Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
6
9
2
1
7
5

 CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 - 2021 - 2022

 

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022

Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Huyện năm 2022 (Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 29/12/2021)

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 12 tháng năm 2021

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách Huyện năm 2019

Quyết định công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Huyện năm 2021

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020

 Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách Huyện năm 2019

 Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 - theo Báo cáo  số 228/BC - UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Nhà Bè - Theo QĐ số 124/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020

 Danh mục biểu số liệu công khai dự toán ngân sách Huyện và phân bố ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp Huyện

 Tờ trình về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Huyện - Theo Tờ trình số 2912/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019

 Công bố công khai số liệu thu - chi ngân sách 03 tháng đầu năm 2020 - Theo Thông báo số 27/TB-TCKH ngày 06 tháng 4 năm 2020

 Tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

 Tình hình thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021

 Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2021

 Tờ trình;Danh mục biểu số liệu công khai dự toán ngân sách Huyện và phân bổ ngân sách cấp Huyện trình Hội đồng nhân dân cấp Huyện

 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 (Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 28/09/2021)

Tìm kiếm