thuế Đỗ Hoàng Anh TuấnAttachment
5460/TCT-KKDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/12/2015V/v tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với DN, HTX mới thành lập trong nămTổng Cục thuếCông văn Thuế Nguyễn Đại TríAttachment
22/2015/TT-BKHĐTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/12/201518/12/2015Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tưBộ Kế hoạch và Đầu tưThông tưTài chính - Kế hoạchBùi Quang VinhAttachment
5362/TCT-CSDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/12/2015V/v giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 195/2015/TT-BTCTổng Cục thuếCông văn Thuế Cao Anh TuấnAttachment
6709/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/12/2015Về chấm dứt hiệu lực, thu hồi Giấy phép sử dụng đất số 06/GPĐC-79NN và số 10/GPĐC-79NN ngày 20 tháng 3 năm 1979 của Ủy ban nhân dân Thành phố cấp cho Sư đoàn Phòng không 367UBND Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định Quản lý đô thị Nguyễ Hữu TínAttachment
17949/BTC-CSTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2015V/v chính sách thuế đối với các tổ chức, cá nhân nắm giữ hoặc chuyển nhượng trái phiếu Chính phủ không thanh toán lãi định kỳBộ Tài chínhCông văn Thuế Vũ Thị MaiAttachment
195/2015/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/11/201501/01/2016Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệtBộ Tài chínhThông tư Thuế Đỗ Hoàng Anh TuấnAttachment
4554/TCT-CSDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/11/2015V/v giới thiệu nội dung mới Thông tư số 152/2015/TT-BTC về thuế tài nguyênTổng Cục thuếCông văn Thuế Cao Anh TuấnAttachment
108/2015/NĐ-CPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/10/201501/01/2016Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệtChính phủNghị định Thuế Nguyễn Tấn DũngAttachment
84/2015/NĐ-CPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/09/201520/11/2015Về giám sát và đánh giá đầu tưChính phủNghị định Tài chính - Kế hoạchNguyễn Tấn DũngAttachment
7700/VP-TMDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/08/2015V/v triển khai thực hiện Thông tư số 110/2015/TT-BTCVăn phòng UBND Thành phố Hồ Chí MinhCông văn Thuế Nguyễn Hữu TínAttachment
7700/VP-TMDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/08/2015V/v triển khai thực hiện Thông tư số 110/2015/TT-BTCVăn phòng UBND Thành phố Hồ Chí MinhCông văn Thuế Nguyễn Hữu TínAttachment
4830/UBND-CNNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/08/2015V/v triển khai thực hiện Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chínhUBND Thành phố Hồ Chí MinhCông văn Thuế Lê Thanh LiêmAttachment
2994/TCT-TNCNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/07/2015V/v giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 92/2015/TT-BTCTổng Cục thuếCông văn Thuế Phi Văn TuấnAttachment
96/2015/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/06/201506/08/2015Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015Bộ Tài chínhThông tư Thuế Đỗ Hoàng Anh TuấnAttachment
18/VBHN-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/06/2015Xác thực văn bản hợp nhất hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 Thuế Attachment
5181/VP-TMDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/06/2015V/v triển khai thực hiện Thông tư số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQPVăn phòng UBND Thành phố Hồ Chí MinhCông văn Thuế Nguyễn Hữu TínAttachment
10/VBHN-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/05/2015Xác thực văn bản hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyênBộ Tài chính Thuế Trương Chí TrungAttachment
10/VBHN-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/05/2015Xác thực văn bản hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyênBộ Tài chính Thuế Trương Chí TrungAttachment
14/VBHN-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/05/2015Xác thực văn bản hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhânBộ Tài chính Thuế Trương Chí TrungAttachment
6383/BTC-TCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/05/2015V/v xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét miễn thuế TNCNBộ Tài chínhCông văn Thuế Đỗ Hoàng Anh TuấnAttachment
1700/TCT-CSDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/05/2015V/v vướng mắc về chính sách Tổng Cục thuếCông văn Thuế Cao Anh TuấnAttachment
5918/BTC-TCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/05/2015V/v Chính sách thuếBộ Tài chínhCông văn Thuế Đỗ Hoàng Anh TuấnAttachment
