• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
8
7
0
4
9
Tuyên truyền Hiến Pháp 01 Tháng Tư 2014 11:20:00 SA

Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
                     
Số: 718/NQ-UBTVQH13
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

        Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014      

 
 
 
 
 
 
NGHỊ QUYẾT
Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 
 
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Ủy ban pháp luật tại Tờ trình số 2191/TTr-UBPL13 ngày 23 tháng 12 năm 2013 về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1
Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 2
Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức khác ở trung ương và địa phương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
 

Nơi nhận:
- Chủ tịch nước, Chính phủ; TANDTC, VKSNDTC;
- HĐDT, UB của QH, Ban, Viện của UBTVQH; Kiểm toán nhà nước; 
- UBTW MTTQVN;
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- VPTW, VPQH, VPCTN, VPCP;
- Tỉnh ủy, thành ủy; HĐND, UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW.
- Lưu: HC, PL.
    e - PAS: 600
 
TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Sinh Hùng


Số lượt người xem: 976    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm