• Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
6
2
2
9
7
Chỉ đạo điều hành 02 Tháng Ba 2015 9:25:00 SA

Kế hoạch công tác tuần 09 của Thường trực UBND huyện Nhà Bè

<p>&nbsp;</p> <div style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><b><span style="font-size: 13pt">KẾ HOẠCH C&Ocirc;NG T&Aacute;C TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN NH&Agrave; B&Egrave;</span></b></div> <div style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-align: center; line-height: normal" align="center">Tuần 09 năm 2015 (từ ng&agrave;y 02/03/2015 đến ng&agrave;y 07/03/2015)</div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> <p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" border="1" style="border-top: medium none; border-right: medium none; border-collapse: collapse; border-bottom: medium none; margin: auto 6.75pt; border-left: medium none"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="73" style="border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; width: 55.05pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><b><span style="font-size: 9pt">Số TT</span></b></div> </td> <td valign="top" width="454" style="border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; width: 12cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><b><span style="font-size: 9pt">Nội dung c&ocirc;ng t&aacute;c</span></b></div> </td> </tr> <tr> <td width="73" style="border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 55.05pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="font-size: 9pt">1</span></div> </td> <td valign="top" width="454" style="border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 12cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="line-height: normal"><span style="font-size: 9pt">Kế hoạch tổ chức lễ - hội ch&agrave;o mừng 40 năm ng&agrave;y giải ph&oacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2015)</span></div> </td> </tr> <tr> <td width="73" style="border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 55.05pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="font-size: 9pt">2</span></div> </td> <td valign="top" width="454" style="border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 12cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="line-height: normal"><span style="font-size: 9pt">Dự thảo chương tr&igrave;nh </span><span style="font-size: 9pt">&ldquo;</span><span style="font-size: 9pt">Tiếp tục n&acirc;ng cao chất lượng, ho&agrave;n thiện c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; về x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới</span><span style="font-size: 9pt">&rdquo;.</span></div> </td> </tr> <tr> <td width="73" style="border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 55.05pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="font-size: 9pt">3</span></div> </td> <td valign="top" width="454" style="border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 12cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="line-height: normal"><span style="font-size: 9pt">Xin &yacute; kiến về việc giải quyết hồ sơ t&aacute;ch thửa đất ở tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Hiệp Phước.</span></div> </td> </tr> <tr> <td width="73" style="border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 55.05pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="font-size: 9pt">4</span></div> </td> <td valign="top" width="454" style="border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 12cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="line-height: normal"><span style="font-size: 9pt">G&oacute;p &yacute; dự thảo quy chế hoạt động của Trung t&acirc;m Văn h&oacute;a &ndash; Thể thao x&atilde; v&agrave; Trung t&acirc;m Văn h&oacute;a &ndash; Thể thao li&ecirc;n x&atilde;.</span></div> </td> </tr> <tr> <td width="73" style="border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 55.05pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="font-size: 9pt">5</span></div> </td> <td valign="top" width="454" style="border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 12cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="line-height: normal"><span style="font-size: 9pt">Dự hội nghị gặp gỡ giữa l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố v&agrave; Doanh nghiệp c&oacute; vốn đầu tư nước ngo&agrave;i ti&ecirc;u biểu.</span></div> </td> </tr> <tr> <td width="73" style="border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 55.05pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="font-size: 9pt">6</span></div> </td> <td valign="top" width="454" style="border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 12cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="line-height: normal"><span style="font-size: 9pt">G&oacute;p &yacute; dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện năm 2015.</span></div> </td> </tr> <tr> <td width="73" style="border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 55.05pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="font-size: 9pt">7</span></div> </td> <td valign="top" width="454" style="border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 12cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="line-height: normal"><span style="font-size: 9pt"><a href="http://10.188.216.54:8080/group/neocal/dkl?p_p_id=2100_WAR_ui21portlet&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_count=2&amp;_2100_WAR_ui21portlet__facesViewIdRender=%2Fxhtml%2Fportlet%2Flich_cong_tac%2Fquan_ly%2Fview.xhtml&amp;_2100_WAR_ui21portlet_phanLoaiLichId=1&amp;_2100_WAR_ui21portlet_app=2"><span style="text-decoration: none; background: white; color: windowtext; text-underline: none">L&agrave;m việc về trường hợp x&acirc;y dựng kh&ocirc;ng ph&eacute;p tại x&atilde; Phước Kiển</span></a>.</span></div> </td> </tr> <tr> <td width="73" style="border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 55.05pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="font-size: 9pt">8</span></div> </td> <td valign="top" width="454" style="border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 12cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="line-height: normal"><span style="font-size: 9pt">Hội nghị tổng kết chương tr&igrave;nh giảm ngh&egrave;o, tăng hộ kh&aacute; năm 2014.</span></div> </td> </tr> <tr> <td width="73" style="border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 55.05pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="text-align: center; line-height: normal" align="center"><span style="font-size: 9pt">9</span></div> </td> <td valign="top" width="454" style="border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; width: 12cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-top: 0cm; padding-left: 5.4pt; border-left: #f0f0f0; padding-right: 5.4pt; background-color: transparent"> <div style="line-height: normal"><span style="font-size: 9pt">Dự Hội nghị điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến Cục Thuế năm 2015.</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> </p> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div>


Số lượt người xem: 967    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Tình quân - dân 2019 - Nao vét rạch PX • Quốc tế thiếu nhi 2019

 • Trao tặng sách giáo khoa và xe đạp • Tóc đẹp vui hè - 2019 • Nạo vét rạch Phú XuânTìm kiếm