Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
3
5
3
1

           Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng:

 

I.        Chức năng nhiệm vụ:
 
    Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè có chức năng, nhiệm vụ:
    1. Lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, báo cáo thẩm định và trình duyệt theo quy định;
    2. Giúp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án thực hiện nhiệm vụ tại điểm a khoản 4 Điều 43 của Quy định kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm trước Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án về tính chính xác, sự phù hợp chính sách của phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
    3. Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người sử dụng đất về những vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư; kiểm kê thực tế so sánh với tờ khai có sự tham gia của người được bồi thường và chủ sử dụng đất. Xác định tổng mức bồi thường cho toàn bộ diện tích đất thu hồi, toàn bộ tài sản hiện có trên đất và các khoản bồi thường, hỗ trợ khác. Xác định mức bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng, lưu trữ hồ sơ bồi thường, hỗ trợ của dự án theo quy định;
 4. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo, đề xuất Hội đồng bồi thường của dự án hoặc Ủy ban nhân dân Huyện xem xét giải quyết;
     5. Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị có liên quan để bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất chính xác, đúng đối tượng;
     6. Phối hợp các ban, ngành, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện để nghiên cứu, đề xuất giải quyết các trường hợp xin cứu xét hoặc khiếu nại về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện đối với các dự án trên địa bàn huyện do Ban Bồi thường giải, giải phóng mặt bằng huyện thực hiện;
 7. Phối hợp với các đơn vị có liên quan lập dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có) báo cáo thẩm định và trình duyệt theo quy định;
   8. Lập bản vẽ hoặc hợp đồng thuê các đơn vị tư vấn có chức năng đo vẽ hiện trạng nhà đất để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc thuê đơn vị tư vấn có chức năng thực hiện;
   9. Tổng hợp nhu cầu tái định cư của các dự án công ích trên địa bàn huyện cho từng giai đoạn và kế hoạch giải quyết tái định cư cho các dự án này;
 10. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện việc rao mua quỹ nhà, đất tái định cư theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố tại Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 về tập trung giải quyết tái định cư cho các hộ đang tạm cư trong thời gian dài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố, Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2008 sửa đồi, bổ sung một số điều của Quyết định số 188/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố và các quyết định sửa đổi, bổ sung khác của Ủy ban nhân dân thành phố;
     11. Thường xuyên cập nhật giá cả liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (nhà ở, đất ở, giá vật liệu xây dựng…);
     12. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan thuộc Ủy ban nhân dân Huyện rà soát quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, quỹ đất dôi dư sau khi xử lý thu hồi từ các doanh nghiệp, tổ chức; các dự án phát triển nhà thương mại có sử dụng quỹ đất công để xác định quỹ nhà, đất có thể sử dụng bố trí tái định cư;
   13. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các dự án tái định cư trên địa bàn, báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng tháo gỡ;
   14. Phối hợp các cơ quan chuyên môn liên quan, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và sở - ngành Thành phố, để theo dõi, hỗ trợ các hộ dân ổn định cuộc sống sau khi di dời theo Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố;
 15. Thực hiện chế độ báo cáo sơ kết định kỳ hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, tổng kết năm của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện và các sở - ngành liên quan;
 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, do Ủy ban nhân dân thành phố quy định và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo.
- Số điện thoại: (08) 3.7828018
II.            Thông tin lãnh đạo:
1.     Trưởng Ban: Huỳnh Ngọc Hồng
- Sinh năm: 1959
- Điện thoại di động: 0904500049
- Nhiệm vụ:
+ Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Ban Bồi thường; phụ trách công tác đào tạo, tổ chức và cán bộ; chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, quan liêu, tham ô, lãng phí, chống gây phiền hà dân; chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.
+ Chủ trì các cuộc họp toàn cơ quan; ký các Quyết định và Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm của Ban hoặc ủy quyền cho 01 Phó Trưởng Ban ký khi Trưởng Ban bận việc đột xuất; chỉ đạo chuẩn bị nội dung trình Hội đồng Bồi thường, UBND huyện và các văn bản thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban.
+ Trực tiếp phụ trách phòng Kế toán và phòng Nghiệp vụ 1.
2. Phó Trưởng Ban: Phạm Văn Mỹ
- Sinh năm: 1968
- Điện thoại di động: 0982898979
- Nhiệm vụ:
+ Tham mưu Trưởng Ban trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Kế hoạch của Ban.
+ Thực hiện việc “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” trong cơ quan.
+ Trực tiếp phụ trách phòng Nghiệp vụ 2 và phòng Kiểm tra hồ sơ.
 
3.Phó Trưởng Ban: Dương Công Thứ
- Sinh năm: 1967
- Điện thoại di động: 0909080706
- Nhiệm vụ:
+ Tham mưu Trưởng Ban về công tác cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cơ quan, nội quy cơ quan; tham mưu đề xuất, bổ sung, thay đổi tiêu chí đạo đức nhân viên, cán bộ của Ban.
+ Chỉ đạo công tác báo cáo, xây dựng kế hoạch định kỳ, đột xuất đảm bảo theo quy định của Huyện; theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ đạo của UBND huyện, Huyện Ủy và Thành phố.
+ Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng. Tham mưu Trưởng Ban trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ công nhân viên và công dân.
+ Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của CBCC trong việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Theo dõi nghỉ phép của nhân viên cơ quan.
+ Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở phòng Xây dựng dự án xây dựng Phương án bồi thường và Dự án bồi thường của các dự án.
+ Ký các văn bản đôn đốc các phòng nghiệp vụ thực hiện các kết luận của Trưởng Ban.
+ Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung cho các cuộc họp của lãnh đạo Ban.
+ Trực tiếp phụ trách phòng Tổ chức Hành chính Quản trị, phòng Nghiệp vụ 4 và phòng Xây dựng dự án.
 
4.Phó Trưởng Ban: Nguyễn Thanh Thoản
- Sinh năm: 1980
- Điện thoại di động: 0983276386
- Nhiệm vụ:
+ Tham mưu cho Trưởng Ban dự báo nhu cầu tái định, chuẩn bị nơi tái định cư các dự án, xây dựng phương án tái định cư cho các hộ dân theo từng dự án bồi thường.
+ Báo cáo đời sống của nhân dân sau giải tỏa của các dự án theo chỉ đạo Huyện ủy, UBND Huyện khi có yêu cầu.
+ Theo dõi, thực hiện công tác bố trí tái định cư và cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân được bố trí tái định cư các dự án. Chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác tái định cư phải đảm bảo nền tái định cư phục vụ nhu cầu của người dân.
+ Phối hợp với các đồng chí Phó Trưởng Ban nắm chắc nhu cầu tái định cư của người dân trong các dự án (có danh sách cụ thể từng người).
+ Trực tiếp phụ trách phòng Nghiệp vụ 3 và phòng Tái định cư.
 
Tìm kiếm