Liên kết website
 
  • Tình quân - dân 2019 - Nao vét rạch PX  • Quốc tế thiếu nhi 2019

  • Trao tặng sách giáo khoa và xe đạp  • Tóc đẹp vui hè - 2019  • Nạo vét rạch Phú XuânObject reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
7
6
1
5
1
4

 Phòng Văn hóa và Thông tin

 

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN

Địa chỉ: 330 Nguyễn Bình, ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp.HCM.

Số điện thoại: (028)  37828 029.

Emai: vhtttt.nhabe@tphcm.gov.vn

1. CHỨC NĂNG:

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục; thể thao; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn; phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch gắn với các hoạt động văn hóa và các dịch vụ công thuộc chức năng nhiệm vụ được giao trên địa bàn huyện; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

2. NHIỆM VỤ:

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

2.1. Nhiệm vụ và quyền hạn chung thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao:

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển ngành theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực quản lý nhà nước được giao thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp ngành, lĩnh vực: văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, gia đình, thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình.

d) Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

đ) Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

e) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông đối với cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

g) Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

h) Thực hiện công tác thống kê, thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

i) Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng về lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

k) Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và ủy quyền, phân cấp của Chủ tịch, Ủy ban nhân dân huyện. 

2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch:

a) Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, xã, thị trấn văn hóa, đơn vị văn hóa; công sở văn minh sạch đẹp, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

b) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các trung tâm văn hóa, thể thao, các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn huyện.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.

2.3. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về lĩnh vực thông tin và truyền thông:

a) Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh.

b) Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện. Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc quản lý hạ tầng thông tin: Mạng cáp thông tin, viễn thông và các trạm thu phát sóng điện thoại di động (BTS) trên địa bàn.

c) Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật; phát hiện các hành vi vi phạm của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin và điện tử; về bưu chính; viễn thông và Internet; dịch vụ photo và in ấn; về kinh doanh sách báo, phát hành sách báo, cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm; về đưa tin, phát thanh và truyền thanh trên địa bàn, kịp thời báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân huyện xử lý.

d) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; in ấn, phát hành; xuất bản.

đ) Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

3. LÃNH ĐẠO PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN:

3.1 Ông NGUYỄN HÒA – Trưởng phòng VH-TT.

Năm sinh: 1970.

Số điện thoại đi động:  0981 816 168.

Email: nhoa.nhabe@tphcm.gov.vn

- Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Trực tiếp phụ trách quản lý nhà nước các lĩnh vực:

+ Công tác xây dựng ngành: Công tác tổ chức; công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ, quy hoạch phát triển ngành.

+ Công tác phòng chống tham nhũng; chống lãng phí trong đơn vị; Công tác kế hoạch - tài chính; Bồi thường nhà nước.

+ Công tác thanh kiểm tra; công tác tiếp dân; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

+ Tham gia các Ban chỉ đạo, Đội kiểm tra, Tổ Chuyên đề… cấp Huyện theo yêu cầu nhiệm vụ.

+ Chủ tài khoản.

3.2 Bà NÔNG THỊ KIM MAI – Phó Trưởng phòng VH-TT.

Năm sinh: 1980.

Số điện thoại đi động:  0988 810 062.

Email: ntkmai.nhabe@tphcm.gov.vn

Tham mưu cho Trưởng phòng và trực tiếp phụ trách quản lý nhà nước các lĩnh vực:

+ Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

+ Công tác quản lý nhà nước về lễ hội. Tham mưu tổ chức các hoạt động lễ hội trên địa bàn Huyện.

+ Công tác quản lý nhà nước về quảng cáo.

+ Công tác văn phòng.

+ Tham mưu thực hiện công tác thanh, kiểm tra, đề xuất xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực được phân công phụ trách. Làm Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội Huyện (Đội 1).

+ Phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch gắn với các hoạt động văn hóa.

+ Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ Chuyên đề… cấp Huyện theo yêu cầu nhiệm vụ.

+ Phụ trách theo dõi, hỗ trợ hoạt động xã Phước Kiển, Phước Lộc, Nhơn Đức.

+ Phụ trách theo dõi, hỗ trợ hoạt động Trung tâm Văn hóa Huyện.

3.3 Ông NGUYỄN HỒNG PHÚC - Phó Trưởng phòng VH-TT.

Năm sinh: 1968.

Số điện thoại đi động:  0904 569 744.

Email: nhphuc.nhabe@tphcm.gov.vn

Tham mưu cho Trưởng phòng và trực tiếp phụ trách quản lý nhà nước các lĩnh vực:

+ Công tác tuyên truyền: Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

+ Công tác thông tin và truyền thông: Quản lý hoạt động bưu chính, viễn thông, chuyển phát, Internet; công nghệ thông tin và điện tử; photo, in ấn; về kinh doanh, phát hành sách báo, xuất bản.

+ Công tác thể dục thể thao: Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân tổ chức các hoạt động Thể dục Thể thao; xây dựng, phát triển và khai thác các cơ sở vật chất Thể dục thể thao.

+ Công tác xây dựng nông thôn mới.

+ Công tác Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa": phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn Huyện triển khai, đăng ký, xây dựng và tổ chức phong trào; xây dựng gia đình văn hoá, ấp văn hoá, khu phố văn hoá, xã văn hóa, thị trấn văn minh đô thị, đơn vị văn hoá trên địa bàn; xây dựng các tuyến đường văn minh – mỹ quan đô thị; xây dựng nếp sống văn minh; xây dựng, phát triển và khai thác các thiết chế văn hóa cơ sở.

+ Thực hiện công tác thanh, kiểm tra, đề xuất xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực được phân công phụ trách.

+ Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ Chuyên đề… cấp Huyện theo yêu cầu nhiệm vụ.

+ Phụ trách thị trấn Nhà Bè, xã Phú Xuân.

+ Theo dõi, hỗ trợ hoạt động Đài Truyền thanh, Trung tâm Thể dục Thể thao.

3.4 Ông  LÊ ANH THỨ - Phó Trưởng phòng VH-TT.

Năm sinh: 1986.

Số điện thoại đi động:  0901 307 252.

Email: lathu.nhabe@tphcm.gov.vn

Tham mưu cho Trưởng phòng và trực tiếp phụ trách quản lý nhà nước các lĩnh vực:

+ Công tác dân vận chính quyền; công tác dân tộc; công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác thanh niên.

+ Công tác tín ngưỡng, tôn giáo; công tác Di sản và đặt đổi tên đường, các công trình công cộng;

+ Công tác gia đình.

+ Công tác cải cách hành chính; Công tác thi đua - khen thưởng.

+ Tham mưu tổ chức thục hiện các chương trình liên tịch, phối hợp với các đơn vị trong công tác tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, gia đình.

+ Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ Chuyên đề… cấp Huyện theo yêu cầu nhiệm vụ.

+ Phụ trách xã Hiệp Phước, Long Thới.

 

 

 

Tìm kiếm