Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
7
5
6
2
5
6

 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

1.     Chức năng:

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè có chức năng tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về hoạt động chỉ đạo, điều hành; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Huyện, chuyển đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện giải quyết và trả kết quả hồ sơ đến tổ chức, cá nhân; công tác tiếp công dân; kiểm soát thủ tục hành chính; công nghệ thông tin; áp dụng tiểu chuẩn ISO9001 vào quản lý; công tác dân tộc.

2.      Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng, trình chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện và các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân huyện theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Kịp thời báo cáo, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân  huyện.

- Thực hiện công tác tổng hợp, thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật.

- Chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc chung của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

-  Tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

- Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân Huyện theo quy định.

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Huyện thông qua và giúp Ủy ban nhân dân Huyện kiểm tra, đôn đốc, tổng kết việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Huyện.

- Quản lý, chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hàng tuần lãnh đạo Văn phòng duy trì họp giao ban nhằm kịp thời nắm bắt và tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ.

- Phát hành, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.

- Theo dõi, chịu trách nhiệm quản lý việc thực hiện công tác tiếp công dân; tham mưu xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng theo đúng quy định. Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện hàng tuần, tháng, quý, năm.

- Chủ trì tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ hành chính văn phòng, công tác tiếp công dân đối với Hội đồng nhân dân xã, thị trấn, công chức Văn phòng - Thống kê xã, thị trấn.

- Quản lý tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

3.     Lãnh đạo Văn phòng UBND:

3.1. Bà Lại Thị Mai Hương: Chánh Văn phòng

 

Sinh năm: 1976

Điện thoại di động: 0903.313.387

Email:

Công việc: Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý điều hành chung các hoạt động chung của Văn phòng.

 

- Tổ chức thực hiện, giải quyết công việc của Văn phòng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao, chỉ đạo hoạt động, các nhiệm vụ của các Phó Chánh Văn phòng;

- Theo dõi, nắm tình hình hoạt động chung của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân  huyện, tổ chức việc thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện;

- Kiểm tra, đôn đốc, tổng kết việc thực hiện các kế hoạch, chương trình, quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Huyện. Giúp Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân Huyện với Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, các đoàn thể cùng cấp và phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện quy chế;

- Bảo đảm các điều kiện làm việc và tổ chức phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện;

- Quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện;

- Thực hiện nhiệm vụ quản trị nội bộ; Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật;

- Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ - công chức của Văn phòng; quản lý các hoạt động thu, chi ngân sách của Văn phòng theo quy định của pháp luật;

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện theo dõi lĩnh vực an ninh, nội chính;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

3.2. Ông Hoàng Minh Huy: Phó Chánh Văn phòng

 

Sinh năm: 1985

Điện thoại di động: 098.5580.928

Email: hmhuy.nhabe@tphcm.gov.vn

Công việc: Phụ trách công tác Kiểm soát thủ tục hành chính; hành chính một cửa; công nghệ thông tin; ISO 9001; công tác tiếp công dân; tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân.

-  Giúp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện theo dõi lĩnh vực: Kiểm soát thủ tục hành chính; hành chính một cửa; công nghệ thông tin;

- Trực tiếp theo dõi, tham mưu tổ chức các hoạt động của Hội đồng nhân dân Huyện; 

- Phụ trách công tác tiếp dân; tham mưu Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại;

- Trực tiếp điều hành hoạt động tại Ban Tiếp công dân, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Tổ Tin học;

- Thực hiện các công việc khác do Chánh Văn phòng phân công.

 

3.3. Võ Thị Phương Lan: Phó Chánh Văn phòng

  

    Sinh năm: 1978

    Điện thoại di dộng: 0908.250.204

    Email: vtplan.nhabe@tphcm.gov.vn

    Công việc: Phụ trách quản lý Kế toán - Tài vụ - Quản trị; tổng hợp lĩnh vực Văn hóa – xã hội; công tác dân tộc

   -  Giúp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện theo dõi lĩnh vực Văn hóa – xã hội, cụ thể:

+ Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững; phòng, chống tệ nạn xã hội; quản lý lao động, việc làm và dạy nghề; thực hiện chính sách người có công; tiền lương và bảo hiểm;

+ Quản lý văn hóa thông tin cơ sở; thông tin – truyền thông; gia đình; thể dục, thể thao;

+ Quản lý giáo dục và đào tạo;

+ Quản lý y tế, dược, mỹ phẩm; y tế cơ sở, dự phòng; vệ sinh an toàn thực phẩm; dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo hiểm y tế;

+ Quản lý công tác dân tộc;

+ Công tác thi đua – khen thưởng; công tác thanh niên; quản lý văn thư – lưu trữ; quản lý hội.

- Trực tiếp điều hành hoạt động tại Tổ Kế toán - Tài vụ - Quản trị;

  - Thực hiện các công việc khác do Chánh Văn phòng phân công.

3.4.    Nguyễn Duy Hạnh: Phó Chánh Văn phòng

 

 

Điện thoại di động: 0908.801.887

Email: nduyhanh.nhabe@tphcm.gov.vn

Công việc: Phụ trách quản lý tổng hợp lĩnh vực nội chính, đất đai – đô thị; văn thư lưu trữ.

-  Giúp Chánh Văn phòng phụ trách lĩnh vực nội chính, cụ thể:

+ Trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở; hành chính tư pháp; kiểm soát văn bản; phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật;

+ Quản lý tổ chức – biên chế; quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quản lý chính quyền địa phương; quản lý tôn giáo;

+ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch đô thị;

+ Quản lý tài chính – ngân sách; kế hoạch và đầu tư;

+  Duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo phân cấp quản lý.

-  Giúp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện theo dõi lĩnh vực Đất đai- Đô thị, cụ thể:

+ Quản lý đất đai; quản lý tài nguyên nước, khoáng sản; quản lý môi trường;

+ Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn huyện;

+ Ký quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân trong các dự án đã có chủ trương thu hồi đất;

+ Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản;

+ Quản lý quy hoạch – kiến trúc; hạ tầng và phát triển đô thị; quản lý giao thông vận tải; quản lý xây dựng; quản lý trật tự đô thị; quản lý thủy lợi (đê, kè, phòng chống lụt bão); phòng cháy chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn;

+ Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quản lý kinh tế tập thể và tư nhân; nông nghiệp; trồng trọt; chăn nuôi; thủy sản; xây dựng nông thôn mới; khoa học công nghệ; du lịch; thương mại;

+ Công tác xây dựng nông thôn mới;  giao thông vận tải, an toàn giao thông.

- Trực tiếp điều hành hoạt động tại Tổ Tổng hợp, Tổ Văn thư – Lưu trữ;

   - Thực hiện các công việc khác do Chánh Văn phòng phân công.

 

Sinh năm: 1980

ltmhuong.nhabe@tphcm.gov.vn

Tìm kiếm