Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
3
6
2
0

PHÒNG KINH TẾ HUYỆN

Địa chỉ: 330 Nguyễn Bình, ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp.HCM.

Số điện thoại: 02 8 3 7828 462.

Emai:kinhte.nhabe@tphcm.gov.vn

1. CHỨC NĂNG:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, quản lý năng lượng, đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn.

2. NHIỆM VỤ:

Phòng Kinh tế Huyện có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

Phòng Kinh tế huyện Nhà Bè được thành lập theo Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè trên cơ sở sắp xếp lại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Công thương huyện.

Phòng Kinh tế huyện là cơ quan chuyên môn thuộc huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch.

Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

Cơ chế hoạt động của Phòng Kinh tế:

Phòng Kinh tế làm việc theo chế độ thủ trưởng, Trưởng Phòng phụ trách, điều hành tất cả các hoạt động của Phòng và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được Trưởng Phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh.

3. LÃNH ĐẠO PHÒNG NỘI VỤ:

3.1 Ông THÁI KIM DŨNG – Trưởng phòng Kinh tế.

Năm sinh: 1971

Số điện thoại đi động:  0918 050 473.

Email: tkdung.nhabe@tphcm.gov.vn

Phụ trách công tác:

- Điều hành chung.

- Trực tiếp phụ trách công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, thi đua khen thưởng, văn phòng - tổng hợp, công tác cải cách hành chính.

- Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; bồi thường Nhà nước; quy chế dân chủ sơ sở.

- Công tác tài chính.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân Huyện về việc ủy quyền cho Trưởng phòng sử dụng con dấu trong việc ban hành các Văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Huyện.

- Xây dựng các kế hoạch và các chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của ngành; Văn bản tham mưu giải quyết khiếu nại tố cáo; các văn bản báo cáo liên quan để thực hiện chức năng nhiệm vụ của phòng.

- Tham gia thành viên là cơ quan thường trực các Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới; Hội đồng thẩm định Chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị; Tổ thẩm định phê duyệt phương án sản xuất nông nghiệp có xây dựng công trình trên đất nông nghiệp; Hội đồng xét sáng kiến, giải pháp; Phòng chống dịch cúm trên người và gia súc gia cầm.

- Tham gia thành viên các Ban chỉ đạo: Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng; Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Hội đồng thi đua khen thưởng; Ban chỉ đạo lao động hài hòa.

 

 

3.2 Bà NGUYỄN THỊ NGỌC KIỀU – Phó Trưởng phòng Kinh tế.

Năm sinh: 1979

Số điện thoại đi động:  0913799855

Email: ntnkieu.nhabe@tphcm.gov.vn

 Phụ trách công tác:

- Điều hành cơ quan khi Trưởng phòng đi vắng.

- Công tác tài chính theo ủy quyền.

- Giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ: Quản lý về nông nghiệp; lâm nghiệp; trồng trọt; thủy sản.

- Phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan đến Trạm Khuyến nông; Trạm Bảo vệ thực vật; Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị.

- Công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

- Công tác khuyến nông: Tham mưu tổ chức các lớp tập huấn, tham quan, hội thảo.

- Chịu trách nhiệm xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến các lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi quản lý chức năng của phòng.

- Ký các hồ sơ, Văn bản liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ phụ trách.

- Thực hiện chế độ báo cáo sơ, tổng kết các lĩnh vực phụ trách và thực hiện một số công tác chuyên đề do Trưởng phòng phân công.

- Phụ trách công tác khuyến học của đơn vị.

- Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách của phòng và tham gia là thành viên và theo sự phân công của Trưởng phòng. Cụ thể: Ban chỉ đạo phòng trừ sâu rầy, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa; Ban chỉ đạo xã phường phù hợp với trẻ em; Ban chỉ đạo dạy nghề cho lao động nông thôn; Ban chỉ đạo tăng hộ khá - giảm hộ nghèo; Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội; Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới.

 

3.3 Ông PHẠM VĂN QUÍ - Phó Trưởng phòng Kinh tế.

Năm sinh: 1969

Số điện thoại đi động:  0986 286 299

Email: pvqui.nhabe@tphcm.gov.vn

Phụ trách công tác:

- Trực tiếp phụ trách công tác đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Phụ trách khối thi đua các Phòng Kinh tế của 5 Huyện ngoại thành của Thành phố.

- Quản lý về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Chịu trách nhiệm công tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh (công tác hậu kiểm).

- Công tác quản lý Nhà nước về thanh niên; Công tác dân vận.

- Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong đơn vị, xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

 - Phối hợp thực hiện công tác phòng chống lụt bão; thủy lợi.

- Phòng chống dịch cúm trên người và gia súc, gia cầm; phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan đến Trạm chăn nuôi và Thú y.

- Phụ trách công tác an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. 

- Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Trưởng phòng. Cụ thể: Ban chỉ đạo thực hiện Nghị Quyết 11; Ban chỉ đạo cải cách hành chính; Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả.

 

3.4 Ông  HOÀNG MINH HUY - Phó Trưởng phòng Kinh tế.

Năm sinh: 1985

Số điện thoại đi động:  0985580928.

Email: hmhuy.nhabe@tphcm.gov.vn

Phụ trách công tác:

- Giúp Trưởng phòng theo dõi, tổ chức thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực khoa học và công nghệ; điện năng; du lịch; quản lý kinh tế tập thể và tư nhân; Hỗ trợ hoạt động của Hội Doanh nghiệp.

- Quản lý thương mại: Quản lý hoạt động của chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Tham mưu thực hiện và theo dõi báo cáo việc thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh.

- Thực hiện công tác phối hợp với phòng ban liên quan trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

- Tổng hợp báo cáo theo nhiệm vụ được phân công và báo cáo chuyên đề.

- Chịu trách nhiệm xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến các lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi quản lý chức năng của phòng.

- Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Trưởng phòng. Cụ thể: Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể; Ban chỉ đạo cung ứng và tiết kiệm điện.

 

3.5 Ông NGUYỄN VĂN HỌC - Phó Trưởng phòng Kinh tế.

 

 Năm sinh : 1973

Số điện thoại : 0983698279

Email: nvhoc.nhabe@tphcm.gov.vn

 Phụ trách công tác:

- Tham mưu thực hiện công tác thủy lợi; Phòng chống lụt bão.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

 

Tìm kiếm