Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
3
0
8
5

 

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Tên đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

Địa chỉ: 330 Nguyễn Bình, ấp 1 xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM

Số điện thoại: 028.37828454 - 028.37828154

Email: ldtbxh@tphcm.gov.vn

 

1. Chức năng:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè và theo quy định của pháp luật.

2.Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở xã, thị trấn.

7. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

8. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

9. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương theo phân cấp.

10. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

12. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

13. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

3. Lãnh đạo Phòng:

3.1.Nguyễn Ngọc Thủy

- Chức danh: Trưởng phòng

- Ngày sinh: 25/02/1980

- Số điện thoại cơ quan: (028)37770439

- Điện thoại di động: 0917781177

- Email: nnthuy.nb.nhabe@tphcm.gov.vn

- Phụ trách lĩnh vực: Công tác tổ chức cán bộ; Chính sách có công; Công tác kế toán, tài chính; Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; Công tác cải cách hành chính; Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ đạo thực hiện Quyết định 34 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ, công chức các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác do ngành quản lý.

3.2. Tăng Thị Năm

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Ngày sinh: 20/01/1967

- Số điện thoại cơ quan: (028)37828154

- Điện thoại di động: 0977151839

- Email: ttnam.nhabe@tphcm.gov.vn

- Phụ trách lĩnh vực: Công tác Giảm nghèo; Công tác Thi đua Khen thưởng; Công tác Bảo trợ xã hội; Tham gia các Ban chỉ đạo của Huyện và của Phòng khi được Trưởng phòng phân công.

3.3. Nguyễn Trường Giang:

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Ngày sinh: 20/7/1966

- Số điện thoại cơ quan: (028)37828454

- Điện thoại di động: 0975206011

- Email: ntgiang.lt.nhabe@tphcm.gov.vn

- Phụ trách lĩnh vực: Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Công tác Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới; Theo dõi công tác tổng hợp, thông tin báo cáo của phòng; Công tác Dân vận chính quyền; Quỹ bảo trợ trẻ em;Tham gia các Ban chỉ đạo của Huyện và của Phòng khi được Trưởng phòng phân công.

 

Tìm kiếm