5406/BTC-TCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/04/2015V/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 119/2014/TT-BTCBộ Tài chínhCông văn Thuế Đỗ Hoàng Anh TuấnAttachment
1224/TCT-CSDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/04/2015V/v ưu đãi thuế TNDNTổng Cục thuếCông văn Thuế Cao Anh TuấnAttachment
2635/CT-TTHTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/03/2015V/v Thuế thu nhập cá nhânCục thuế thành phố Hồ Chí MinhCông văn Thuế Trần Thị Lệ NgaAttachment
874/TCT-KKDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/03/201512/03/2015V/v chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng)Tổng Cục thuếCông văn Thuế Nguyễn Đại TríAttachment
767/TCT-CSDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/03/201505/03/2015V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tin số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơnTổng Cục thuếCông văn Thuế Cao Anh TuấnAttachment
26/2015/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/02/2015Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế Bộ Tài chínhThông tư Thuế Đỗ Hoàng Anh TuấnAttachment
207/2014/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/12/201415/02/2015Quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sảnBộ Tài chínhThông tư Thuế Nguyễn Hữu ChíAttachment
17709/BTC-TCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2014V/v áp dụng thuế GTGT từ ngày 01/01/2015 đối với một số mặt hàngBộ Tài chínhCông văn Thuế Đỗ Hoàng Anh TuấnAttachment
17526/BTC-TCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/12/2014V/v Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuếBộ Tài chínhCông văn Thuế Đỗ Hoàng Anh TuấnAttachment
71/2014/QH13Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/11/201401/01/2015Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuếQuốc hộiLuật Thuế Nguyễn Sinh HùngAttachment
2043/TB-CCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/11/2014Về việc thực hiện khai thuế GTGT theo Thông tư 151/2014/TT-BTCChi cục thuế huyện Nhà BèCông văn Thuế Nguyễn Ngọc MinhAttachment
4716/TCT-CSDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/10/2014V/v giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTCTổng Cục thuếCông văn Thuế Cao Anh TuấnAttachment
151/2014/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/10/201415/11/2014Hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngay 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuếBộ Tài chínhThông tư Thuế Đỗ Hoàng Anh TuấnAttachment
91/2014/NĐ-CPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/10/201415/11/2014Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuếChính phủNghị định Thuế Nguyễn Tấn DũngAttachment
126/2014/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/08/201401/10/2014Quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuBộ Tài chínhThông tư Thuế Đỗ Hoàng Anh TuấnAttachment
126/2014/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/08/201401/10/2014Quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuBộ Tài chínhThông tư Thuế Đỗ Hoàng Anh TuấnAttachment
3609/TCT-CSDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/08/2014V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.Tổng Cục thuếCông văn Thuế Cao Anh TuấnAttachment
119/2014/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/08/201401/09/2014Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013Bộ Tài chínhThông tư Thuế Đỗ Hoàng Anh TuấnAttachment
2785/TCT-CSDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/07/2014V/v giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDNTổng Cục thuếCông văn Thuế Cao Anh TuấnAttachment
78/2014/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/06/201402/08/2014Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệpBộ Tài chínhThông tư Thuế Đỗ Hoàng Anh TuấnAttachment
76/2014/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/06/201401/08/2014Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đấtBộ Tài chínhThông tư Thuế Nguyễn Hữu ChíAttachment
77/2014/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/06/201401/08/2014Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nướcBộ Tài chínhThông tư Thuế Nguyễn Hữu ChíAttachment
72/2014/TT-BTCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/05/201401/07/2014Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnhBộ Tài chínhThông tư Thuế Đỗ Hoàng Anh TuấnAttachment
7062/BTC-TCTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/05/2014V/v thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản.Bộ Tài chínhCông văn Thuế Đỗ Hoàng Anh TuấnAttachment
1 - 100 Tiếp theo
Tìm kiếm