Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
3
2
8
1

 

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN

Địa chỉ: 330 Nguyễn Bình, ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp.HCM.

Số điện thoại: 02 8 3 7828 602.

Emai: tuphap.nhabe@tphcm.gov.vn

1.      CHỨC NĂNG:

Phòng Tư pháp huyện Nhà Bè thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

2.      NHIỆM VỤ:

1.                     Trình ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tư pháp; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè trong lĩnh vực tư pháp.

2.     Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

3.     Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.     Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã theo quy định pháp luật.

5.     Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

a)      Phối hp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè do các cơ quan chuyên môn khác thuộc ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè chủ trì xây dựng.

b)      Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè theo quy định của pháp luật.

c)       Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

6.     Công tác tư vấn pháp luật:

a)      Thực hiện tư vấn pháp luật theo chỉ đạo của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

b)     Thực hiện tư vấn pháp luật theo đề nghị của các phòng, ban, ủy ban nhân dân cấp xã đối với những vụ việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền giải quyết của Phòng Tư pháp.

7.     Công tác theo dõi thi hành pháp luật:

a)      Xây dựng và trình ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành và tổ chức thực hiện Ke hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn.

b)                     Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè và công chức chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phuơng.

c)     Tổng họp, đề xuất với ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

d)    Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tu pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nuớc của ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

8.     Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

a)     Giúp Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tự kiểm tra văn bản do Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành; huớng dẫn công chức chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân cấp xã ban hành.

b)     Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

9.    Tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè theo quy định của pháp luật; đôn đốc, huớng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè và của ủy ban nhân dân cấp xã.

10.    Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

a)     Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, huớng dẫn của cơ quan tu pháp cấp trên và theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.

b)     Tham muu giúp ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn huyện để kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ.

c)      Huớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cơ quan chuyên môn huyện Nhà Bè, ủy ban nhân dân cấp xã.

11.    Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở:

a)     Xây dựng, trình ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành.

b)     Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, cơ quan, tổ chức có liên quan và ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn.

c)      Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối họp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Nhà Bè.

d)     Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật.

đ) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

e)       Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

12.    Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè phê duyệt.

13.    Giúp ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định.

14.    Công tác quản lý và đăng ký hộ tịch:

a)     Chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

b)     Giúp ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật; đề nghị ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do ủy ban nhân dân cấp xã cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường họp kết hôn trái pháp luật).

c)      Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định.

d)     Quản lý, sử dụng sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật.

15.    Thực hiện nhiệm vụ quản lý về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

16.    Công tác chứng thực:

a)     Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp xã trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

b)     Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

c)       Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

17.    Công tác bồi thường nhà nước:

a)     Đề xuất, trình ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

b)      Hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc giải quyết bồi thường;

c)      Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

d)      Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật đối với trường hợp ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải quyết bồi thường.

18.    Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

19.    Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a)     Giúp ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

b)     Tham mưu ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đề xuất ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau.

c)      Hướng dẫn nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

d)     Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương.

20.    Giúp ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

21.    Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

22.    Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

23.    Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè và Sở Tư pháp.

24.    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

25.    Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

26.    Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

27.    Thực hiện các nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè giao hoặc theo quy định của pháp luật.

3. LÃNH ĐẠO PHÒNG TƯ PHÁP:

3.1 Ông LÊ QUANG SƠN – Trưởng phòng.

Năm sinh: 1974

Số điện thoại đi động:  0903146614

Email: lqson.nhabe@tphcm.gov.vn

Phụ trách công tác:

- Phụ trách chung, là chủ tài khoản của đơn vị.

- Chỉ đạo các nhiệm vụ: trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tư pháp; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã theo quy định pháp luật; về nuôi con nuôi theo quy định ca pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật; công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tư pháp; quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện; quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

- Tham gia là thành viên một số Ban hoặc Hội đồng.

- Chỉ đạo công tác tư pháp - hộ tịch: xã Phước Lộc, xã Phước Kiển.

3.2 Ông HUỲNH VĂN HOÀNG – Phó Trưởng phòng.

Năm sinh: 1978

Số điện thoại đi động:  0903356328

Email: hvhoang.nhabe@tphcm.gov.vn

Phụ trách công tác:

- Điều hành hoạt động của Phòng khi trưởng phòng đi vắng (từ 02 ngày làm việc trở lên).

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng, hoàn thiện pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực tư pháp; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác tư vấn pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức trin khai thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và của Ủy ban nhân dân cấp xã; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; Công tác bồi thường nhà nước; Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành; tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng; thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tư pháp; phối hp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của y ban nhân dân cấp huyện; quản lý tổ chức hoạt động hành nghề luật sư; công tác ISO; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc Trưởng phòng giao hoặc theo quy định của pháp luật.

- Tham gia là thành viên một số Ban hoặc Hội đồng do Trưởng phòng phân công.

- Chỉ đạo công tác tư pháp - hộ tịch: Thị trấn Nhà Bè, xã Phú Xuân.

Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, đồng chí Huỳnh Văn Hoàng được ký các giấy tờ, văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Ngoài ra, đồng chí Huỳnh Văn Hoàng được ký chứng thực bản sao từ bản chính, bản sao từ sổ gốc và chứng chữ ký theo quy định của pháp luật.

3.3 Bà TRẦN THỊ MẠNH - Phó Trưởng phòng.

Năm sinh: 1982

Số điện thoại đi động:  0977681733

Email: ttmanh.nhabe@tphcm.gov.vn

Phụ trách công tác:

- Điều hành hoạt động của Phòng khi trưởng phòng đi vắng (từ 02 ngày làm việc trở lên).

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định; công tác chứng thực; chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật (công tác thi đua) về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện; quy chế dân chủ cơ quan; công tác Thanh niên; tham gia tố tụng hành chính theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Trưởng phòng giao hoặc theo quy định của pháp luật.

- Tham gia là thành viên một số Ban hoặc Hội đồng do Trưởng phòng phân công.

- Chỉ đạo công tác tư pháp - hộ tịch: xã Nhơn Đức, xã Long Thới, xã Hiệp Phước.

Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, đồng chí Trần Thị Mạnh được ký các giấy tờ, văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Ngoài ra, đồng chí Trần Thị Mạnh được ký chứng thực bản sao từ bản chính, bản sao từ sổ gốc và chứng chữ ký theo quy định của pháp luật.

 

 

Tìm kiếm