Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
5
2
7
7
6

 

I. Chức Năng:
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè và theo quy định của pháp luật.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.
3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.
5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.
6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở xã, thị trấn.
7. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.
8. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
9. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương theo phân cấp.
10. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.
11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
12. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
13. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
III. Thông tin lãnh đạo phòng:
1. Đ/c Nguyễn Kim Ngọc
- Chức danh: Trưởng Phòng
- Ngày sinh: 01/6/1960
- Số ĐT cơ quan: (08)37.770.439
- Phụ trách lĩnh vực: Công tác tổ chức cán bộ; Chính sách có công; Công tác kế toán, tài chính; Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; Công tác cải cách hành chính; Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ đạo thực hiện Quyết định 34 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ, công chức các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác do ngành quản lý
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Đ/c Nguyễn Trường Giang
- Chức danh: Phó Trưởng Phòng
- Ngày sinh: 20/7/1966
- Số ĐT cơ quan: (08)37.828.454
- Phụ trách lĩnh vực: Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em;Công tác Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới; Theo dõi công tác tổng hợp, thông tin báo cáo của phòng; Công tác Dân vận chính quyền; Quỹ bảo trợ trẻ em;Tham gia các Ban chỉ đạo của Huyện và của Phòng khi được Trưởng phòng phân công;
            
 
 
 
 
 
 
3. Đ/c Võ Văn Chiến
- Chức danh: Phó Trưởng Phòng
- Ngày sinh: 18/8/1981
- Số ĐT cơ quan: (08)37828454
- Phụ trách lĩnh vực: Lao động - việc làm; Dạy nghề, tiền công, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động, bảo hộ lao động, tranh chấp lao động; tổ chức thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Chính phủ; Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã theo yêu cầu của Ban chỉ đạo; Công tác quỹ đền ơn đáp nghĩa của Huyện; Quản lý Nhà nước về thực hiện các quy định của pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Huyện; Chỉ đạo phối hợp hòa giải, giải quyết các tranh chấp lao động, các khiếu nại liên quan đến pháp luật lao động, phối hợp các ban ngành giải quyết đình công, lãng công; Chỉ đạo thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp trong thực hiện Luật lao động và các cuộc kiểm tra khác theo yêu cầu phối hợp của Sở và Ngành; Theo dõi chỉ đạo dự án 61 (Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm); Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; chương trình ISO; công tác thanh niên và hoạt động Hội nạn nhân chất độc da cam.
4. Đ/c Tăng Thị Năm
- Chức danh: Phó Trưởng Phòng
- Ngày sinh: 20/01/1967
- Số ĐT cơ quan: (08)37828154
Tìm kiếm