Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
5
2
9
0
0

Phòng Y tế:

I. Chức năng:
Phòng Y tế Huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND Huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẫm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.
 
II. Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Trình UBND Huyện:
a. Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn Huyện;
b. Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; An toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân xảy ra trên địa bàn Huyện.
2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.
3. Giúp Ủy ban ban nhân dân huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.
4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn Huyện.
5. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã - thị trấn tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số - kế hoạch hóa gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.
6. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban ban nhân dân Huyện.
7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Huyện giao và theo quy định của pháp luật.
- Số điện thoại: 0837770893 – 0837828889
- Fax: 0837828889
- Mail: pyt.nhabe@tphcm.gov.vn
II.Thông tin lãnh đạo phòng:
1. Trưởng phòng: Đỗ Thái Bình
- Điện thoại di động: 0989231312
 
Quản lý chung gồm:
 
·Quản lý Y – Dược;
·Quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm;
·Quản lý Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.
 
2. Phó Trưởng Phòng: Phùng Văn Tín
- Điện thoại di động: 0908382115
- Quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm
 
3. Phó Trưởng Phòng: Phạm Kim Tuyến
- Điện thoại di động: 0937234717
- Quản lý Dân số – Kế hoạch hóa gia đình
Tìm kiếm