Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
5
3
0
3
9

Thanh tra Huyện

-    Số điện thoại: 3.7828.456

-       Mail: thanhtra.nhabe@tphcm.gov.vn

            Thông tin lãnh đạo:

            1.Chánh Thanh tra: Đinh Hoàn Mao

Số điện thoại: 0903989089

            Mail: dhmao.nhabe@tphcm.gov.vn

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về mọi hoạt động của Thanh tra huyện.

- Phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị.

- Trực tiếp chỉ đạo những công việc có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ do Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công và thực hiện sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra thành phố theo quy định của pháp luật.

- Phụ trách công tác Đảng.

             2.Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Trung Nguyên

Số điện thoại: 0973724080

Mail: ntnguyen.nhabe@tphcm.gov.vn

- Giúp Chánh thanh tra trong công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm Trưởng đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và lãng phí. Thực hiện các công tác khác khi được Chánh Thanh tra giao.

- Đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quyết định có hiệu lực pháp luật.

- Thay mặt Chánh Thanh tra chỉ đạo giải quyết công việc hàng ngày khi Chánh Thanh tra đi vắng.

- Theo dõi, nắm tình hình và hướng dẫn nghiệp vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

            3. Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Hoàng Phượng

Số điện thoại: 0908176489

Mail: nhphuong.nhabe@tphcm.gov.vn

- Giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo, theo dõi công tác thanh tra kinh tế, xã hội; làm Trưởng Đoàn thanh tra kinh tế, xã hội. Thực hiện các công tác khi được Chánh Thanh tra giao.

- Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kết luận sau thanh tra.

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho Thanh tra nhân dân các đơn vị hành chính sự nghiệp và các xã, thị trấn.

 

Tìm kiếm