Liên kết website
 
Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
5
2
9
2
5

 Phòng Văn hóa và Thông tin

 

1.     Chức năng nhiệm vụ:
    Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục; thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn và các dịch vụ công thuộc chức năng nhiệm vụ được giao trên địa bàn huyện; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân Huyện và theo quy định của pháp luật.
Số điện thoại: (08) 37828029
 Mail: vhtttt.nhabe@tphcm.gov.vn
2.     Thông tin lãnh đạo:
2.1 Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hà
 
 Sinh năm: 1963
Điện thoại di động: 0918175256
 Chịu trách nhiệm chung và trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng theo quy chế.
2.2 Phó Trưởng Phòng: Nguyễn Hồng Phúc
 
 Sinh năm: 1968
Điện thoại di động: 0904569477
Chịu trách nhiệm phụ trách lĩnh vực tuyên truyền, quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghệ thông tin; cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn.Phụ trách Đội 1 Đội kiểm tra liên ngành văn hoá xã hội của Huyện.Tham mưu và phối hợp với các ngành, thành phố tập trung hỗ trợ các xã hiện tiêu chí số 8 trong xây dựng nông thôn mới.Ngoài ra, còn phân công phụ trách thêm các mảng công tác: công tác gia đình, quản lý hoạt động thể dục - thể thao, hoạt động Di sản Văn hóa và đặt đổi tên đường, công trình công cộng, quản lý hoạt động du lịch; quản ly quảng cáo.
2.3 Phó Trưởng Phòng: Nông Thị Kim Mai      
 
 Sinh năm: 1980
Điện thoại di động: 0988810062
Mail: ntkmai.nhabe@tphcm.gov.vn
Phụ trách quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa. Phụ trách công tác quản lý các dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa. Phụ trách phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Huyện; Tham mưu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phụ trách; phụ trách tham mưu hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới ở tiêu chí 6, 16; thực hiện quy hoạch các thiết chế văn hóa, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và một số nội dung khác theo phân công.
Tìm kiếm