Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
3
6
0
4

THANH TRA HUYỆN

Địa chỉ: 330 Nguyễn Bình, ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp.HCM.

Số điện thoại: 02 8 3 7829 123.

Emai: thanhtra.nhabe@tphcm.gov.vn

1. CHỨC NĂNG:

Thanh tra Huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Huyện; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. NHIỆM VỤ:

            Thanh tra Huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

            1. Trình Ủy ban nhân dân Huyện ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

            2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

            3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân Huyện hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện phê duyệt.

            4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã – thị trấn.

            5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

            6. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho Ban Thanh tra nhân dân các xã – thị trấn.

            7. Về thanh tra:

            a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã – thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện;

            b) Thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân xã – thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vị phạm pháp luật;

            c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện giao;

            d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Huyện và của Chủ tịch ủy ban nhân dân Huyện;

            8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

            a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã – thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

            b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tich Ủy ban nhân dân xã – thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện;

            c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện khi được giao;

            d) Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã – thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện xem xét, giải quyết lại theo quy định;

            đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện;

            e) Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật.

            9. Về phòng, chống tham nhũng:

            a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân xã – thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Huyện;

            b) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc tham nhũng;

            c) Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra Thành phố;

            d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

            10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra Huyện theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

            11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Huyện.

            12. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dân Huyện và Thanh tra Thành phố.

            13. Quản lý biên chế, công chức, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Huyện; việc thực hiện điều động, luân chuyển Thanh tra viên của Thanh tra Huyện phải có ý kiến của Chánh Thanh tra Thành phố.

            Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thanh tra của công chức trong Thanh tra huyện nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng. Nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ).

            Thực hiện định kỳ chuyển đổi các vị trí công tác không phải công tác thanh tra của công chức trong Thanh tra Huyện thực hiện theo hướng dẫn của các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý nhà nước chuyên ngành có thẩm quyền ban hành quy định chi tiết danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi.

            14. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Huyện.

            15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Huyện giao và theo quy định của pháp luật.

3. LÃNH ĐẠO THANH TRA HUYỆN:

3.1 Ông ĐOÀN NGỌC ĐỨC – Chánh Thanh tra.

Năm sinh: 17/03/1972

Số điện thoại đi động:  0978 266 107

Email: dnduc.nhabe@tphcm.gov.vn

Phụ trách công tác:

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện về mọi hoạt động của Thanh tra Huyện.

            - Phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị.

            - Phụ trách công tác tiếp công dân.

            - Trực tiếp chỉ đạo những công việc có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ do Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện phân công và thực hiện sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra Thành phố theo quy định pháp luật.

            - Phụ trách công tác Đảng.

3.2 Ông NGUYỄN TRUNG NGUYÊN – Phó Chánh Thanh tra.

Năm sinh: 1971

Số điện thoại đi động:  0936 302 079

Email: ntnguyen.nhabe@tphcm.gov.vn

Phụ trách công tác:

            - Giúp Chánh Thanh tra trong công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm Trưởng Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và lãng phí. Thực hiện công tác khác khi được Chánh Thanh tra giao.

            - Phụ trách công tác tiếp công dân.

            - Đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quyết định có hiệu lực pháp luật.

            - Thay mặt Chánh Thanh tra chỉ đạo giải quyết công việc hằng ngày khi Chánh Thanh tra đi vắng.

            - Theo dõi, nắm tình hình và hướng dẫn nghiệp vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

3.3 Ông NGUYỄN HOÀNG PHƯỢNG - Phó Chánh Thanh tra.

Năm sinh: 1961

Số điện thoại đi động:  0908 176 489

Email: nhphuong.nhabe@tphcm.gov.vn

Phụ trách công tác:

            - Giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo, theo dõi công tác thanh tra kinh tế, xã hội; làm Trưởng Đoàn thanh tra kinh tế, xã hội, thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện các công tác khác khi được Chánh Thanh tra giao.

            - Phụ trách công tác tiếp công dân.

            - Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kết luận sau thanh tra.

           

 

 

Tìm kiếm